INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mediator sądowy

Kod: 263507

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie mediator sądowy wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przyjmowanie postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji i rozpoczęcie procedury mediacyjnej.
 • Z2 Rozpoznawanie istoty sporu i ustalanie strategii przeprowadzenia mediacji.
 • Z3 Organizowanie i prowadzenie spotkań mediacyjnych.
 • Z4 Udzielanie pomocy w sformułowaniu ugody.
 • Z5 Prowadzenie dokumentacji procesu mediacji.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przeprowadzanie mediacji sądowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przyjmowanie postanowienia sądu o skierowaniu sprawy do mediacji i rozpoczęcie procedury mediacyjnej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Prawa i obowiązki mediatora sądowego;
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego;
 • Procedury mediacyjne w Polsce i na świecie w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.
 • Przyjmować postanowienie sądu (bądź prokuratora czy innego prowadzącego sprawę organu ścigania) o skierowaniu sprawy do mediacji lub odmówić przyjęcia mediacji z podaniem ważnych powodów;
 • Prowadzić mediacje zgodnie z przyjętymi standardami postępowania mediacyjnego;
 • Stosować procedury mediacyjne w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

Z2

Rozpoznawanie istoty sporu i ustalanie strategii przeprowadzenia mediacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Uprawnienia mediatora sądowego;
 • Przyczyny i mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
 • Procedury rozwiązywania konfliktów;
 • Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, najlepsza alternatywa do wynegocjowanego porozumienia – BATNA 8);
 • Metody prowadzenia mediacji (mediacja ewaluatywna, facylitatywna, wahadłowa).
 • Korzystać z uprawnień mediatora sądowego, w tym zapoznawać się z informacjami z akt sprawy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, a także wnioskować o udostępnienie materiału dowodowego zawartego w aktach sprawy w części dotyczącej oskarżonego 10 (podejrzanego 11), pokrzywdzonego i przestępstwa, których dotyczy postępowanie mediacyjne;
 • Określać przyczyny powstania i eskalacji konfliktu;
 • Badać faktyczny i prawny stan sprawy, której dotyczy konflikt;
 • Stosować procedury rozwiązywania konfliktów;
 • Korzystać z elementów teorii negocjacji i jej podstawowych pojęć;
 • Dobierać metodę prowadzenia mediacji (ewaluatywną, facylitatywną, wahadłową) w zależności od specyfiki sprawy, której ma ona dotyczyć.

Z3

Organizowanie i prowadzenie spotkań mediacyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność);
 • Standardy, metody i techniki prowadzenia mediacji;
 • Elementy teorii negocjacji.
 • Organizować spotkania z zachowaniem zasad mediacji;
 • Formułować wypowiedź otwierającą mediacje, identyfikować pozycje i potrzeby stron w konflikcie, a także moderować rozmowę między stronami konfliktu bez narzucania im własnych rozwiązań;
 • Stosować w praktyce teorię negocjacji.

Z4

Udzielanie pomocy w sformułowaniu ugody

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagadnienia z zakresu gałęzi prawa, dotyczącej sprawy, o którą toczy się spór;
 • Zasady sporządzania ugody;
 • Aspekty prawne funkcjonowania mediacji.
 • Weryfikować zgodność przyjętych rozwiązań z obowiązującym prawem;
 • Redagować ugodę wypracowaną przez strony;
 • Uzgadniać ze stronami wszystkie części składowe ugody w celu uniknięcia ich niezgodności z prawem.

Z5

Prowadzenie dokumentacji procesu mediacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady udostępniania akt sprawy, sporządzania i przechowywania oraz zwrotu ich kserokopii i odpisów;
 • Zasady dokumentowania wydatków poniesionych w związku z przeprowadzaniem mediacji;
 • Zasady sporządzania protokołu z mediacji;
 • Przepisy RODO w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Stosować zasady udostępniania akt sprawy, sporządzania i przechowywania oraz zwrotu ich kserokopii i odpisów;
 • Dokumentować poniesione w związku z przeprowadzaniem mediacji wydatki;
 • Sporządzać protokół z przebiegu mediacji;
 • Stosować przepisy RODO.

Pracownik w zawodzie mediator sądowy powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane działania dotyczące mediacji sądowej.
 • Podejmowania samodzielnych działań skoncentrowanych na potrzebach, uczuciach i oczekiwaniach stron konfliktu.
 • Kierowania się zasadami etyki zawodowej w przeprowadzaniu mediacji.
 • Przestrzegania zasad bezstronności, neutralności, uczciwości, rzetelności i poufności.
 • Odnoszenia się z szacunkiem do wszystkich stron konfliktu, którego dotyczy mediacja.
 • Dopasowywania sposobów prowadzenia spotkań mediacyjnych do wiedzy, umiejętności oraz preferowanych form komunikacji osób zaangażowanych w konflikt.
 • Budowania ze stronami relacji opartych na zaufaniu i zapewniania im poczucia bezpieczeństwa.
 • Wykazywania się otwartością na prezentowanie odmiennych poglądów przez strony konfliktu.
 • Wspomagania stron konfliktu w wypracowywaniu ich własnych rozwiązań.
 • Podnoszenia swoich kompetencji osobistych i zawodowych w celu doskonalenia jakości warsztatu pracy mediatora sadowego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu mediator sądowy.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu mediator sądowy

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie mediator sądowy nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę