INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kod: 235104

2. Opis zawodu

Metodyk 6 technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) 12 pełni rolę konsultanta i doradcy, służy pomocą nauczycielom, wykładowcom i innym edukatorom w zakresie optymalnego stosowania multimediów 8 w dydaktyce 1. Promuje ideę edukacji medialnej 2 oraz przekazuje praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania TIK w edukacji.

Opis pracy

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych opracowuje metody 5 i techniki 11 wykorzystywania multimediów i internetu 4 w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnym uczeniu się.

Doradza nauczycielom, wykładowcom akademickim, organizatorom oświaty szkolnej i pozaszkolnej, przedstawicielom administracji oświatowej w zakresie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz samodoskonalenia dotyczącego wykorzystania TIK. Uczy prawidłowej obsługi zestawów multimedialnych, np. mobilnego zestawu multimedialnego 7.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku wspiera proces dydaktyczny w zakresie metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów pod kątem optymalnego wykorzystania współczesnych zdobyczy TIK w procesie dydaktycznym.

Sposoby wykonywania pracy

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosuje metody, techniki i procedury związane z:

 • wykorzystywaniem różnych mediów do komunikowania się z odbiorcami usług i upowszechniania materiałów metodycznych,
 • projektowaniem i organizowaniem procesu dostosowania metodyki nauczania do najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • udzielaniem wsparcia nauczycielom, wykładowcom akademickim, organizatorom oświaty szkolnej i pozaszkolnej pod kątem najefektywniejszego wykorzystania współczesnych zdobyczy technologii informacyjnych i multimedialnych w procesie dydaktycznym,
 • organizowaniem współpracy pomiędzy kadrą dydaktyczną w zakresie wymiany doświadczeń,
 • organizowaniem form doskonalenia zawodowego (spotkań, warsztatów, konferencji, seminariów, konsultacji on-line),
 • udzielaniem wsparcia w zakresie możliwości samodoskonalenia dotyczącego metodyki technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • opracowaniem programów nauczania, scenariuszy lekcji wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną,
 • opracowaniem materiałów dydaktycznych i podręczników dla nauczycieli,
 • publikowaniem opisu dobrych praktyk dotyczących stosowania różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu,
 • popularyzowaniem wśród kadry dydaktycznej stosowania różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może pracować w biurze oraz poza nim, np. uczestnicząc w spotkaniach, różnych formach doskonalenia, konferencjach, seminariach, warsztatach organizowanych dla zróżnicowanych grup odbiorców, w tym szeroko rozumianej kadry dydaktycznej. Są to zazwyczaj pomieszczenia klimatyzowane, ze sztucznym oświetleniem.

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może również wykonywać swoją pracę w innym miejscu, np. w domu lub u klienta.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer stacjonarny i mobilny o odpowiednich parametrach technicznych,
 • internet,
 • telefon komórkowy,
 • urządzenia peryferyjne (np. urządzenie wielofunkcyjne, skaner, ploter, drukarka i inne),
 • zestaw multimedialny do prezentacji,
 • tablice interaktywne,
 • oprogramowanie umożliwiające pracę zdalną, z tekstem, grafiką, animacją, dźwiękiem, obrazem i wideo.

Organizacja pracy

Zadania zawodowe metodyka technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymagają samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu pracy. Może pracować w różnych porach dnia, w jednym lub kilku różnych miejscach, co wymaga zwiększonej mobilności. Czas wykonywania zadań zawodowych jest uzależniony od godzin ustalonych z pracodawcą. Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych częściej pracuje sam, niż w zespole. W ramach wykonywania swoich zadań bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami działów, z którymi współpracuje.

Często wymiar pracy wynika z harmonogramu konkretnego projektu, co w przypadku zbliżających się terminów końcowych może skutkować pracą w godzinach ponadnormatywnych. Praca może również być wykonywana w domu w formie telepracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

W zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych występują uciążliwe warunki pracy, np.:

 • długotrwała praca siedząca przy komputerze,
 • sztuczne oświetlenie stanowiska pracy,
 • praca pod presją czasu,
 • nienormowany wymiar czasu pracy.

Może to powodować:

 • obciążenie dla wzroku (pogorszenie wzroku),
 • obciążenie dla kręgosłupa (bóle kręgosłupa, wady postawy, zwyrodnienie kręgów szyjnych) oraz nadgarstków (zespół cieśni nadgarstka),
 • obniżoną efektywność pracy z powodu nieradzenia radzeniu sobie ze stresem (pracy pod presją czasu).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość widzenia,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia pedagogiczne i andragogiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność przekonywania,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi,
 • zdolność motywowania podwładnych,
 • zdolność utrzymywania pozytywnych relacji z klientami;

w kategorii cech osobowościowych

 • zainteresowania rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • serdeczność,
 • dokładność,
 • ciekawość poznawcza,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wrażliwość estetyczna,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • dążenie do osiągania celów,
 • wysoka kultura osobista,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

W zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymagana jest ogólna sprawność ruchowa rąk oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Oczekiwana jest sprawność intelektualna oraz możliwość wykonywania pracy w pozycji siedzącej podczas pracy z komputerem.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest poważna wada wzroku i słuchu, której nie da się skorygować odpowiednimi aparatami. Przeszkodą może być również wada wymowy, która utrudnia komunikację werbalną z innymi osobami.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych preferowane jest wykształcenie wyższe I stopnia np. z zakresu:

 • informatyki,
 • edukacji medialnej,
 • edukacji techniczno-informatycznej,
 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • edukacji na odległość 3

lub studia podyplomowe kształcące na kierunkach i w specjalnościach związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych nie są wymagane dodatkowe kwalifikacje czy uprawnienia. Atutami przy zatrudnieniu w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych mogą być certyfikaty i dyplomy potwierdzające:

 • znajomość podstaw programowania w zakresie wymaganym od nauczyciela informatyki,
 • wiedzę z zakresu metodyki nauczania, edukacji na odległość, psychologii społecznej 9,
 • znajomość narzędzi dotyczących mediów społecznościowych oraz możliwości ich wykorzystania,
 • znajomość różnych zasobów internetowych (m.in. zasobu treści wideo),
 • wiedzę dotyczącą mierzenia efektywności działań komunikacyjnych w sieci,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
 • kwalifikacje pedagogiczne i/lub andragogiczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

W zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych nie występuje tradycyjna ścieżka awansu zawodowego. Wraz z rozwojem kompetencji zawodowych i zdobytym doświadczeniem metodyk może koordynować pracę zespołów metodycznych, organizatorów i nauczycieli kształcenia na odległość.

Może prowadzić firmę szkoleniową organizującą kształcenie na odległość lub z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może rozwijać i rozszerzać swoje kompetencje poprzez:

 • udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych,
 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach,
 • ukończenie studiów podyplomowych związanych z TIK.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej brak jest możliwości bezpośredniego potwierdzania kompetencji zawodowych w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Istnieje możliwość potwierdzania kompetencji przydatnych zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach studiów wyższych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych związanych np. z informatyką, dydaktyką, pedagogiką, andragogiką lub interdyscyplinarnych.

Z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych powinien ustawicznie doskonalić i potwierdzać swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji formalnej i pozaformalnej.

Szczególnie istotne jest samokształcenie i uczenie się poprzez doświadczenie w pracy. Osoby w tym zawodzie często korzystają z wiedzy zgromadzonej w zasobach internetu, np. na forach dyskusyjnych. Biorą także udział w szkoleniach on-line na platformach e-learningowych oraz w formach mieszanych typu blended learning. Ważnym źródłem aktualizacji wiedzy w zakresie TIK są także samouczki, tzw. tutoriale.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Andragog

235101

Ewaluator programów edukacji

235102

Metodyk edukacji na odległość

235103

Nauczyciel doradca metodyczny

235105

Nauczyciel instruktor

235106

Dydaktyk multimedialny

235901

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę