INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mediator sądowy

Kod: 263507

2. Opis zawodu

Mediator sądowy pomaga stronom 24 dojść do porozumienia, wykorzystując w tym celu procedury mediacyjne 20. Pracuje przy sprawach rodzinnych 18, cywilnych 14, pracowniczych 17, gospodarczych 15, karnych 16 i administracyjnych 13. Mediacje 4 prowadzi na podstawie postanowienia sądu 12 (bądź prokuratora, czy innego prowadzącego sprawę organu ścigania) w trakcie trwania postępowania sądowego.

Opis pracy

Mediator sądowy za pomocą procedur mediacyjnych pomaga dojść do porozumienia stronom konfliktu, będącego przedmiotem w sprawach nieletnich 9 (wobec osób w wieku 13–17 lat), karnych (wobec osób powyżej 18 roku życia), rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych oraz

z zakresu prawa pracy. Mediacje prowadzi na podstawie postanowienia sądu (bądź prokuratora, czy innego prowadzącego sprawę organu ścigania), który za zgodą lub na wniosek stron może skierować je do mediacji na każdym etapie sprawy.

Mediator sądowy wysłuchuje i analizuje racje stron konfliktu, a także dba o komfortowe warunki do rozmów, zapewniając stronom poczucie bezpieczeństwa i zachowanie równowagi w mediacji. Osoba wykonująca zawód dobiera odpowiednią metodę prowadzenia mediacji (ewaluatywną 5, facylitatywną 6, wahadłową 7), moderuje rozmowę i ukierunkowuje ją na poszukiwanie rozwiązań sporu. Oprócz tego prowadzi dokumentację i bada stan sprawy od strony prawnej. Do obowiązków mediatora należy również wspieranie stron w opracowaniu tekstu ugody 25 (po zatwierdzeniu przez sąd mającej moc wyroku 26 sądowego). Pracownik w tym zawodzie jest zobowiązany do zachowania poufności, neutralności i bezstronności.

Osoba wykonująca zawód mediatora sądowego powinna posiadać wiedzę z zakresu prawa (gospodarczego, cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy), funkcjonowania procedur mediacyjnych, a także psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów. Musi także spełniać wymagania formalne, różniące się w zależności od rodzaju prowadzonych mediacji. Oprócz tego powinna charakteryzować się opanowaniem, budzić zaufanie i posiadać zdolność obiektywnego osądu sytuacji.

WAŻNE:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego mediator sądowy nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie mediator sądowy wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • przyjmowaniu postanowienia sądu (bądź prokuratora czy innego prowadzącego sprawę organu ścigania) o skierowaniu sprawy do mediacji lub wniosku o przeprowadzenie mediacji (wniesionego przez jedną lub obie strony konfliktu),
 • rozpoznawaniu i analizowaniu istoty konfliktu w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych oraz karnych i nieletnich,
 • nawiązywaniu kontaktu ze stronami bądź drugą stroną sporu i ustalaniu terminu spotkania wstępnego,
 • precyzowaniu stanowisk stron konfliktu,
 • określaniu rzeczywistych celów i potrzeb stron konfliktu,
 • przedstawianiu stronom konfliktu zasad mediacji,
 • ustalaniu najbardziej odpowiednich strategii prowadzenia mediacji,
 • budowaniu zaufania i sympatii oraz otwartości podczas spotkań mediacyjnych ze stronami konfliktu, a także podczas spotkań indywidualnych,
 • udzielaniu pomocy w komunikowaniu się osobom zaangażowanym w spór,
 • uświadamianiu stronom konfliktu potencjalnych następstw wynikających z braku zawarcia ugody,
 • dokumentowaniu procesu mediacji poprzez sporządzanie protokołu,
 • czuwaniu nad procesem podpisywania ugody przez strony w obecności mediatora sądowego,
 • składaniu protokołu w sądzie po zakończeniu mediacji wraz z dołączoną do niego ugodą oraz doręczaniu odpisów protokołu stronom konfliktu,
 • przestrzeganiu zasad etyki zawodowej mediatora, takich jak: dobrowolność poddania się mediacji i zakaz wywierania przez mediatora nacisku na strony, poufność mediacji, bezstronność i zakaz pobierania przez mediatora dodatkowych korzyści, bezpieczeństwo stron, neutralność, szybkość i efektywność postępowania,
 • czuwaniu nad zgodnością z prawem zawartego przez strony porozumienia.

WAŻNE:

Mediator sądowy wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego powinien na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę z tego zakresu. Mediator sądowy może założyć własną działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu mediacji sądowych i umownych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Mediator sądowy wykonuje swoją pracę w zamkniętych pomieszczeniach biurowych ośrodków mediacyjnych, organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) lub w siedzibie prowadzonej przez niego firmy, zajmującej się świadczeniem usług z zakresu mediacji. Zasadniczą część swoich obowiązków wykonuje w pomieszczeniach przeznaczonych do odbywania spotkań mediacyjnych, które muszą być zaaranżowane w taki sposób, by dawać korzystającym z pomocy mediatora stronom konfliktu poczucie bezpieczeństwa i prywatności. Miejsce mediacji powinno być neutralne dla stron. Ponadto część swoich obowiązków mediator sądowy wykonuje w budynku sądu.

WAŻNE:

Postępowania mediacyjnego nie przeprowadza się w lokalu zajmowanym przez uczestników lub ich rodziny ani w budynkach organów uprawnionych do skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą uczestników, można przeprowadzić postępowanie mediacyjne w lokalu zajmowanym przez uczestników lub ich rodziny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Mediator sądowy w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer z typowym oprogramowaniem biurowym umożliwiającym zbieranie, przygotowywanie i przetwarzanie materiałów i danych (np. plików tekstowych) niezbędnych do planowania i realizacji pracy,
 • oprogramowanie do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
 • typowe urządzenia biurowe, takie jak drukarka, ksero, faks, skaner,
 • telefon stacjonarny i komórkowy,
 • flipchart 2.

Organizacja pracy

Mediator sądowy zazwyczaj pracuje w systemie jednozmianowym, przez osiem godzin dziennie (zwykle od 8.00 do 16.00), pięć dni w tygodniu. Często jednak czas jego pracy musi być dostosowany do możliwości odbywania spotkań z klientami, co może oznaczać konieczność wykonywania obowiązków również późnym popołudniem. Czas pracy mediatora sądowego zależy od ilości prowadzonych mediacji.

W trakcie pracy mediator sądowy kontaktuje się nie tylko z klientami, ale również z sędzią, pełnomocnikami stron lub prokuraturą.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podczas wykonywania swoich obowiązków mediator sądowy jest narażony na stres, wynikający ze spoczywającej na nim odpowiedzialności oraz emocjonalnego napięcia, towarzyszącego konfliktowym sytuacjom, w rozwiązywaniu których pośredniczy. W skrajnych przypadkach mediator sądowy może być narażony na zachowania agresywne ze strony klientów.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód mediator sądowy ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność improwizacji,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność skutecznego negocjowania,
 • zdolność rozwiązywania konfliktów,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • odporność emocjonalna,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • empatia,
 • tolerancyjność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • wysoka kultura osobista,
 • dążenie do osiągania celów,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy w zawodzie mediator sądowy jest niepełnosprawność intelektualna lub choroby psychiczne, generujące zakłócenia funkcji poznawczych, które mogą stanowić przeszkodę w świadczeniu usług zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ze względu na stałą współpracę z innymi ludźmi, mediator sądowy powinien ponadto posiadać sprawny narząd słuchu i mowy w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Mediator sądowy powinien posiadać wykształcenie wyższe. Wymagany kierunek wykształcenia jest sprecyzowany wyłącznie w przypadku mediatora w sprawach nieletnich, który musi ukończyć studia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa. Wymienione kierunki studiów można jednak uznać za preferowane również w przypadku mediatorów, pośredniczących w sprawach innego rodzaju (karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i pracowniczych).

Od mediatora sądowego wymagane jest, aby posiadał umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Jednym z możliwych sposobów uzyskania takiej wiedzy i umiejętności jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji, prowadzonych przez szkoły wyższe. Odbycie takich studiów jest preferowane w przypadku prowadzenia wszystkich rodzajów mediacji.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wymagania formalne, jakie musi spełniać mediator sądowy, różnią się w zależności od typu prowadzonych mediacji.

W sprawach karnych mediatorem sądowym może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • korzysta w pełni z praw publicznych 3 i ma pełną zdolność do czynności prawnych 27,
 • ukończyła 26 lat,
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa i/lub studia podyplomowe z zakresu mediacji,
 • zna język polski w mowie i piśmie,
 • nie była prawomocnie 19 skazana za umyślne przestępstwo 21 lub umyślne przestępstwo skarbowe 22,
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię 23 należytego wykonywania obowiązków,
 • została wpisana do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

W sprawach nieletnich mediatorem sądowym może być osoba, która:

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów,
 • została wpisana do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

Wykazy osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i sprawach nieletnich prowadzą Sądy Okręgowe. Wpisu do wykazu dokonują prezesi Sądów Okręgowych na wniosek osoby, wyrażającej gotowość przeprowadzania postępowania mediacyjnego. Do wniosku musi być dołączona dokumentacja, poświadczająca spełnienie wymienionych wymagań formalnych, stawianych mediatorom sądowym.

W sprawach cywilnych mediatorem sądowym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca wykształcenie wyższe i korzystająca w pełni z praw publicznych.

W sprawach administracyjnych mediatorem sądowym może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

WAŻNE:

Mimo że zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązek odbycia szkolenia dla mediatorów mają tylko mediatorzy sądowi w sprawach nieletnich, to preferowane jest, by również mediatorzy sądowi zajmujący się sprawami innego typu odbyli takie szkolenie. Dodatkowo dla mediatorów w sprawach karnych szkolenie może być sposobem na zdobycie wymaganych do pełnienia zawodu umiejętności i wiedzy w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Mediator sądowy nie ma dużych możliwości awansu w hierarchii zawodowej. Rozwój zawodowy może w jego przypadku wiązać się z pozyskiwaniem coraz większej liczby klientów w miarę nabywania doświadczenia i po potwierdzeniu wysokiej jakości świadczonych usług.

WAŻNE:

Osoba posiadająca kompetencje w zawodzie mediator sądowy ma ponadto możliwość podjęcia pracy w innych, pokrewnych zawodach, takich jak np.: mediator, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego, specjalista komunikacji społecznej.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich, uchwalonego przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, pracownik w zawodzie mediator sądowy powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji. Sposobem potwierdzenia kompetencji może być ukończenie studiów podyplomowych z zakresu mediacji, kursów organizowanych przez stowarzyszenia branżowe lub wyspecjalizowane firmy szkoleniowe.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie mediator sądowy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Mediator

263502

Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego

263503

Specjalista komunikacji społecznej

263510

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę