INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Dyżurny ruchu

Kod: 831204

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie dyżurny ruchu wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych w obrębie stacji i na przyległych szlakach na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy oraz prowadzenie ruchu na bocznicach.
 • Z2 Obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i systemu informacji pasażerskiej.
 • Z3 Nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przejazdowego i konserwatora zwrotnic.
 • Z4 Współdziałanie z podległymi posterunkami na stacji, z dyżurnymi ruchu posterunków przyległych i dyspozyturą w zakresie organizacji przewozów.
 • Z5 Koordynowanie prac innych służb kolejowych w obrębie stacji lub bocznicy.
 • Z6 Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej, zachowanie procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 20 (SMS).
 • Z7 Organizowanie i koordynowanie pracy manewrowej na stacji i na bocznicy.
 • Z8 Wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych 10 w pracy manewrowej i obsłudze bocznic.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie ruchu pociągów na podległym obszarze obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych w obrębie stacji i na przyległych szlakach na podstawie obowiązującego rozkładu jazdy oraz prowadzenie ruchu na bocznicach

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wyciąg aktualny z rocznego rozkładu jazdy;
 • Postanowienia regulaminu technicznego dotyczące obsługiwanego posterunku;
 • Zasady prowadzenia ruchu pociągów na stacji i przyległych szlakach podczas zamknięć torowych;
 • Zasady organizacji ruchu pociągów w sytuacjach awaryjnych i podczas zakłóceń;
 • Regulamin pracy bocznicy kolejowej.
 • Planować i realizować przewozy zgodnie z obowiązującym rocznym rozkładem jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
 • Obsługiwać rogatki przejazdowe lub powiadamiać dróżników przejazdowych o nadjeżdżającym pociągu, stosować postanowienia regulaminu technicznego dotyczące obsługiwanego posterunku;
 • Kierować ruchem pociągów na stacji i przyległych szlakach podczas zamknięć torowych;
 • Organizować ruch w sytuacjach awaryjnych i podczas zakłóceń;
 • Organizować pracę na bocznicy kolejowej zgodnie z regulaminem pracy bocznicy kolejowej.

Z2

Obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i systemu informacji pasażerskiej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i zawarte w nich zależności;
 • Plan schematyczny stacji;
 • Zasady stosowania urządzeń pomocniczych w czasie awarii;
 • Zasady korzystania ze środków łączności telefonicznej i radiowej;
 • Zasady sygnalizacji kolejowej;
 • Zasady obsługi systemu informacji pasażerskiej.
 • Identyfikować rodzaj zastosowanych na posterunku ruchu urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • Obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym w celu ułożenia drogi przebiegu dla pociągów pasażerskich i towarowych oraz jazd manewrowych z wykorzystaniem planów schematycznych stacji;
 • Stosować urządzenia pomocnicze w przypadku awarii (zakładać spony iglicowe i zamki zwrotnicowe);
 • Prowadzić ruch pociągów i pracę manewrową z wykorzystaniem środków łączności telefonicznej i radiowej;
 • Stosować sygnalizację ręczną, dźwiękową lub świetlną w przypadku awarii urządzeń łączności;
 • Podawać właściwe sygnały na sygnalizatorach i innych urządzeniach właściwych dla danego posterunku ruchu;
 • Obsługiwać system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz megafonu.

Z3

Nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przejazdowego i konserwatora zwrotnic

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zadania i obowiązki nastawniczego;
 • Zadania i obowiązki dróżnika przejazdowego;
 • Specyfikę pracy podległych nastawni wykonawczych 6 z pozycji nastawni dysponującej 5;
 • Zadania i obowiązki zwrotniczego oraz konserwatora zwrotnic.
 • Wydawać polecenia nastawniczemu, zwrotniczemu, dróżnikowi przejazdowemu i konserwatorowi zwrotnic;
 • Kontrolować pracę dróżnika przejazdowego;
 • Czuwać nad pracą nastawniczych, zwrotniczych, dróżników przejazdowych i konserwatorów zwrotnic z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pociągów i zachowania przepisów BHP;
 • Przydzielać zadania do wykonania zwrotniczemu i konserwatorowi zwrotnic, kontrolować ich wykonanie.

Z4

Współdziałanie z podległymi posterunkami na stacji, z dyżurnymi ruchu posterunków przyległych i dyspozyturą w zakresie organizacji przewozów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby porozumiewania się z posterunkami ruchu w obrębie stacji przy użyciu urządzeń blokady stacyjnej, telefonu lub radiotelefonu;
 • Sposoby i zasady porozumiewania się z posterunkami przyległymi i sąsiednimi stacjami przy pomocy blokady liniowej, telefonu i radiotelefonu;
 • Technikę i sposoby komunikacji z dróżnikami przejazdowymi;
 • Obsługę SEPE 14 przy pomocy aplikacji (SWDR 19).
 • Współdziałać z innymi posterunkami ruchu (nastawniami) w obrębie stacji przy przygotowywaniu dróg przebiegu dla jazd pociągowych i manewrowych wykorzystując uzależnienia blokady stacyjnej 1, telefon lub radiotelefon;
 • Współdziałać z sąsiednimi stacjami prowadząc zapowiadanie pociągów za pomocą blokady liniowej, telefonu lub radiotelefonu;
 • Powiadamiać dróżników przejazdowych w formie telefonogramu lub na liniach dwutorowych samym sygnałem dzwonka w zależności od lokalnych zarządzeń o każdym przejeżdżającym pociągu, lub pojeździe kolejowym;
 • Wprowadzać dane o uruchamianym pociągu do SEPE poprzez aplikację SWDR.

Z5

Koordynowanie prac innych służb kolejowych w obrębie stacji lub bocznicy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy i procedury postępowania podczas prowadzenia przeglądów i napraw urządzeń i innych elementów infrastruktury kolejowej planowych i nieplanowych na podstawie tymczasowych regulaminów;
 • Procedury udzielania zgody na prowadzenie robót przez inne służby kolejowe oraz zasady identyfikacji osób uprawnionych do wykonywania robót;
 • Zasady organizacji i realizacji prac zimowego utrzymania linii kolejowych.
 • Koordynować roboty planowe i pozaplanowe (awaryjne), postępować zgodnie z tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu w czasie robót;
 • Kontrolować przed wydaniem pozwolenia na wykonywanie robót, czy pracownicy mają wymagane uprawnienia;
 • Nadzorować i koordynować prace osób zatrudnionych przy realizacji prac zimowego utrzymania linii kolejowych.

Z6

Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej, zachowanie procedur Systemu Zarządzania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej oraz rejestru śledzenia przesyłek niebezpiecznych;
 • Prowadzenie pozostałej dokumentacji (książka kontroli urządzeń srk, książkę uszkodzeń łączności, dziennik oględzin rozjazdów) mającej wpływ na przebieg pracy posterunku ruchu;
 • Zasady wypełniania i doręczania rozkazów pisemnych;
 • Zasady działania programu komputerowego dedykowanego dyżurnym ruchu (np. aplikacji SWDR);
 • Strukturę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
 • Prowadzić właściwie i czytelnie dokumentację związaną z prowadzeniem ruchu (dziennik ruchu, książkę przebiegów, stan zajętości torów wjazdowych, dziennik telefoniczny 3, książkę ostrzeżeń doraźnych, rejestr śledzenia przesyłek niebezpiecznych);
 • Prowadzić dokumentację związaną z kontrolą urządzeń sterowania ruchem kolejowym, książkę uszkodzeń łączności, dziennik oględzin rozjazdów;
 • Wypisywać rozkazy pisemne i doręczać je drużynom trakcyjnym;
 • Korzystać z informacji zawartych w aplikacji SWDR w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów;
 • Obsługiwać komunikator Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

Kompetencja zawodowa Kz2: Organizacja i zarządzanie pracą manewrową obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Organizowanie i koordynowanie pracy manewrowej na stacji i na bocznicy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Proces technologiczny stacji manewrowych 17 i rozrządowych 18 określony w regulaminie technicznym posterunku ruchu oraz sprawowanie nadzoru nad pracą drużyn manewrowych;
 • Zasady uzgadniania pracy manewrowej z pracownikami przewoźnika i innymi posterunkami nastawczymi;
 • Proces technologiczny bocznicy;
 • Przepisy i instrukcje określające wykonywanie pracy manewrowej na stacjach kolejowych;
 • Przepisy BHP w zakresie nadzoru nad pracą manewrową podległego personelu.
 • Sprawować nadzór nad pracą drużyn manewrowych z uwzględnieniem procesu technologicznego dla danego posterunku ruchu i bezpieczeństwa pracy;
 • Sprawować nadzór nad pracą manewrową zgodnie z regulaminem pracy bocznicy kolejowej;
 • Stosować się do przepisów i instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy podległych pracowników;
 • Organizować pracę i sprawować nadzór nad czynnościami zmierzającymi do rozrządu, zestawienia i obsługi technicznej pociągu;
 • Egzekwować przepisy BHP od pracowników wykonujących manewry.

Z8

Wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznic

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody optymalnego wykorzystania pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej;
 • Plan obsługi bocznic kolejowych i kierowanie pracą drużyn manewrowych w sposób zapewniający planową ich obsługę oraz wykonywanie innych prac dla przewoźników;
 • Instrukcje obowiązujące dyżurnego ruchu w zakresie pracy manewrowej, w tym instrukcję o technice wykonywania manewrów.
 • Organizować pracę manewrową z uwzględnieniem minimalizacji kosztów i czasu pracy pojazdów trakcyjnych;
 • Kierować pracą drużyn manewrowych w sposób zapewniający planową obsługę bocznic kolejowych i wykonywanie innych prac dla przewoźników;
 • Nadzorować przestrzegania przepisów i instrukcji podczas realizacji pracy manewrowej (przy zabieraniu wagonów na i z punktów ładunkowych oraz przestawianie pojazdów kolejowych z jednego toru na drugi).

Pracownik w zawodzie dyżurny ruchu powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za życie i zdrowie przewożonych osób oraz towarów.
 • Podejmowania trafnych decyzji, na podstawie analizy sytuacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia ruchu pociągów.
 • Przestrzegania dyscypliny wynikającej z przepisów, regulaminów i poleceń przełożonych.
 • Oceny skutków podejmowanych przez siebie decyzji.
 • Przekazywania niezbędnych informacji tak, aby inni mogli wykonywać swoje zadania w sposób jasny, logiczny, we właściwym czasie.
 • Radzenia sobie ze stresem, zachowania spokoju w emocjonalnie trudnych sytuacjach.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami, procedurami.
 • Dokonywania bieżącej oceny podejmowanych działań własnych oraz wykonywanych w ramach współpracy z podległym personelem.
 • Wykonywania zadań ze szczególną sumiennością, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu dyżurny ruchu.

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu dyżurny ruchu

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dyżurny ruchu nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę