INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mediator sądowy

Kod: 263507

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Mediator sądowy może oferować swoje usługi prowadząc własną działalność gospodarczą. Oprócz tego może znaleźć pracę:

 • w ośrodkach mediacyjnych,
 • w organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach),
 • na uczelniach wyższych.

Popularność mediacji w Polsce jest nadal stosunkowo niewielka, ale z roku na rok ciągle rośnie, co wskazuje na to, że zawód mediatora jest zawodem rozwojowym. Obecnie (2018 r.) wielu mediatorów traktuje prowadzenie mediacji jako zajęcie dodatkowe obok podstawowej działalności (np. w zawodzie prawnika czy psychologa).

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie mediator sądowy w sprawach nieletnich wymagane, a w przypadku mediatorów specjalizujących się w przeprowadzaniu innego typu spraw – preferowane jest ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa.

Absolwenci studiów wyższych, chcący zdobyć lub rozwinąć swoje umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, mogą również podjąć oferowane przez szkoły wyższe studia podyplomowe na kierunkach takich, jak:

 • negocjacje, mediacje, facylitacja,
 • mediacje rodzinne i karne,
 • mediacje gospodarcze, pracownicze i administracyjne,
 • mediacje – alternatywne metody rozwiązywania sporów 1,
 • zwód mediatora.

Wskazane jest, by studia podyplomowe spełniały standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Szkolenie

Mediator sądowy powinien rozszerzać swoje kompetencje uczestnicząc w kursach, organizowanych przez:

 • ośrodki mediacyjne,
 • stowarzyszenia branżowe,
 • ośrodki szkoleniowe, najczęściej w porozumieniu ze stowarzyszeniami branżowymi,
 • sądy poprzez pełnomocników do spraw mediacji,
 • odpowiednie Ministerstwa: Sprawiedliwości, Gospodarki, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wskazane jest, by kursy spełniały standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Organizatorzy szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi zaświadczeniami.

Odbycie podstawowego szkolenia z zakresu mediacji może dla mediatorów sądowych stanowić potwierdzenie zdobycia wymaganych umiejętności i wiedzy w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Przykładowa tematyka szkoleń wykraczających poza podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem do pracy mediatora sądowego może dotyczyć:

 • mediacji karnych,
 • zagadnień praktycznych z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych,
 • mediacji rodzinnych.

Sposobem na doskonalenie wiedzy i umiejętności przez mediatora sądowego może być również uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom związanym z rozwiązywaniem konfliktów, aspektami funkcjonowania procedur mediacyjnych i innym, dotyczącym dziedziny.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie mediator sądowy jest uzależnione od liczby i typu prowadzonych postępowań mediacyjnych. Jego wysokość oblicza się zgodnie z wytycznymi, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r., jak również Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym.

W sprawach o prawa majątkowe i należności pieniężne wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł brutto i nie więcej niż 2000 zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

W sprawach o prawa majątkowe i należności pieniężne, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł brutto, a za każde kolejne – 100 zł brutto, łącznie nie więcej niż 450 zł brutto.

Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 • przejazdów,
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (w wysokości nieprzekraczającej 70 zł brutto za jedno posiedzenie),
 • korespondencji (w wysokości nieprzekraczającej 30 zł brutto).

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł brutto.

Wynagrodzenie przysługuje mediatorowi niezależnie od tego, czy postępowanie mediacyjne zakończyło się zawarciem ugody.

Wysokość wynagrodzenia mediatora sądowego w sprawach nieletnich i sprawach karnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie mediator sądowy możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą implantów lub aparatów słuchowych,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania, chodzenia i przemieszczania się,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza obsługi sprzętu komputerowego i biurowego.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę