INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kod: 235104

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może znaleźć zatrudnienie np. w szkołach, uczelniach wyższych, placówkach doskonalenia nauczycieli, centrach kształcenia ustawicznego, instytucjach związanych z edukacją formalną i pozaformalną, w administracji oświatowej, wydawnictwach (w tym wydawnictwach multimedialnych).

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może też wykonywać usługi w ramach jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie różnych elementów działań dydaktycznych, z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach formalnego systemu edukacji w Polsce nie prowadzi się kształcenia w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Kształcenie preferowane dla zawodu metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych oferują uniwersytety, politechniki, akademie oraz wyższe szkoły zawodowe na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych, o kierunkach takich, jak np.:

 • informatyka,
 • edukacja medialna,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • pedagogika,
 • andragogika,
 • psychologia nowych technologii,
 • komunikacja wizualna,
 • psychologia społeczeństwa informacyjnego,
 • technologie informacyjne,
 • dydaktyczne systemy zdalnego nauczania.

Szkolenie

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach dla doradców i konsultantów metodycznych. Tematyka szkoleń może dotyczyć np.:

 • nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w dydaktyce,
 • narzędzi multimedialnych,
 • tworzenia filmów edukacyjnych i e-zasobów dla doskonalenia nauczycieli,
 • programowania.

Kursy z tego zakresu organizowane są przez placówki edukacyjne, wyższe uczelnie, firmy szkoleniowe, stowarzyszenia branżowe i inne jednostki organizacyjne. Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych może także doskonalić swój warsztat, uczestnicząc w wydarzeniach branżowych i szkoleniach (np. w cyklicznym Social Media Convent 10).

W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą szczególnie ważne jest uczestnictwo w procesie samokształcenia i korzystanie z dostępnych otwartych internetowych zasobów edukacyjnych, szkoleń e-learningowych oraz seminariów i konferencji.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych wynosi miesięcznie od 3500 zł dla osób mniej doświadczonych do 8000 zł brutto dla osób o dużym doświadczeniu w zawodzie.

Poziom wynagrodzeń uzależniony jest od:

 • poziomu wykształcenia, posiadanych kwalifikacji,
 • formy zatrudnienia,
 • doświadczenia zawodowego,
 • wielkości firmy i regionu zatrudnienia.

Na wyższe zarobki mogą liczyć osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi i realizując projekty, dotyczące zastosowania TIK w dydaktyce.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) pod warunkiem, że niepełnosprawność jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze (wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego),
 • z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie powoduje znaczących trudności w poruszaniu się.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę