INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mechanik lotniczy obsługi technicznej

Kod: 315318

2. Opis zawodu

Mechanik lotniczy obsługi technicznej zajmuje się obsługą techniczną wraz z obsługą konstrukcji statku powietrznego (SP) 24, urządzeniami napędowymi oraz systemami mechanicznymi i elektrycznymi. Wykonuje obsługę: wyposażenia i komponentów, systemów elektroniki lotniczej wymagających prostych testów w celu sprawdzenia, czy nadają się one do eksploatacji i nie wymagają wykrywania usterek, poświadcza wykonanie obsługi.

Opis pracy

Celem pracy mechanika lotniczego obsługi technicznej jest prawidłowe wykonanie:

 • obsługi technicznej konstrukcji statku powietrznego, urządzenia napędowego oraz systemów mechanicznych i elektrycznych;
 • obsługi systemów awioniki 23 zgodnie z dokumentacją techniczną, procesami technologicznymi oraz wymogami producenta, gwarantującymi bezpieczny przewóz lotniczy pasażerów i frachtu.

Identyfikuje on i diagnozuje, a także usuwa usterki wykryte w czasie przeprowadzonej obsługi.

Sposoby wykonywania pracy

Do zadań mechanika lotniczego obsługi technicznej należy m.in.:

 • przestrzeganie ściśle instrukcji obsługi technicznej danego SP;
 • wykonywanie obsługi liniowej 16 i/lub hangarowej (bazowej) 15 zgodnie z informacjami zawartymi w oryginalnej instrukcji obsługi technicznej producenta (Maintenance Manual 13);
 • uzupełnianie kart kontroli przeglądu 7.

WAŻNE:

Mechanik lotniczy obsługi technicznej wykonuje pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Powinien stale doskonalić swoje kompetencje, w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca mechanika lotniczego obsługi technicznej może być wykonywana w pomieszczeniach biurowych, laboratoryjnych, halach produkcyjnych, hangarach lub na wolnym powietrzu.

Mechanik lotniczy obsługi technicznej może pracować:

 • w organizacjach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego,
 • w warsztatach lotniczych,
 • w organizacjach obsługowych,
 • na lotniskach,
 • w służbach technicznych lotnictwa wojskowego,
 • w aeroklubach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Mechanik lotniczy obsługi technicznej ze względu na charakter wykonywanej pracy wykorzystuje różne maszyny i narzędzia:

 • narzędzia ślusarskie (różnego rodzaju klucze, wkrętaki),
 • nowoczesne wyposażenie diagnostyczne, AKP 1 (aparatura kontrolno-pomiarowa),
 • narzędzia specjalistyczne (tensometr, siłomierz, urządzenie do wyważenia śmigła ogonowego itp.),
 • podnośniki,
 • suwnice,
 • drabinki,
 • podesty,
 • urządzenia wytwarzające duże ciśnienie (zasilacze hydrauliczne, sprężone gazy) itd.

Organizacja pracy

Mechanik lotniczy obsługi technicznej pracuje najczęściej w systemie zmianowym – istotna część pracy może być wykonywana w nocy. Musi być dyspozycyjny i może być często wzywany do pracy w godzinach dodatkowych (z uwagi na awarie). Może być także delegowany przez swojego pracodawcę nawet na okres kilku dni, a czasem i dłuższy czas, na inne lotniska w kraju lub za granicę, w celu wykonania tam obsług lub usunięcia awarii. Pracownik może pracować indywidualnie lub zespołowo, w zależności od powierzonych zadań.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Mechanik lotniczy obsługi technicznej może być narażony na zagrożenia:

 • mechaniczne (poruszające się z ogromną prędkością części maszyn – łopaty wirnika nośnego, śmigła, turbiny),
 • związane z czynnikiem ludzkim,
 • związane z pracą na wysokości,
 • związane z hałasem (startujące i lądujące SP, próby zespołów napędowych),
 • chemiczne (pyły, gazy, smary, oleje, ciecze),
 • elektryczne (praca z urządzeniami pod napięciem),
 • związane z promieniowaniem radioaktywnym (detektory dymu), mikrofalowym (radary), elektromagnetycznym (radio).

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • zatrucia ostre lub przewlekłe,
 • ostre reakcje alergiczne,
 • choroby skóry,
 • choroby wzroku,
 • zaburzenia słuchu.

Szczególnie ważne jest wykonywanie napraw i przeglądów SP zgodnie z:

 • wymaganiami sanitarno-higienicznymi,
 • zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zasadami przeciwpożarowymi,
 • zasadami ochrony środowiska,
 • zasadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód mechanik lotniczy obsługi technicznej ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • wysoka ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu oddechowego
 • sprawność układu krążenia;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • zręczność rąk,
 • zmysł równowagi,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie o zmroku,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • szybki refleks,
 • brak lęku przed wysokością,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • zdolność przetwarzania dużej ilości informacji,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi, umożliwiające ocenę odległości),
 • gotowość do pracy w trudnych warunkach środowiskowych,
 • zdolność podejmowania szybkich decyzji,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej;

w kategorii cech osobowościowych

 • rzetelność oraz dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • komunikatywność i zdolność do współdziałania,
 • wysoka samodyscyplina i samokontrola,
 • utrzymanie porządku,
 • odporność na stres,
 • wytrwałość i cierpliwość.

WAŻNE:

Mechanik lotniczy obsługi technicznej musi wykazać się dużą odpowiedzialnością, jak i szybkością działania w przypadkach awaryjnych. Musi on bezwzględnie przestrzegać procedur, instrukcji producenta oraz ustaleń pracodawcy, aby do takich sytuacji awaryjnych nie dopuszczać.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Mechanik lotniczy obsługi technicznej powinien wykazywać się ogólnym dobrym stanem zdrowia. Przeciwwskazaniem do pracy są:

 • zawroty głowy,
 • klaustrofobia,
 • zaburzenia równowagi,
 • daltonizm,
 • egzemy wszelkiego rodzaju,
 • alergie skórne na smary, rozpuszczalniki, oleje itd.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej wymagane jest wykształcenie średnie o profilu lotniczym (np. w zawodzie technik mechanik lotniczy) lub obejmujące kierunki mechaniczne, takie jak: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, ślusarz, elektromechanik.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podstawowymi wymogami do wykonywania zadań zawodowych mechanika lotniczego obsługi technicznej są:

 • posiadane certyfikaty i świadectwa, potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych,
 • uprawnienia do pracy na wysokości,
 • uprawnienia do poruszania się pojazdami wolnobieżnymi,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV 27,
 • uprawnienia do obsługi urządzeń wysokociśnieniowych.

Przydatna jest również dobra znajomość języka angielskiego, gdyż dokumentacja techniczna, karty technologiczne 8 i zadaniowe 9 większości statków powietrznych są dostępne w tym języku.

WAŻNE:

Przy zatrudnianiu w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej wymagane jest potwierdzenie kwalifikacji przez instytucje uprawnione.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Mechanik lotniczy obsługi technicznej może:

 • na początku swojej drogi zawodowej pracować jako mechanik lotniczy pod nadzorem certyfikowanego mechanika lotniczego, realizując podstawowe zadania związane z naprawą i obsługą SP, jak i jego komponentów,
 • pracować samodzielnie – po nabyciu doświadczenia (około 2–5 lat) i po odbyciu szkoleń w certyfikowanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ośrodku oraz zdaniu egzaminu i otrzymaniu licencji na obsługę techniczną statku powietrznego,
 • awansować na technika i poświadczać obsługę techniczną wykonywaną przez innych mechaników lotniczych obsługi technicznej, nieposiadających uprawnień na dany typ SP,
 • w obsłudze hangarowej awansować na personel poświadczający kat. C 21.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Podstawową formą potwierdzenia kompetencji mechanika lotniczego obsługi technicznej jest wystawiana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego licencja na obsługę techniczną statku powietrznego.

Dodatkowymi formami potwierdzania kompetencji są:

 • wystawiane przez pracodawcę (organizacje obsługowe 19) zakresy uprawnień (approval) 28,
 • rejestrowanie czynności/zadań wykonywanych na statkach powietrznych (log book 6),
 • listy referencyjne wystawiane przez pracodawcę,
 • świadectwa z odbytych szkoleń specjalistycznych (prób i regulacji silników, kołowania 11, obsługi komunikacji radiowej, boroskopu 2).

Istnieje również możliwość potwierdzenia kwalifikacji M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych przypisanej do zawodu pokrewnego (szkolnego) technik mechanik lotniczy.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Mechanik pokładowy

315301

Technik awionikS

315316

Technik mechanik lotniczyS

315317

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę