INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Metodyk edukacji na odległość

Kod: 235103

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie metodyk kształcenia na odległość wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców edukacji na odległość.
 • Z2 Projektowanie programu kursu prowadzonego na odległość we współpracy z ekspertami merytorycznymi.
 • Z3 Dobieranie metod i środków dydaktycznych do potrzeb kursu prowadzonego na odległość.
 • Z4 Dokumentowanie procesu tworzenia kursu prowadzonego na odległość zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej organizacji.
 • Z5 Tworzenie i prowadzenie kursu na odległość z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.
 • Z6 Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do edukacji na odległość.
 • Z7 Prowadzenie ewaluacji i doskonalenie jakości kursu prowadzonego na odległość.
 • Z8 Wspieranie metodyczne organizatorów edukacji na odległość.
 • Z9 Organizowanie i prowadzenie form kształcenia i doskonalenia metodycznego dla nauczycieli kształcenia na odległość.
 • Z10 Publikowanie materiałów metodycznych dla organizatorów kursów na odległość.
 • Z11 Popularyzowanie kształcenia na odległość w środowisku edukacji formalnej i pozaformalnej.

Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na odległość obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców edukacji na odległość

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody identyfikacji potrzeb i oczekiwań uczestników procesu edukacji na odległość;
 • Metody badania potrzeb w usługach edukacji na odległość;
 • Zasady opracowania materiału badawczego na potrzeby analizy zapotrzebowania na usługi edukacji na odległość;
 • Metody opracowania wyników badania zapotrzebowania na usługi edukacji na odległość.
 • Analizować materiał badawczy w celu zidentyfikowania zapotrzebowania na usługi edukacji na odległość;
 • Identyfikować grupy odbiorców w celu dostosowania oferty usług edukacji na odległość;
 • Określać możliwości przygotowania oferty edukacyjnej odpowiadającej zapotrzebowaniu;
 • Przygotowywać zgodnie z zapotrzebowaniem ofertę ogólną, szczegółową lub dedykowaną usług edukacji na odległość.

Z2

Projektowanie programu kursu prowadzonego na odległość we współpracy z ekspertami merytorycznymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody skutecznego komunikowania się z ekspertami merytorycznymi w celu zaprojektowania kursu;
 • Zasady i etapy projektowania kursu prowadzonego na odległość;
 • Potrzebę i zasady wyznaczenia celów ogólnych, szczegółowych i/lub operacyjnych;
 • Strukturę przedmiotową i modułową programu nauczania dla kursu.
 • Projektować we współpracy z ekspertami merytorycznymi przebieg kursu prowadzonego na odległość;
 • Opracowywać we współpracy z ekspertami merytorycznymi cele ogólne, szczegółowe i/lub operacyjne dla kursu prowadzonego na odległość;
 • Wyznaczać we współpracy z ekspertami merytorycznymi optymalny czas trwania kursu i poszczególnych jego części;
 • Wyznaczać we współpracy z ekspertami merytorycznymi działy tematyczne lub moduły kształcenia na kursie;
 • Dobierać we współpracy z ekspertami merytorycznymi treści do działów tematycznych lub modułów;
 • Projektować we współpracy z ekspertami merytorycznymi metody i formy dydaktyczne dobrane do celów, treści i odbiorców kursu prowadzonego na odległość.

Z3

Dobieranie metod i środków dydaktycznych do potrzeb kursu prowadzonego na odległość

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody kształcenia stosowane w edukacji na odległość;
 • Środki dydaktyczne stosowane w edukacji na odległość;
 • Zasady przygotowania i wykorzystania różnych materiałów dydaktycznych;
 • Zasady doboru metod, środków i materiałów dydaktycznych do celów, treści i odbiorców kursu;
 • Zasady opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego dostosowanych do kursu prowadzonego na odległość;
 • Potrzebę i zasady ewaluacji metod, środków i materiałów dydaktycznych stosowanych podczas kursu prowadzonego na odległość;
 • Konieczność doskonalenia i wdrażania nowoczesnych metod, środków i materiałów dydaktycznych stosowanych na kursie prowadzonym na odległość.
 • Dobierać we współpracy z ekspertami merytorycznymi optymalne metody kształcenia do celów, treści i klienta kursu prowadzonego na odległość;
 • Przeprowadzać badanie efektywności poszczególnych metod kształcenia;
 • Dostosowywać materiały i środki dydaktyczne do celów, treści i odbiorców kursu prowadzonego na odległość;
 • Oceniać możliwość wykorzystania zaprojektowanych metod, środków dydaktycznych oraz przygotowanych materiałów dydaktycznych podczas kursu prowadzonego na odległość;
 • Przygotowywać we współpracy z ekspertami merytorycznymi scenariusze poszczególnych zajęć dydaktycznych w ramach kursu prowadzonego na odległość;
 • Przygotowywać we współpracy z ekspertami merytorycznymi narzędzia pomiaru dydaktycznego dla kursu prowadzonego na odległość;
 • Wdrażać nowoczesne metody, środki i materiały dydaktyczne do edukacji prowadzonej na odległość oraz nowoczesne technologie umożliwiające tworzenie wirtualnego środowiska uczenia się i tworzenia wirtualnych sal lekcyjnych;
 • Monitorować efektywność nowo wdrożonych metod kształcenia na odległość.

Z4

Dokumentowanie procesu tworzenia kursu prowadzonego na odległość zgodnie z procedurami obowiązującymi w danej organizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację programową dotyczącą uruchomienia i prowadzenia kursu na odległość;
 • Zasady przygotowania dokumentacji związanej z uruchomieniem kursu prowadzonego na odległość;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji kursu organizowanego na odległość;
 • Zasady przygotowania dokumentacji sprawozdawczej po zakończeniu kursu;
 • Zasady przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej uruchomienia nowego kursu;
 • Przepisy prawa oświatowego, ochrony danych osobowych, praw autorskich, przetwarzania i przechowywania informacji, prowadzenia działalności edukacyjnej i oświatowej.
 • Przygotowywać zgodnie z przepisami i zasadami dokumentację programową niezbędną do uruchomienia kursu prowadzonego na odległość;
 • Prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami dokumentację kursu zorganizowanego na odległość;
 • Opracowywać projekt nowego kursu prowadzonego na odległość;
 • Stosować programy komputerowe do sporządzania dokumentów i dokumentowania kursu prowadzonego na odległość;
 • Sprawdzać poprawność dokumentacji dotyczącej kursu prowadzonego na odległość;
 • Prowadzić korespondencję związaną z uruchomieniem i prowadzeniem kursu;
 • Przestrzegać przepisów prawa dotyczącego przygotowania, przechowywania i archiwizowania dokumentacji i korespondencji dotyczącej kursu prowadzonego na odległość.

Kompetencja zawodowa Kz2: Stosowanie optymalnych rozwiązań technicznych w procesach edukacji na odległość obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Tworzenie i prowadzenie kursu na odległość z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia stosowane w edukacji na odległość;
 • Programy komputerowe wspierające tworzenie i prowadzenie kursu prowadzonego na odległość;
 • Procesy w edukacji na odległość;
 • Narzędzia do przygotowania materiałów dydaktycznych kursu prowadzonego na odległość;
 • Narzędzia i technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) stosowane w edukacji na odległość;
 • Zasady doboru narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych do opracowania kursu prowadzonego na odległość;
 • Informatyczne narzędzia do wspomagania zarządzania projektami edukacji na odległość;
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Stosować różne narzędzia, w tym narzędzia multimedialne podczas projektowania, prowadzenia i monitorowania kursu prowadzonego na odległość;
 • Dobierać narzędzia na potrzeby realizacji kursu prowadzonego na odległość;
 • Dobierać oprogramowanie komputerowe do tworzenia, prowadzenia i monitorowania kursu prowadzonego na odległość;
 • Stosować systemy zarządzania szkoleniami np. systemy Learning Content Management System 14, Learning Management System 16;
 • Prowadzić kształcenie na odległość za pośrednictwem edukacyjnej platformy e-learningowej;
 • Udzielać konsultacji i wsparcia organizatorom, nauczycielom i trenerom kursów prowadzonych na odległość za pośrednictwem systemów służących do komunikacji w czasie rzeczywistym (systemy LCS 15);
 • Prowadzić blog edukacyjny 1 dla zainteresowanych kursami na odległość;
 • Stosować narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne do tworzenia materiałów w formie elektronicznej;
 • Prowadzić korespondencję związaną z tworzeniem, prowadzeniem i monitorowaniem kursu prowadzonego na odległość;
 • Utrzymywać komunikację (np. chat 3) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem różnych środków komunikacji elektronicznej 17 z organizatorami kursu prowadzonego na odległość;
 • Monitorować i raportować aktywność uczestników kursu;
 • Wdrażać nowoczesne narzędzia, metody i techniki do procesów kształcenia na odległość.

Z6

Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do edukacji na odległość

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość;
 • Rodzaje materiałów dydaktycznych tworzących zasoby dydaktyczne udostępniane w kształceniu na odległość;
 • Zasady udostępniania zasobów dydaktycznych w kształceniu na odległość;
 • Metodykę tworzenia materiałów dydaktycznych dla kształcenia na odległość.
 • Opracowywać materiały dydaktyczne do kształcenia na odległość;
 • Przygotowywać zasoby dydaktyczne dla kursu prowadzonego na odległość;
 • Opracowywać bookmarking 2 ułatwiający odszukiwanie zasobów przydatnych do przygotowania kursu na odległość;
 • Udostępniać zasoby zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
 • Wykorzystywać różne techniki i technologie tworzenia i udostępniania zasobów (np. screencast 12, podcasting 10);
 • Monitorować jakość zasobów dydaktycznych;
 • Monitorować proces wykorzystywania zasobów dydaktycznych przez uczestników kursu prowadzonego na odległość;
 • Raportować wykorzystywanie zasobów dydaktycznych przez uczestników kursu.

Z7

Prowadzenie ewaluacji i doskonalenie jakości kursu prowadzonego na odległość

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady ewaluacji i doskonalenia jakości kursu prowadzonego na odległość;
 • Czynniki wpływające na jakość kształcenia na odległość;
 • Standardy jakości tworzenia kursu prowadzonego na odległość;
 • Zasady prowadzenia badań jakości świadczonych usług edukacyjnych;
 • Wskaźniki oceny jakości kursu prowadzonego na odległość;
 • Sposoby dokumentowania ewaluacji i kontroli jakości świadczonych usług edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, stosowanych metod i narzędzi.
 • Monitorować etapy realizacji kursu prowadzonego na odległość;
 • Oceniać poprawność metodyczną i dydaktyczną kursu prowadzonego na odległość;
 • Oceniać materiały dydaktyczne pod względem właściwego doboru i poprawności metodycznej;
 • Oceniać skuteczność i efektywność narzędzi i technologii stosowanych w tworzeniu kursu prowadzonego na odległość;
 • Monitorować działania podejmowane przez nauczycieli i uczestników kursu prowadzonego na odległość;
 • Raportować podjęte działania w zakresie monitoringu i kontroli kursu prowadzonego na odległość;
 • Wdrażać działania, których celem jest podniesienie jakości kształcenia na odległość.

Kompetencja zawodowa Kz3: Wspomaganie rozwoju usług edukacji na odległość obejmuje zestaw zadań zawodowych Z8, Z9, Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z8

Wspieranie metodyczne organizatorów edukacji na odległość

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizowania kursu na odległość;
 • Potrzeby nauczycieli w zakresie wsparcia metodycznego przy organizacji i prowadzeniu kursów;
 • Metodykę kształcenia na odległość.
 • Diagnozować potrzeby nauczycieli w zakresie wsparcia metodycznego przy organizacji i prowadzeniu kursów;
 • Organizować różnymi metodami (np. kształcenie synchroniczne 8, korespondencyjne 7) doskonalenie nauczycieli i organizatorów kursów prowadzonych na odległość;
 • Wspierać nauczycieli i organizatorów kursów na odległość w organizacji i prowadzeniu kursów na odległość;
 • Identyfikować obszary wymagające doskonalenia przy organizowaniu i prowadzeniu kursów na odległość;
 • Organizować nauczycielskie zespoły zadaniowe;
 • Rekomendować optymalne metody i techniki kształcenia na odległość.

Z9

Organizowanie i prowadzenie form kształcenia i doskonalenia metodycznego dla nauczycieli kształcenia na odległość

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rynek usług edukacji na odległość;
 • Metodykę kształcenia na odległość;
 • Zasady tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznego;
 • Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii;
 • Zasady organizacji szkoleń osób dorosłych.
 • Analizować rynek usług edukacji na odległość;
 • Inicjować nowe projekty związane z tworzeniem kursów na odległość;
 • Przygotowywać ofertę doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i organizatorów kształcenia na odległość;
 • Organizować stacjonarne lub komplementarne 6 formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość;
 • Prowadzić formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli organizujących kształcenie na odległość;
 • Udzielać indywidualnego wparcia w zakresie organizacji i metodyki nauczycielom oraz organizatorom kursów prowadzonych na odległość;
 • Organizować nauczycielskie sieci wsparcia i doskonalenia zawodowego;
 • Ewaluować działania podejmowane przez nauczycieli kształcenia na odległość;
 • Ewaluować wsparcie nauczycieli organizujących i prowadzących kształcenie na odległość.

Z10

Publikowanie materiałów metodycznych dla organizatorów kursów na odległość

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady publikowania materiałów dydaktycznych dla organizatorów i nauczycieli kształcenia na odległość;
 • Zasady opracowania publikacji metodycznych;
 • Zasady konstruowania scenariuszy zajęć dydaktycznych prowadzonych na odległość;
 • Zasady konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego;
 • Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz publikowania materiałów metodycznych;
 • Możliwości techniczne publikowania materiałów dydaktycznych;
 • Przykłady dobrych praktyk otwartych zasobów edukacyjnych dla kształcenia na odległość.
 • Opracowywać scenariusze zajęć dydaktycznych dla kształcenia na odległość;
 • Opracowywać publikacje metodyczne prezentujące m.in. zasady organizacji pracy na kursach prowadzonych na odległość, metody dydaktyczne, możliwości wykorzystania różnych narzędzi, materiałów dydaktycznych i inne;
 • Organizować współpracę nauczycieli autorów publikacji metodycznych za pośrednictwem serwisów pracy grupowej 13;
 • Zachęcać nauczycieli do dzielenia się doświadczeniem zawodowym w zakresie organizowania i prowadzenia kształcenia na odległość poprzez publikacje;
 • Przygotowywać publikację materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli kształcenia na odległość w ramach dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami edukacyjnymi;
 • Publikować materiały dydaktyczne, w tym podręczniki elektroniczne 11 wykorzystując różne media i środki przekazu.

Z11

Popularyzowanie kształcenia na odległość w środowisku edukacji formalnej i pozaformalnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przyczyny i skutki rozwoju kształcenia na odległość;
 • Kierunki rozwoju kształcenia na odległość;
 • Grupy odbiorców usług w kształceniu na odległość;
 • Grupy podmiotów, które mogą być zainteresowane kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;
 • Potrzebę popularyzowania kształcenia na odległość;
 • Metody popularyzowania kształcenia na odległość.
 • Zaprojektować na podstawie badania potrzeb edukacyjnych i trendów w edukacji nowe kierunki kształcenia na odległość;
 • Upowszechniać informację o korzyściach wynikających z kształcenia na odległość;
 • Stosować różne metody i narzędzia marketingowe promowania kształcenia na odległość;
 • Promować cyfryzację 4 w edukacji;
 • Udzielać informacji dotyczących organizowania, prowadzenia i udziału w kształceniu na odległość;
 • Organizować przedsięwzięcia popularyzujące kształcenie na odległość;
 • Prezentować różnym podmiotom możliwości zorganizowania kształcenia i doskonalenia pracowników na odległość.

Pracownik w zawodzie metodyk edukacji na odległość powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działań własnych i podległego zespołu, podejmowanych w zakresie organizacji procesu kształcenia na odległość.
 • Oceniania pracy własnej oraz zespołów, z którymi współpracuje w zakresie projektowania kursów na odległość.
 • Tworzenia i rozwijania wzorców właściwego postępowania w zakresie przygotowania i prowadzenia kursów na odległość.
 • Współdziałania w grupie podczas projektowania i uruchamiania rozwiązań kształcenia na odległość.
 • Zarządzania zespołem ludzi oraz efektywnego komunikowania się ze współpracownikami.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie organizacji procesu kształcenia na odległość.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w sektorze edukacji.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu metodyk edukacji na odległość.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu metodyk edukacji na odległość

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie metodyk edukacji na odległość nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę