INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter ociepleń budynków

Kod: 712301

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Monter ociepleń budynków może znaleźć pracę na budowach obiektów mieszkalnych i przemysłowych jako pracownik fizyczny. Może pracować na terenie kraju oraz za granicą.

Zatrudnienie w zawodzie monter ociepleń budynków oferują:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,
 • prywatne firmy budowlane,
 • zakłady rzemieślnicze remontowo-budowlane.

Miejscem zatrudnienia mogą być:

 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • zakłady produkcyjne,
 • zakłady usługowe i duże przedsiębiorstwa produkcyjne związane z montażem ociepleń budynków,
 • przedsiębiorcy realizujący usługę montażu ociepleń budynków.

Preferowanym kandydatem do wykonywania zawodu monter ociepleń budynków jest osoba pełnoletnia, która ukończyła kształcenie lub szkolenie zawodowe w zawodzie monter ociepleń budynków. Niezbędne jest posiadanie ważnych badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokości powyżej 1m (są to tzw. badania wysokościowe). Wskazane jest posiadanie prawa jazdy kat. B dla monterów pracujących w terenie. Przydatna jest podstawowa znajomość języka obcego na poziomie podstawowym umożliwiająca korzystanie z dokumentacji w celu podjęcia pracy za granicą.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie kształci się monterów ociepleń budynków w formach szkolnych.

Szkolenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce przygotowuje się monterów ociepleń budynków na kursach zawodowych, które mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy: instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na stanowisku monter ociepleń budynków wynosiło 2920 zł brutto. Co drugi monter ociepleń budynków otrzymuje pensję od 2418 zł do 4066 zł brutto. 25% najgorzej wynagradzanych monterów ociepleń budynków zarabia poniżej 2418 zł brutto. Na zarobki powyżej 4066 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych monterów ociepleń budynków.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód monter ociepleń budynków uzależniony jest od:

 • szczegółowego zakresu zadań,
 • stażu pracy i doświadczenia zawodowego,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze montażu ociepleń budynków,
 • regionu Polski,
 • wielkości aglomeracji,
 • koniunktury na rynku pracy.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

Zawód monter ociepleń budynków może być wykonywany przez osoby z niepełnosprawnością w zakresie:

 • niewielkiej dysfunkcji narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada może być skorygowana szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi (na wysokości tylko soczewki kontaktowe), które zapewnią ostrość widzenia,
 • dysfunkcji narządu słuchu (03-L), osoby słabosłyszące, zatrudnione na wybranych stanowiskach pracy, głównie na małych budowach, które powinny stosować aparaty słuchowe, umożliwiające prawidłowy odbiór odgłosów pracujących maszyn i narzędzi oraz sygnalizacji ostrzegawczej.

Warunkiem niezbędnym jest dostosowanie organizacyjnych i technicznych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę