INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter ociepleń budynków

Kod: 712301

2. Opis zawodu

Monter ociepleń budynków 6 podejmuje działania polegające na termomodernizacji 9 budynków istniejących lub ocieplaniu nowo projektowanych budynków. Wykonuje izolacje termiczne ścian zewnętrznych obiektów budowlanych metodą lekką-mokrą 3 lub lekką-suchą 4

Opis pracy

Monter ociepleń budynków świadczy usługi budowlane w zakresie montażu izolacji zewnętrznych ścian budynków wykonywanych w technologii lekkiej-mokrej lub lekkiej-suchej. Specjalizuje się w montażu izolacji termicznych z zastosowaniem różnych materiałów izolacyjnych oraz systemów tynku cienkowarstwowego. Praca montera polega na wykonywaniu, konserwowaniu oraz remontowaniu izolacji budynków. Podczas izolacji termicznej ścian 1 zewnętrznych monter odczytuje projekt zabudowy i rysunek techniczny. Ocenia stan i przygotowanie podłoża 5 pod ocieplenia. Oblicza zapotrzebowanie na materiały, montuje i demontuje drobne elementy blacharskie oraz elementy odwodnienia dachu.

W technologii lekkiej-mokrej, monter ociepleń budynków po zamontowaniu izolacji termicznej nakłada zaprawę klejową i wtapia siatki zbrojące 11 po stronie zewnętrznej. Następnie wykonuje wyprawy gruntujące pod tynk i nakłada tynk.

W technologii lekkiej-suchej, monter ociepleń budynków mocuje izolacje termiczne, a następnie obkłada powierzchnie izolacji materiałem elewacyjnym, np. szkłem lub kamieniem. Do jego zadań należy również konserwacja i naprawa elementów ociepleń budynków. Ponadto monter ociepleń budynków zabezpiecza na placu budowy materiały przeznaczone do montażu i współdziała z wykonawcami robót towarzyszących. Jest odpowiedzialny za poprawność i jakość montażu systemu ociepleń budynków oraz zgodność z planem i obowiązującymi normami.

Sposoby wykonywania pracy

Monter ociepleń budynków wykonuje swoją pracę, stosując metody i techniki związane z:

 • montażem ociepleń zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ppoż.,
 • przygotowywaniem podłoża pod ocieplenia,
 • przygotowywaniem środków transportu do dostarczenia materiałów, narzędzi i sprzętu na stanowisko pracy,
 • ocieplaniem budynków według załączonej dokumentacji,
 • remontem i rozbiórką ociepleń budynków,
 • zabezpieczaniem elementów ocieplenia przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych,
 • wykonywaniem prac pomocniczych, w tym podstawowych prac murarskich, tynkarskich, malarskich; ciesielskich, blacharskich, dekarskich w związku z termoizolacją różnych przegród budowlanych,
 • ocenianiem jakości i przydatności materiałów do wykonania robót termoizolacyjnych, jakości poszczególnych etapów – warstw termoizolacji oraz końcowego efektu wykonanych robót ociepleniowych,
 • wykonywaniem przedmiaru i obmiaru robót,
 • obliczaniem zapotrzebowania na materiały oraz rozliczanie kosztów wykonania prac.

Monter ociepleń budynków powinien wykonywać powierzone zadania w sposób odpowiedzialny i dokładny, z przestrzeganiem dyscypliny zawodowej, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny.

Monter ociepleń budynków może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty ociepleniowe lub prowadzić działalność gospodarczą ukierunkowaną na prace związane z ocieplaniem budynków. Kandydat na montera ociepleń musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

WAŻNE:

Monter ociepleń budynków wykonuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą ukierunkowaną na prace związane z ocieplaniem budynków.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Monter ociepleń budynków pracuje na zewnątrz obiektu, często w trudnych warunkach atmosferycznych. Większość prac wykonuje na rusztowaniach w pozycji stojącej. Narażony jest na działanie wysokich temperatur w czasie letnich upałów. Podczas obniżonych temperatur, tj. poniżej +5oC oraz opadów monter ociepleń nie powinien wykonywać prac. Dodatkową poważną uciążliwością jest ekspozycja na działanie wiatru. Przy wietrze powyżej 10 m/s praca na rusztowaniach jest zabroniona.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter ociepleń budynków wykorzystuje w swojej pracy różne narzędzia i elektronarzędzia:

 • narzędzia ręczne, np. paca stalowa, paca z tworzywa sztucznego,
 • elektronarzędzia, np. młotowiertarka, mieszadła do zapraw.

Organizacja pracy

Monter ociepleń budynków w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych oraz liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo. Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym. Jest to uzależnione od pory roku, warunków atmosferycznych oraz długości dnia.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Monter ociepleń budynków może być narażony na następujące zagrożenia:

 • pracę w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,
 • pracę na wysokości 7,
 • niebezpieczne substancje i preparaty,
 • szkodliwe substancje chemiczne,
 • mechaniczne, powstałe na skutek konieczności przenoszenia lub podnoszenia ciężkich materiałów budowlanych oraz obsługi maszyn i urządzeń.

Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć m.in.:

 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego,
 • choroby reumatyczne,
 • ostre reakcje alergiczne.

Szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy montera ociepleń budynków zgodnie:

 • z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • z zasadami przeciwpożarowymi,
 • z zasadami ochrony środowiska.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter ociepleń budynków ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu mięśniowo-szkieletowego,
 • zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • rozróżnianie barw,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe,
 • brak lęku przed wysokością,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • gotowość do pracy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych;

w kategorii cech osobowościowych

 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • rzetelność oraz dokładność,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność współdziałania,
 • zdolność podporządkowania się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu monter ociepleń budynków jest lęk wysokości, zaburzenia równowagi, choroby centralnego układu nerwowego, nagła utrata świadomości, zawroty głowy, brak widzenia głębi uniemożliwiający ocenę odległości, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby ograniczające w znacznym stopniu sprawność narządów ruchu, znaczne wady słuchu.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie monter ociepleń budynków wymagane jest wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach związanych z budownictwem.

Prace z zakresu ociepleń budynków może również wykonywać osoba, która uzyskała odpowiednie wykształcenie w wyniku kształcenia rzemieślniczego w zawodach pokrewnych. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy. Pracownik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę, stowarzyszenia zawodowe, różne organizacje branżowe, producentów systemów ociepleń lub inne instytucje szkoleniowe. Monter ociepleń budynków może uczestniczyć w montażu rusztowań, ale wówczas powinien posiadać uprawnienia w tym zakresie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu montera ociepleń budynków są:

 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie montażu ociepleń organizowanych przez instytucje szkoleniowe,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracodawców, stowarzyszenia lub organizacje branżowe,
 • dyplom czeladnika lub mistrza uzyskany w systemie kształcenia rzemieślniczego,
 • posiadanie kwalifikacji w zawodzie monter izolacji budowlanych,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez producentów systemów ociepleń.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Monter ociepleń budynków może:

 • pracować fizycznie, realizując zadania związane z przygotowywaniem podłoża, wykonywaniem faktury zewnętrznej ocieplenia, magazynowaniem i transportowaniem materiałów,
 • pracować na stanowisku brygadzisty nadzorującego pracę zespołu pracowników,
 • zajmować samodzielne stanowiska związane z ocieplaniem budynków,
 • doskonalić umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) osoba posiadająca ukończone gimnazjum może podjąć kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji K1 „Wykonywanie izolacji budowlanych” w ramach zawodu szkolnego monter izolacji budowlanych. Po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Edukacyjną może uzyskać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Może też podjąć dalsze kształcenie w ramach szkolnictwa zawodowego, prowadzące do uzyskania kwalifikacji w zawodzie np. technika budownictwa. Może również uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza po zdaniu egzaminu w systemie kształcenia rzemieślniczego.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie monter ociepleń budynków może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik budownictwaS

311204

Monter izolacji budowlanychS

712401

Termoizoler

712404

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS

712905

Tynkarz

712303

Monter fasad

712304

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę