INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Kod: 235104

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Projektowanie wykorzystania form, metod, technik nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Z2 Opracowywanie nowych i modernizowanie istniejących programów nauczania oraz scenariuszy lekcji wraz z ich obudową dydaktyczną/multimedialną.
 • Z3 Opracowywanie materiałów metodycznych i multimedialnych pakietów edukacyjnych.
 • Z4 Planowanie czynności uczącego się i nauczyciela z wykorzystaniem multimedialnych pakietów edukacyjnych.
 • Z5 Prowadzenie form doskonalenia z zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce.
 • Z6 Wykonywanie ekspertyz na zlecenie zainteresowanych podmiotów oraz usług konsultacyjno-doradczych w zakresie unowocześnienia procesu i środowiska dydaktycznego.

Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie dokumentów oraz metod dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Projektowanie wykorzystania form, metod, technik nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Aspekty prawne zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji;
 • Technologie i zasoby cyfrowe stosowane w realizacji celów edukacyjnych;
 • Metody i techniki efektywnego uczenia się i nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Metody projektowania form, technik nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Stosować przepisy prawa związane z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji;
 • Stosować i planować formy, metody, techniki nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Opracowywać dokumenty z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Projektować techniki nauczania i uczenia się wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne.

Z2

Opracowywanie nowych i modernizowanie istniejących programów nauczania oraz scenariuszy lekcji wraz z ich obudową dydaktyczną/multimedialną

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Budowę programu nauczania oraz elementy scenariusza lekcji/zajęć;
 • Teorie, koncepcje i nowoczesne trendy w dydaktyce w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania-uczenia się;
 • Narzędzia, środki technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowane w celu efektywnej realizacji procesu nauczania-uczenia się;
 • Założenia i wymagania skutecznej komunikacji multimedialnej;
 • Zasady legalnego i etycznego posługiwania się informacją;
 • Metodykę opracowania scenariusza jednostki dydaktycznej realizowanej z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Dokonywać aktualizacji zawartości programu nauczania w oparciu o wykorzystywane zasoby edukacyjne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne;
 • Projektować scenariusze lekcji/zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Projektować działania w procesie nauczania-uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Weryfikować materiały dostępne w repozytoriach otwartych zasobów pod katem wykorzystania ich w procesie nauczania-uczenia się;
 • Analizować możliwości technologii informacyjnych i komunikacyjnych w aspekcie ich funkcjonalności i przydatności w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym.

Z3

Opracowywanie materiałów metodycznych i multimedialnych pakietów edukacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Prawo autorskie i prawo własności intelektualnej;
 • Funkcje i zadania materiałów metodycznych i podręczników z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania;
 • Metodykę tworzenia materiałów metodycznych i podręczników dla nauczycieli;
 • Formy przedstawienia treści z wykorzystaniem informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo w procesie uczenia się uczniów;
 • Narzędzia i programy wykorzystywane do tworzenia multimedialnych pakietów dydaktycznych;
 • Zasady wykorzystywania różnego typu narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce;
 • Kryteria oceny multimedialnych pakietów dydaktycznych pod kątem ich przydatności w procesie nauczania-uczenia się.
 • Stosować wytyczne prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej;
 • Dobierać formy przedstawienia treści z wykorzystaniem informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo do realizacji zakładanych celów w procesie nauczania-uczenia się;
 • Dobierać technologie i narzędzia multimedialne do efektywnej realizacji zadań edukacyjnych;
 • Stosować narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych do tworzenia i modernizowania multimedialnych pakietów dydaktycznych;
 • Oceniać przydatność i efektywność wykorzystywania multimedialnych pakietów dydaktycznych w oparciu o zdefiniowane kryteria;
 • Współpracować z autorami treści, metodykami oraz ekspertami przy projektowaniu i modernizowaniu multimedialnych pakietów dydaktycznych.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wspieranie kadry dydaktycznej w stosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Planowanie czynności uczącego się i nauczyciela z wykorzystaniem multimedialnych pakietów edukacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rolę technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania-uczenia się;
 • Zasady wykorzystywania środków dydaktycznych w postaci multimedialnych pakietów edukacyjnych w procesie nauczania-uczenia się;
 • Znaczenie celów w procedurze doboru technologii informacyjnych i komunikacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się.
 • Dobierać technologie informacyjne i komunikacyjne do celów, materiału oraz metod i technik nauczania w procesie dydaktycznym;
 • Planować czynności uczącego się i nauczyciela w odniesieniu do możliwości wykorzystania multimedialnych pakietów edukacyjnych w procesie nauczania-uczenia się;
 • Dobierać multimedialne pakiety dydaktyczne do procesu ewaluacji pracy nauczyciela i oceny postępów uczniów.

Z5

Prowadzenie form doskonalenia z zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metodykę prowadzenia szkoleń z osobami dorosłymi;
 • Metody i narzędzia diagnozowania i analizowania potrzeb uczestników indywidualnych, zespołów, organizacji, instytucji;
 • Metody i narzędzia monitorowania i ewaluacji prowadzonych szkoleń;
 • Metody zbierania i opracowywania informacji, opinii.
 • Stosować metody, techniki i formy pracy z osobami dorosłymi;
 • Diagnozować potrzeby uczestników szkolenia;
 • Monitorować realizację szkolenia;
 • Współpracować z nauczycielami, metodykami oraz ekspertami w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dydaktyce;
 • Wdrażać zasady skutecznej komunikacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Przeprowadzać ewaluację po szkoleniu;
 • Prowadzić dokumentację szkolenia.

Z6

Wykonywanie ekspertyz na zlecenie zainteresowanych podmiotów oraz usług konsultacyjno-doradczych w zakresie unowocześnienia procesu i środowiska dydaktycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z obszaru procesu nauczania-uczenia się i środowiska dydaktycznego odnoszące się do wykorzystania funkcjonalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Procedury analizowania potrzeb zainteresowanych podmiotów oraz usługodawców w zakresie unowocześnienia procesu i środowiska dydaktycznego;
 • Standardy przygotowywania ekspertyzy w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie i środowisku nauczania-uczenia się.
 • Stosować pojęcia, zasady i modele wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym;
 • Przeprowadzać analizę potrzeb podmiotów i usługodawców w zakresie unowocześnienia środowiska dydaktycznego;
 • Dokonywać przeglądu prowadzonych badań i rekomendacji w zakresie unowocześnienia procesu i środowiska dydaktycznego w oparciu o wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Przygotowywać ekspertyzy w zakresie unowocześnienia procesu i środowiska dydaktycznego.

Pracownik w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnej pracy związanej z działalnością doradczą i dydaktyczną.
 • Podejmowania samodzielnych działań i współpracy w zespole podczas realizacji usług i projektów wspierających funkcjonowanie TIK w dydaktyce.
 • Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowań etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
 • Dokonywania samooceny i weryfikowania działań w zakresie realizowania zadań zawodowych.
 • Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
 • Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązań.
 • Dbania o utrzymywanie trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
 • Komunikowania się z partnerami i klientami, tj. komunikacji opartej na świadomym podejmowaniu inicjatyw, otwarciu na proces zmiany, sprawczości oraz tworzeniu pozytywnego wizerunku metodyka technologii informacyjnych i komunikacyjnych/ firmy.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy i podwyższania umiejętności w zakresie TIK.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę