INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mechanik lotniczy obsługi technicznej

Kod: 315318

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi, materiałów i środków transportu oraz zapewnianie bezpieczeństwa pracy.
 • Z2 Ocenianie stanu technicznego statku powietrznego, jego zespołów, instalacji i wyposażenia.
 • Z3 Wykonywanie przeglądów technicznych statków powietrznych.
 • Z4 Dokumentowanie poszczególnych czynności przeglądu lub obsługi statku powietrznego.
 • Z5 Przygotowanie specjalistycznych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej do obsługi technicznej (konstrukcji, instalacji, urządzeń napędowych oraz systemów mechanicznych i elektrycznych) statku powietrznego.
 • Z6 Wykonywanie demontażu i montażu podzespołów i modułów oraz ich konserwacja zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami, rysunkami technicznych oraz kartami zadaniowymi właściwymi dla danego typu statku powietrznego.
 • Z7 Prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi.

Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługa liniowa statku powietrznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi, materiałów i środków transportu oraz zapewnianie bezpieczeństwa pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby doboru narzędzi i AKP do wykonania obsługi;
 • Zasady stosowania sprzętu lotniskowo-hangarowego 26 do wykonania obsługi;
 • Wymagania dotyczące doboru i stosowania materiałów jednorazowych;
 • Zasady „czynnika ludzkiego” 29;
 • Zasady Just Culture 4;
 • Przepisy i zasady BHP, ppoż., ochrony środowiska.
 • Przygotowywać i korzystać z zestawów narzędzi specjalistycznych i aparatury kontrolno-pomiarowej (zwracając szczególną uwagę na jej legalizację) do wykonania obsługi z wykorzystaniem zasad Just Culture;
 • Dobierać i stosować drabinki, podnośniki, trapy, wózki, zasilacze hydrauliczne do obsługi danego typu SP, zwracając uwagę na ich stan techniczny;
 • Stosować materiały jednorazowe, takie jak zawleczki, podkładki zabezpieczające, drut kontrujący;
 • Reagować na przejawy „czynnika ludzkiego”;
 • Stosować przepisy i zasady ergonomii, BHP, ppoż., ochrony środowiska w trakcie przygotowania narzędzi i materiałów oraz środków transportu.

Z2

Ocenianie stanu technicznego statku powietrznego, jego zespołów, instalacji i wyposażenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury oceny konstrukcji SP, jego wyposażenia, budowy, materiałów;
 • Działanie instalacji hydraulicznych, tlenowych, olejowych, pneumatycznych i innych komponentów;
 • Rodzaje płynów eksploatacyjnych i gazów;
 • Zagrożenia wynikające z kontaktu z płynami eksploatacyjnymi i gazami;
 • Zasady stosowania płynów eksploatacyjnych i gazów;
 • Sposoby budowy i działania zespołów, agregatów zamontowanych na danym typie SP;
 • Podstawy pilotażu, fazy lotu;
 • Rodzaje uszkodzeń płatowca, instalacji i agregatów;
 • Przepisy i zasady BHP, ppoż., ochrony środowiska.
 • Rozpoznawać i usuwać nieprawidłowości w konstrukcji (uzupełniać brakujące wkręty, usprawniać zamki luków, sprawdzać oszklenie), wyposażeniu SP;
 • Diagnozować i usuwać usterki instalacji SP i jej agregatów (regulować parametry techniczne tych instalacji, uzupełniać płyny eksploatacyjne w instalacjach);
 • Rozróżniać i stosować do instalacji różnego typu SP płyny eksploatacyjne;
 • Wykrywać niesprawności agregatów, urządzeń i zespołów napędowych, w razie konieczności przeprowadzać odpowiednie ich regulacje, aby spełniały wymagania techniczne;
 • Uruchamiać zespół napędowy SP;
 • Odczytywać parametry pracy zespołu napędowego na poszczególnych zakresach;
 • Stosować przepisy BHP, ppoż. i ochrony środowiska w kontakcie z cieczami i gazami eksploatacyjnymi (oleje, rozpuszczalniki, farby, tlen, azot, paliwo lotnicze itd.) podczas wykonywania obsługi;
 • Stosować przepisy i zasady ergonomii, BHP, ppoż., ochrony środowiska w trakcie wykonywania oceny stanu technicznego SP.

Z3

Wykonywanie przeglądów technicznych statków powietrznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady przeglądu SP na podstawie dokumentacji technicznej, kart technologicznych;
 • Przepisy i zasady BHP, ppoż., ochrony środowiska;
 • Dobre praktyki lotnicze;
 • Podstawy elektryki i elektroniki.
 • Oceniać stan techniczny płatowca i jego systemów, instalacji, urządzeń i agregatów;
 • Stosować dobre praktyki lotnicze;
 • Zaopatrywać instalacje SP w płyny eksploatacyjne (tankowanie, uzupełnianie olei, tlenu, azotu itd.);
 • Sprawdzać w kabinie działanie systemów pokładowych (organów sterowania, radiowo-nawigacyjnych, hydraulicznych, elektrycznych itd.);
 • Oceniać stan techniczny podwozia (koła, ogumienie, hamulce, amortyzatory itd.);
 • Usuwać ewentualne usterki urządzeń, agregatów SP;
 • Wykonywać podstawowe pomiary instalacji elektrycznych;
 • Stosować przepisy i zasady ergonomii, BHP, ppoż., ochrony środowiska w trakcie wykonywania obsługi technicznej SP.

Z4

Dokumentowanie poszczególnych czynności przeglądu lub obsługi statku powietrznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji obsługowej SP;
 • Procedury prowadzenia dokumentacji obsługowej mechanika.
 • Sprawdzać agregaty i urządzenia zabudowane na SP zgodnie z dokumentacją;
 • Obliczać resursy 22 agregatów i urządzeń;
 • Dokonywać wpisów w dokumentacji o przeprowadzonych pracach (wymiany olei, regulacje, sprawdzenia parametrów, wykonanie biuletynów 3, listów serwisowych 5) i uwiarygodnić je własnoręcznym podpisem.

Kompetencja zawodowa Kz2: Obsługa hangarowa (bazowa) statku powietrznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Przygotowanie specjalistycznych narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej do obsługi technicznej (konstrukcji, instalacji, urządzeń napędowych oraz systemów mechanicznych i elektrycznych) statku powietrznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady doboru narzędzi specjalistycznych do wykonania poszczególnych punktów obsługi;
 • Wymagania, jakie powinna spełniać sprawna AKP;
 • Sposoby doboru AKP (testerów, boroskopów, kluczy dynamometrycznych 10, stanowisk diagnostycznych) do wykonania obsługi;
 • Zasady zapewniania bezpieczeństwa w lotnictwie, w tym znajomość systemu raportowania;
 • Przepisy i zasady BHP, ppoż., ochrony środowiska.
 • Stosować narzędzia specjalistyczne do wykonania danego zadania zgodnie z technologią;
 • Weryfikować sprawność AKP, zwracając szczególną uwagę na ich stan techniczny i legalizację;
 • Dobierać narzędzia i AKP, ustawić odpowiednie parametry techniczne tej aparatury, aby prawidłowo wykonać obsługę techniczną SP;
 • Dobierać i stosować drabinki, podnośniki, trapy, wózki, dźwigi, suwnice, zasilacze hydrauliczne do obsługi danego typu SP, zwracając uwagę na ich stan techniczny;
 • Stosować zasady bezpieczeństwa w lotnictwie;
 • Stosować przepisy i zasady ergonomii, BHP, ppoż., ochrony środowiska w trakcie wykonywania obsługi (zużyte ciecze i gazy, zaolejone czyściwo, rozpuszczalniki, farby).

Z6

Wykonywanie demontażu i montażu podzespołów i modułów oraz ich konserwacja zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcjami, rysunkami technicznych oraz kartami zadaniowymi właściwymi dla danego typu statku powietrznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady posługiwania się schematami elektrycznymi, ideowymi, logicznymi i montażowymi 25;
 • Rysunek techniczny, elementów konstrukcyjnych instalacji i podzespołów;
 • Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną i obsługową danego typu SP (instrukcje obsługi technicznej, katalogi części, schematy, listy serwisowe itd.);
 • Wymagania dotyczące postępowania ze zużytymi agregatami, podzespołami, częściami;
 • Zasady montażu i demontażu agregatów, części, podzespołów;
 • Sposoby naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów;
 • Procedury mycia i konserwacji powłoki lakierniczej SP i jego agregatów, urządzeń i instalacji;
 • Zasady naprawy instalacji elektrycznych i elektronicznych;
 • Przepisy i zasady BHP, ppoż., ochrony środowiska;
 • Zasady wykonywania przeglądu SP przed próbą – oblotem;
 • Newralgiczne punkty obsługowe danego typu statku powietrznego.
 • Odczytywać ze schematów istotne informacje dotyczące wykonania danej obsługi;
 • Lokalizować usterki z wykorzystaniem schematów i je usuwać;
 • Dokonywać montażu i demontażu poszczególnych elementów instalacji podzespołów urządzeń z wykorzystaniem instrukcji oraz rysunku technicznego;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną statku powietrznego, instrukcjami obsługi technicznej, kartami zadaniowymi, kartami technologicznymi, katalogami części;
 • Zakonserwować uszkodzone urządzenia i agregaty wymontowane ze SP w celu przekazania ich do remontu lub naprawy;
 • Rozkonserwować urządzenia i agregaty pobrane z magazynu przed zamontowaniem ich do danego SP;
 • Wykonywać proste pomiary i naprawy instalacji elektrycznych i elektronicznych;
 • Demontować i montować agregaty, urządzenia, podzespoły, części jednorazowe zgodnie z dokumentacją obsługową;
 • Regulować oraz sprawdzać parametry techniczne zabudowanych podzespołów urządzeń;
 • Stosować techniki mycia, konserwacji i uzupełniania ubytków powłoki lakierniczej zgodnie z technologią dla danych powierzchni i elementów SP;
 • Rozróżniać materiały lotnicze i na tej podstawie dostosowywać techniki mycia, konserwacji czy lakierowania SP;
 • Zabezpieczać powłokę lakierniczą, oszklenie przed uszkodzeniem w trakcie wykonywanych prac;
 • Stosować przepisy i zasady ergonomii, BHP, ppoż., ochrony środowiska w trakcie wykonywania obsługi (zużyte ciecze i gazy, zaolejone czyściwo, rozpuszczalniki, farby, środki MPS);
 • Przygotowywać SP do wykonania próby zespołu napędowego na ziemi, jak i oblotu po wykonaniu obsług: hangarowej (bazowej), specjalnej.

Z7

Prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady magazynowania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych;
 • Zasady doboru materiałów eksploatacyjnych i części do realizowanej obsługi hangarowej;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.
 • Pobierać i przekazywać do magazynu części zamienne i materiały eksploatacyjne;
 • Sprawdzać aktualność konserwacji i resursy pobranych części;
 • Prowadzić dokumentację magazynową dotyczącą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Pracownik w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności związanej z planowaniem, nadzorowaniem i kontrolowaniem realizacji zadań związanych z obsługą statku powietrznego.
 • Podejmowania działania i współdziałania przy realizacji procesu naprawy i obsługi statku powietrznego.
 • Prowadzenia samooceny i weryfikacji działania własnego i oceny osób, którymi kieruje, w zakresie realizacji prac obsługowo-naprawczych statku powietrznego.
 • Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania procesów obsługi i naprawy statków powietrznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia ustawicznie kompetencji zawodowych własnych oraz podległego personelu w kontekście zmian prawnych i nowych rozwiązań właściwych dla naprawy i obsługi statków powietrznych.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i stanowiskach pracy właściwych dla mechanika lotniczego obsługi technicznej.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu mechanik lotniczy obsługi technicznej.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu mechanik lotniczy obsługi technicznej

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie mechanik lotniczy obsługi technicznej nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę