INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kod: 235104

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Becker-Pestka D., Kowalik E.: Wyzwania współczesnej pedagogiki. Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2015.
 • Bednarek J.: Multimedia w kształceniu. PWN, Warszawa 2006.
 • Bonek T., Smaga M.: Internet dla seniora. Praktyczny poradnik dla stawiających pierwsze kroki w sieci. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000.
 • Kuruliszwili S.: Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. Impuls, Kraków 2014.
 • Lewowicki T., Siemieniecki B.: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.
 • Noga H.: Metodyka edukacji techniczno-informatycznej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2010.
 • Pitler H., Hubbell E.R., Kuhn M.: Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.
 • Rudny T.: Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Helion Edukacja, Gliwice 2010.
 • Walat W.: Edukacyjne zastosowania hipermediów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Wawrzak-Chodaczek M., Jagoszewska I.: Komunikacja wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę