INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Juhas

Kod: 612108

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie juhas wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie terenu wypasu.
 • Z2 Poznawanie zwierząt powierzonych na wypas.
 • Z3 Nadzorowanie zwierząt.
 • Z4 Prowadzenie wypasu.
 • Z5 Chronienie wypasanych zwierząt przed drapieżnikami.
 • Z6 Przystosowywanie psów pasterskich do pracy podczas wypasu.
 • Z7 Dokonywanie udoju.
 • Z8 Wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu opieki sanitarnej nad zwierzętami.
 • Z9 Wyrabianie serów pod nadzorem bacy: klaganie mleka 6, formowanie bundzu 1, wyciskanie masy serowej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie wypasu i opieka nad zwierzętami gospodarskimi obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie terenu wypasu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przygotowania i obsady pastwisk;
 • Zasady ustawienia infrastruktury pasterskiej;
 • Rodzaje pastwisk i ich jakość;
 • Ukształtowanie terenu górskiego.
 • Znajdować miejsca poboru wody (źródła, potoki itp.);
 • Ustawiać wodopoje i żłoby 17, nie szkodząc naturalnym ciągom wodnym;
 • Znajdować dogodne suche miejsca do ustawiania koszorów (koszarów);
 • Oczyszczać lub zabezpieczać teren, gdzie znajdują się niepożądane chwasty i trujące rośliny;
 • Sprawdzać zagrożenia wypasu, np. urwiska, mokradła, osuwiska;
 • Ustawiać i korzystać z infrastruktury pasterskiej;
 • Oceniać jakość pastwiska oraz oszacować wstępnie planowany czas wypasu na danym pastwisku.

Z2

Poznawanie zwierząt powierzonych na wypas

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady znakowania i identyfikacji owiec (kolczykowanie);
 • Płeć i wiek zwierząt.
 • Rozpoznawać owce należące do poszczególnych właścicieli (gazdów);
 • Szacować wiek i płeć zwierząt.

Z3

Nadzorowanie zwierząt

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady, procesy, ogólne pojęcia i zależności związane z wypasem i opieką nad zwierzętami gospodarskimi;
 • Zasady utrzymywania dobrostanu zwierząt;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska w zakresie wypasu i opieki nad zwierzętami gospodarskimi.
 • Doglądać zwierząt;
 • Nadzorować stado: obserwować w czasie wypasu oraz w czasie spoczynku;
 • Rozdzielać stado;
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska w zakresie wypasu i opieki nad zwierzętami gospodarskimi.

Z4

Prowadzenie wypasu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady utrzymania i korzystania z pastwisk;
 • Organizację pracy podczas wypasu;
 • Sposoby zabezpieczania infrastruktury pastwiska.
 • Paść owce i inne zwierzęta gospodarskie;
 • Dbać o czystość i higienę wodopojów oraz żłobów;
 • Ustawiać koszory i korzystać z infrastruktury pasterskiej;
 • Kontrolować na bieżąco pastwiska;
 • Współpracować z innymi osobami kontrolującymi właściwe użytkowanie pastwisk;
 • Zabezpieczać infrastrukturę pastwiska na okres zimowy po zakończeniu wypasu.

Z5

Chronienie wypasanych zwierząt przed drapieżnikami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawne związane z ochroną dzikich zwierząt oraz gatunków chronionych;
 • Metody odstraszania drapieżników;
 • Sposoby zapobiegania atakom drapieżników na wypasane przez siebie stado.
 • Zapobiegać atakom drapieżników na stado;
 • Rozpoznawać zagrożenie ze strony drapieżników.

Z6

Przystosowywanie psów pasterskich do pracy podczas wypasu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawne dot. ochrony zwierząt;
 • Rolę, jaką pełnią psy pasterskie w tradycyjnym kulturowym wypasie owiec.
 • Pracować z psami pasterskimi;
 • Nawiązywać relacje z psami pasterskimi umożliwiające wspólną pracę;
 • Dbać o dobrostan psów pasterskich.

Z8

Wykonywanie drobnych zabiegów z zakresu opieki sanitarnej nad zwierzętami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące zwierząt gospodarskich;
 • Zasady dobrostanu zwierząt.
 • Wykonywać proste zadania związane z opieką nad zwierzętami gospodarskimi;
 • Utrzymywać racice zwierząt w czystości;
 • Obcinać racice zwierząt;
 • Opatrywać drobne rany zwierząt.

Kompetencja zawodowa Kz2: Pozyskiwanie mleka i wytwarzanie tradycyjnych serów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z7, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z7

Dokonywanie udoju

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia udoju zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi i systemu HACCP 12 w zakresie pozyskiwania mleka;
 • Zasady kontroli jakości udojonego mleka;
 • Zasady przechowywania i transportowania mleka po udoju.
 • Doić owce i inne zwierzęta gospodarskie;
 • Stosować zasady higieny pracy podczas udoju;
 • Stosować zasady prawidłowego wykonania udoju;
 • Postępować prawidłowo z mlekiem po udoju: cedzenie, schładzanie;
 • Kontrolować na bieżąco jakość udojonego mleka;
 • Przechowywać i transportować pozyskane mleko zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi.

Z9

Wyrabianie serów pod nadzorem bacy: klaganie mleka, formowanie bundzu, wyciskanie masy serowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady wyrobu serów;
 • Wymagania sanitarno-higieniczne i systemu HCCAP w zakresie wytwarzania serów;
 • Normy jakości uzyskanego mleka i serów;
 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska w zakresie pozyskiwania mleka i wytwarzania serów.
 • Wyrabiać sery: klaganie mleka, formowanie bundzu, wyciskanie masy serowej;
 • Kontrolować na bieżąco jakość mleka, bundzu, masy serowej;
 • Oceniać nieprawidłowości procesu produkcji mleka i serów;
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i systemu HACCP w zakresie pozyskania mleka i wytwarzania serów.

Pracownik w zawodzie juhas powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za prowadzenie wypasu w zakresie opieki nad zwierzętami gospodarskimi oraz pozyskiwania mleka i wytwarzania tradycyjnych serów.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy w środowisku wypasu.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnej i podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach gospodarstwa pasterskiego.
 • Dokonywania oceny swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej w zakresie wypasu zwierząt i ponoszenia odpowiedzialność za ich skutki.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu juhas.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu juhas

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie juhas nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę