INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mechanik lotniczy obsługi technicznej

Kod: 315318

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Możliwości zatrudnienia mechanika lotniczego obsługi technicznej oferują organizacje projektowe i produkcyjne przemysłu lotniczego, służby techniczne lotnictwa państwowego oraz organizacji obsługowych lotnictwa cywilnego.

Organizacje projektowe i produkujące przemysłu lotniczego oferują pracę:

 • bezpośrednio przy produkcji lub remoncie podzespołów lotniczych,
 • przy opracowaniach konstrukcyjnych 17 i technologicznych 18 SP, zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach,
 • przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych,
 • przy projektowaniu narzędzi oraz opracowywaniu dokumentacji dla nich,
 • w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych.

Mechanik lotniczy obsługi technicznej pracując w służbach technicznych lotnictwa wojskowego lub organizacji obsługowych lotnictwa cywilnego może pracować:

 • przy bezpośredniej obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego jako wykonawca lub licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3 lub C,
 • przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw płatowca oraz podzespołów statków powietrznych,
 • przy obsłudze i naprawach narzędzi oraz wyposażenia,
 • przy obsłudze dokumentacji technicznej,
 • w służbach zapewnienia jakości,
 • w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych.

Ponadto mechanik lotniczy może samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania, wspomagać pracę inżynierów, a w bezpośredniej produkcji, obsłudze i remoncie także nadzorować pracę personelu pomocniczego.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) nie jest prowadzone w Polsce kształcenie w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej w ramach systemu kształcenia zawodowego.

Szkoły zawodowe i uczelnie wyższe mają możliwość kształcenia w zawodzie pokrewnym technik mechanik lotniczy z wyodrębnioną kwalifikacją M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych, którą można potwierdzić w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia szkoły lub uczelni, posiadającej zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego program nauczania, jest zwolnienie ich absolwentów ze zdawania egzaminów (wszystkich lub części) z modułów wiedzy 14 wymaganych do uzyskania licencji mechanika lotniczego oraz skrócony okres praktyki do uzyskania tej licencji.

Szkolenie

Pracodawcy we własnym zakresie przygotowują przeszkolenie wstępne nowo zatrudnionych osób w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej. Istnieje możliwość poszerzenia wiedzy poprzez uczestnictwo w darmowych oraz płatnych szkoleniach branżowych oraz szkoleniach w certyfikowanych ośrodkach kształcenia. W przypadku wykonywania usług w miejscach szczególnego przeznaczenia (np. na lotniskach) wymagane są dodatkowe certyfikaty i rozszerzone szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Polsce szkolenie mechaników lotniczych objęte jest szczególnymi przepisami. Licencję mechanika lotniczego można uzyskać po zdaniu egzaminów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego lub w zatwierdzonych ośrodkach szkoleniowych Part-147 20.

Pracownik w tym zawodzie (jeśli posiada maturę) ma możliwość podejmowania studiów rozszerzających jego kompetencje zawodowe. Może skorzystać z oferowanych przez uczelnie wyższe kierunków studiów, m.in.:

 • lotnictwo,
 • lotnictwo i kosmonautyka,
 • nawigacja,
 • mechanika i budowa maszyn,
 • mechanika i kosmonautyka.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód mechanik lotniczy obsługi technicznej uzależniony jest między innymi od zakresu posiadanych uprawień, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz od rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny).

W przypadku osób bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem (bez licencji mechanika lotniczego) wynagrodzenie kształtuje się na poziomie od około 2500 zł do 3500 zł brutto.

Osoby z doświadczeniem co najmniej trzyletnim (bez licencji mechanika lotniczego) lub zajmujące się obsługą komponentów lotniczych, naprawą struktur lub kompozytów 12, mogą liczyć na wynagrodzenie od około 3500 zł do 7000 zł brutto.

Wynagrodzenie licencjonowanego mechanika lotniczego obsługi technicznej kształtuje się w przedziale od 5500 zł do 16 000 zł brutto i jest uzależnione od doświadczenia, typów statków powietrznych uwzględnionych w licencji oraz aktualnego zapotrzebowania rynku.

Do wynagrodzenia zasadniczego część pracodawców zapewnia dodatki w formie premii (10-20%) za pracę w nocy lub warunkach szkodliwych, prywatną opiekę medyczną lub zniżki na bilety lotnicze.

Obecnie dzięki rozpoznawalności licencji mechanika lotniczego (uznawanej przez wszystkie kraje zrzeszone w ramach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego) oraz rozwojowi lotnictwa cywilnego, zarobki osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie są porównywalne w Polsce i za granicą.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie techniczne i organizacyjne warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze, wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 • z niewielką dysfunkcja kończyn dolnych (05-R), wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • poruszające się na wózkach inwalidzkich (05-R), wymagany jest wówczas odpowiedni dobór stanowiska bądź ograniczenie lub zmodyfikowanie zakresu pracy w celu umożliwienia wykonywania zadań w pozycji siedzącej, zalecana praca biurowa lub koncepcyjna,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • z epilepsją (06-E) – mogą wykonywać zawód na wybranych stanowiskach pracy, pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej. Mogą być one zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby,
 • innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i in. – pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego oraz/lub że jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę