INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Metodyk edukacji na odległość

Kod: 235103

2. Opis zawodu

Metodyk edukacji na odległość jest specjalistą metod nauczania świadczącym usługi edukacyjno-doradcze. Projektuje i organizuje proces kształcenia na odległość w formie kursów elektronicznych. Odbiorcami jego usług są organizatorzy szkoleń on-line, trenerzy, szkoleniowcy, nauczyciele formalnej i pozaformalnej edukacji na odległość.

Opis pracy

Celem pracy metodyka edukacji na odległość jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu procesu kształcenia poprzez wdrożenie odpowiednich metod, narzędzi i treści zdalnego nauczania.

Metodyk edukacji na odległość projektuje i organizuje proces kształcenia na odległość. W tym celu ściśle współpracuje z:

 • ekspertami dziedzinowymi odpowiedzialnymi za opracowanie merytorycznej zawartości programów nauczania na odległość i materiałów dydaktycznych,
 • dydaktykami aplikacji multimedialnych 9,
 • metodykami multimedialnymi,
 • informatykami,
 • grafikami komputerowymi,
 • publicystami,
 • twórcami filmów lub materiałów dźwiękowych.

Ponadto udziela wsparcia w zakresie:

 • zasad udostępniania kursu,
 • opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego,
 • opracowania narzędzi ewaluacji,
 • wyboru właściwego sposobu komunikowania podczas organizowania i przebiegu kursu.

Metodyk edukacji na odległość organizuje również kursy w zakresie metodyki nauczania, przygotowania zasobów dydaktycznych i stosowania narzędzi komunikacji. Kursy te adresowane są do nauczycieli, trenerów i szkoleniowców, zajmujących się kształceniem na odległość. Do zakresu jego pracy należy również przygotowanie materiałów metodycznych dla osób prowadzących kształcenie na odległość.

Sposoby wykonywania pracy

Metodyka edukacji na odległość wykonuje prace polegające na:

 • organizowaniu współpracy z nauczycielami, trenerami, szkoleniowcami, organizatorami i ekspertami merytorycznymi w zakresie opracowania projektu i zorganizowaniu kształcenia na odległość,
 • konsultowaniu projektu kursu (program, treści, metody kształcenia, materiały i środki dydaktyczne) z ekspertami merytorycznymi, osobami prowadzącymi szkolenie i organizatorami,
 • przedstawianiu propozycji związanych z doskonaleniem kursu i jego ewaluacją,
 • udzielaniu wsparcia ekspertom merytorycznym i nauczycielom w zakresie doboru treści, metod i materiałów dydaktycznych,
 • udzielaniu wsparcia w zakresie monitorowania przebiegu kursu, przygotowania narzędzi ewaluacji,
 • wspieraniu dostawców kształcenia na odległość w przygotowaniu zasobów dydaktycznych, udostępnianych uczącym się,
 • opiniowaniu i rekomendowaniu materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, ekspertów merytorycznych lub specjalistów,
 • monitorowaniu przebiegu kursu i proponowaniu działań, których celem jest doskonalenie przebiegu kursu, metod, środków i materiałów dydaktycznych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3. i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Metodyk edukacji na odległość pracuje w pomieszczeniach biurowych, na stanowisku wyposażonym w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci internet. Część zadań zawodowych może realizować również w salach konferencyjnych czy szkoleniowych. Są to pomieszczenia zazwyczaj dobrze oświetlone, klimatyzowane i ogrzewane, wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań zawodowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Podstawowym narzędziem pracy metodyka edukacji na odległość jest komputer podłączony do sieci internet, z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem do tworzenia kursów elektronicznych. Oprócz tego wykorzystuje:

 • urządzenia peryferyjne (np. urządzenie wielofunkcyjne, skaner, ploter, drukarka, mikrofon, słuchawki i inne),
 • projektory multimedialne, monitory telewizyjne, mikrofony, tablice tradycyjne i multimedialne.

Organizacja pracy

Metodyk edukacji na odległość znaczną część swoich obowiązków realizuje we współpracy z innymi osobami, dlatego wymagana jest od niego dyspozycyjność czasowa. Z tego powodu jego czas pracy jest nienormowany i dopasowany do czasu współpracowników oraz w pewnym stopniu określony przez terminy realizacji szkoleń on-line, np. w czasie monitorowania przebiegu kursu.

Praca metodyka edukacji na odległość może być bardzo intensywna, często pod presją czasu. Jest to związane z terminami wykonania i oddania kursu on-line do użytkowania.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy w zawodzie metodyk edukacji na odległość nie wiąże się z występowaniem specyficznych zagrożeń dla zdrowia. Jednak długotrwała praca przy komputerze może powodować obciążenie dla narządu wzroku i kręgosłupa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie mogą być narażone na stres wynikający z presji czasu, z czym związane jest duże obciążenie psychiczne i okresowo objawy wyczerpania lub zmniejszenia odporności organizmu.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zwyrodnienia narządów ruchu,
 • zwyrodnienia kręgosłupa,
 • choroby związane ze stresem,
 • choroby wzroku.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód metodyk edukacji na odległość ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku i słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • dobra pamięć,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • podzielność uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • samodzielność,
 • wytrwałość,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność współdziałania,
 • samokontrola.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca metodyka edukacji na odległość zalicza się do prac lekkich, w związku z tym nie ma szczególnych wymagań zdrowotnych dla kandydatów do wykonywania tego zawodu. Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie może być wada wzroku niemożliwa do skorygowania za pomocą szkieł, wady układu mięśniowo-szkieletowego uniemożliwiające kilkugodzinną pracę na stanowisku komputerowym oraz niepełnosprawność intelektualna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie metodyk edukacji na odległość preferowane jest wykształcenie na poziomie wyższym (stopnia I i II oraz studia podyplomowe) na kierunkach pedagogicznych, zwłaszcza w obszarze kształcenia zdalnego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu metodyka edukacji na odległość są:

 • udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 • certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w kursach, szkoleniach w zakresie: obsługi platform e-learningowych, podstaw zagadnień sieciowych, obsługi oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia materiałów multimedialnych,
 • udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość procesu tworzenia kursów e-learningowych 5,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie metodyk edukacji na odległość nie występuje tradycyjna ścieżka awansu zawodowego. Wraz z rozwojem kompetencji zawodowych i zdobytym doświadczeniem metodyk edukacji na odległość może koordynować pracę zespołów metodycznych, organizatorów, trenerów, szkoleniowców i nauczycieli kształcenia na odległość. Może także prowadzić firmę szkoleniową oferującą kształcenie na odległość.

Z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach informacyjno-komunikacyjnych 18 praca metodyka edukacji na odległość wymaga ustawicznego doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie oraz uczestnictwo w kursach dokształcających. W szczególności zalecany jest udział w specjalistycznych szkoleniach, studiach podyplomowych dotyczących metodyki edukacji na odległość, organizowanych przez uczelnie wyższe i ośrodki naukowo-dydaktyczne krajowe i zagraniczne.

Metodyk edukacji na odległość może także:

 • rozwijać się zawodowe poprzez podjęcie kształcenia/szkolenia w zawodach pokrewnych,
 • rozwijać się naukowo, uzyskując np. stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie metodyki kształcenia na odległość.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie metodyk edukacji na odległość nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie metodyk edukacji na odległość w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ukierunkowanych na zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem kursów e-learningowych.

Powszechną formą poświadczenia kompetencji w zawodzie metodyk edukacji na odległość są certyfikaty, które można uzyskać po zakończeniu specjalistycznych kursów i szkoleń.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie metodyk edukacji na odległość może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Andragog

235101

Ewaluator programów edukacji

235102

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

235104

Nauczyciel doradca metodyczny

235105

Nauczyciel instruktor

235106

Wizytator

235109

Dydaktyk multimedialny

235901

Egzaminator on-line

235902

Nauczyciel konsultant

235905

Nauczyciel nauczania na odległość

235907

Wykładowca na kursach (edukator, trener)

235915

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę