INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mechanik lotniczy obsługi technicznej

Kod: 315318

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. AKP (aparatura kontrolno-pomiarowa)

Specjalistyczne urządzenia i narzędzia wykorzystywane przy obsłudze SP, podlegające legalizacji metrologicznej (okresowym przeglądom) takie jak: klucze dynamometryczne, manometry, siłomierze, przyrządy pomiarowe.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

2. Boroskop

Urządzenie stosowane w diagnostyce do inspekcji profili zamkniętych i miejsc trudno dostępnych. 

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

3. Biuletyn

Instrukcja (wydawana przez producenta lub nadzór lotniczy) zalecająca lub nakazująca modyfikacje komponentów, zespołów lub struktur statków powietrznych w celu usprawnienia działania lub zapobiegania występowania usterek/uszkodzeń ww. elementów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

4. Just culture

Wszelkie działania prowadzące do podniesienia świadomości z zakresu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym mające na celu zwiększenie liczby zgłaszanych zdarzeń w ramach zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego systemu zgłaszania zdarzeń lotniczych.

http://ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/3854-zaproszenie-do-podpisania-deklaracji-just-culture

[dostęp: 10.07.2018]

5. List serwisowy

Wydany przez producenta urządzenia lub agregatu dokument, mówiący o zmianach konstrukcyjnych lub modyfikacjach.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

6. Log book

Książka prowadzona przez mechanika lotniczego potwierdzająca praktykę zawodową na SP.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

7. Karta kontroli przeglądu

Wykaz czynności, jakie wykonuje mechanik podczas prowadzenia przeglądu na SP.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

8. Karta technologiczna

Część instrukcji obsługi technicznej, według której mechanik lotniczy obsługi technicznej powinien wykonywać przegląd, naprawę.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

9. Karta zadaniowa

Zlecenie przygotowane przez dział planowania, w którym znajdują się informacje o czynności, jaką trzeba wykonać na SP i jego komponentach.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

10. Klucz dynamometryczny

Klucz z urządzeniem sprężynowym umożliwiającym regulację siły dokręcania.

https://sjp.pwn.pl/sjp/klucz-dynamometryczny;2471541.html

[dostęp: 10.07.2018]

11. Kołowanie

Przemieszczanie się statku powietrznego po płycie manewrowej lotniska.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

12. Kompozyt

Materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kompozyt;3924636.html

[dostęp: 10.07.2018]

13. Maintenance Manual

Przygotowana przez producenta instrukcja składająca z kilkunastu działów, zawierająca wszystkie niezbędne informacje do wykonania obsługi SP i jego komponentów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

14. Moduły wiedzy

Moduły i przedmioty z wiedzy wymagane do uzyskania licencji mechanika lotniczego (matematyka, fizyka, budowa silników lotniczych itd.).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

15. Obsługa hangarowa (bazowa)

Obsługa statków powietrznych głównie w hangarach, związana z wykonywaniem przeglądów wyższego szczebla (wymagających dłuższego czasu i sprawdzenia wielu komponentów/struktury) statku powietrznego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

16. Obsługa liniowa

Obsługa statków powietrznych głównie na płycie lotniska, związana z wykonywaniem przeglądów, zadań zleconych, usuwaniem niesprawności i utrzymywaniem sprawności statków powietrznych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

17. Opracowania konstrukcyjne

Konstrukcja budowy statku powietrznego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

18. Opracowania technologiczne

Technologia produkcji statku powietrznego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

19. Organizacje obsługowe

Wszystkie przedsiębiorstwa zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

20. PART-147

Certyfikat PART-147. Uprawnia on do szkolenia oraz egzaminowania mechaników obsługi statków powietrznych zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

21. Personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3, C

Osoba posiadająca licencję mechanika lotniczego w kategoriach A, B1, B2, B3, C (kategorie związane są z zakresem i typem uprawnień do obsługi statków powietrznych).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

22. Resursy

Ustalony okres pracy sprzętu, w którym zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność eksploatacji.

https://sjp.pwn.pl/sjp/;2574111

[dostęp: 10.07.2018]

23. Systemy awioniki

Wyposażenie elektroniczne samolotu.

https://pl.glosbe.com/pl/pl/awionika

[dostęp: 10.07.2018]

24. SP (statek powietrzny)

Pojazd latający, który może się poruszać lub utrzymywać w atmosferze.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/statek%20powietrzny.html

[dostęp: 10.07.2018]

25. Schematy elektryczne, ideowe, logiczne i montażowe

Rysunki techniczne i schematy znajdujące się w dokumentacji technicznej, które w szczegółowy sposób opisują zasadę działania układów (elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych itd.) i komponentów SP.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

26. Sprzęt lotniskowo-hangarowy

Drabinki, podnośniki, leżanki, trapy ułatwiające pracę mechanikowi lotniczemu obsługi technicznej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

27. Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV

Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji upoważniających do samodzielnego wykonywania prac z urządzeniami elektrycznymi do 1 kV.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

28. Zakresy uprawnień (Approval)

Każda organizacja obsługowa na podstawie dokumentów od pracowników i według swoich wymagań wystawia wewnętrzne upoważnienie z zakresem uprawnień do obsługi statków powietrznych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

29. Zasada „czynnika ludzkiego”

Oznacza zasady, które mają zastosowanie do projektowania, certyfikacji, szkoleń, użytkowania i obsługi technicznej w dziedzinie lotnictwa oraz zmierzają do bezpiecznych relacji między człowiekiem a innymi elementami systemu poprzez odpowiednie uwzględnienie wydolności ludzkiej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę