INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter ociepleń budynków

Kod: 712301

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter ociepleń budynków wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ocenianie stanu i przygotowania podłoża ścian budynków istniejących i nowo projektowanych pod montaż ocieplenia.
 • Z2 Demontowanie i montowanie elementów odwadniających.
 • Z3 Montowanie izolacji termicznej.
 • Z4 Nakładanie zaprawy klejowej i wtapianie siatki zbrojącej po stronie zewnętrznej.
 • Z5 Nakładanie zaprawy gruntującej pod tynk.
 • Z6 Nakładanie tynku cienkowarstwowego.
 • Z7 Wykonywanie remontów, konserwacji i napraw elementów ociepleń budynków.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie podłoża pod ocieplenia i montowanie ocieplenia obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ocenianie stanu i przygotowania podłoża ścian budynków istniejących i nowo projektowanych pod montaż ocieplenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania podłoża pod montaż ocieplenia;
 • Zasady sprawdzania jakości podłoża pod montaż ocieplenia;
 • Sposoby przygotowania podłoża pod montaż ocieplenia;
 • Rodzaje materiałów do budowy ścian;
 • Rodzaje i sposoby nanoszenia środków gruntujących i grzybobójczych.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania podłoża pod montaż ocieplenia;
 • Sprawdzać jakość podłoża pod montaż ocieplenia;
 • Dobierać sposoby przygotowania podłoża pod montaż ocieplenia;
 • Rozróżniać rodzaj materiału, z którego wykonana jest ściana;
 • Rozróżniać i stosować rodzaje środków gruntujących i grzybobójczych.

Z2

Demontowanie i montowanie elementów odwadniających

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie montażu i demontażu elementów odwadniających;
 • Rodzaje obróbek blacharskich oraz zasady ich montażu i demontażu;
 • Zasady montażu i demontażu elementów odwadniających;
 • Systemy odwadniania dachów.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie montażu i demontażu elementów odwadniających;
 • Rozpoznawać oraz montować i demontować obróbki blacharskie;
 • Montować i demontować elementy odwadniające;
 • Rozpoznawać systemy odwaniania dachu.

Z3

Montowanie izolacji termicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie montażu izolacji termicznej;
 • Zasady ocieplania budynków;
 • Rodzaje materiałów stosowanych do ocieplania budynków;
 • Rodzaje i przeznaczenie narzędzi i sprzętu do ocieplania budynku;
 • Dokumentację budowlaną i rysunek techniczny;
 • Terminologię budowlaną;
 • Zasady wykonywania i odbioru robót ociepleń budynków.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie montażu izolacji termicznej;
 • Odczytywać z rysunku technicznego i dokumentacji budowlanej informacje niezbędne do wykonania montażu izolacji termicznej;
 • Oceniać jakość robót podczas wykonywania ocieplenia;
 • Stosować terminologię budowlaną;
 • Wykonywać ocieplenia zgodnie z technologią wykonywania dociepleń budynków;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt do wykonywania ociepleń budynków;
 • Dobierać materiały do wykonywania ociepleń budynków;
 • Dobierać środki transportu do wykonywania ociepleń budynków;
 • Obsługiwać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowany do prac dociepleniowych budynków;
 • Stosować terminologię budowlaną.

Kompetencja zawodowa Kz2: Przygotowywanie podłoża pod tynki oraz wykonywanie tynków obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Nakładanie zaprawy klejowej i wtapianie siatki zbrojącej po stronie zewnętrznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania konstrukcji pod wykonanie tynku;
 • Zasady wtapiani siatki;
 • Zasady nakładania kleju;
 • Zasady wzmacniania newralgicznych miejsc np. naroży przy otworach okiennych.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie przygotowania konstrukcji pod wykonanie tynku;
 • Nakładać klej na płyty styropianowe 8 lub wełnę mineralną 10;
 • Wtapiać siatkę w warstwę kleju;
 • Wzmacniać newralgiczne miejsca.

Z5

Nakładanie zaprawy gruntującej pod tynk

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania zaprawy gruntującej pod tynk;
 • Zasady nakładania masy gruntującej;
 • Rodzaje mas (preparatów) do gruntowania;
 • Narzędzia do aplikacji mas gruntujących;
 • Metody aplikacji mas gruntujących.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania zaprawy gruntującej pod tynk;
 • Rozróżniać masy gruntujące 2;
 • Dobierać metody do aplikacji mas gruntujących;
 • Dobierać narzędzia do aplikacji mas gruntujących;
 • Nakładać masy gruntujące.

Z6

Nakładanie tynku cienkowarstwowego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania tynku;
 • Zasady nakładania tynków cienkowarstwowych;
 • Warunki nakładania tynków cienkowarstwowych;
 • Narzędzia do nakładania tynków cienkowarstwowych.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania tynku;
 • Określać warunki nakładania tynków cienkowarstwowych;
 • Dobierać narzędzia do nakładania tynków cienkowarstwowych;
 • Nakładać tynki cienkowarstwowe.

Z7

Wykonywanie remontów, konserwacji i napraw elementów ociepleń budynków

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania remontów, konserwacji i napraw elementów ociepleń budynków;
 • Metody konserwacji i napraw elementów ociepleń budynków;
 • Materiały do konserwacji i napraw ociepleń budynków;
 • Przyczyny i skutki powstałych uszkodzeń;
 • Zasady wykonywania i odbioru tynków cienkowarstwowych.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania remontów, konserwacji i napraw elementów ociepleń budynków;
 • Naprawiać uszkodzone ocieplenie budynku;
 • Dobierać materiały do konserwacji i napraw ociepleń budynków;
 • Przeprowadzać konserwację ociepleń budynków;
 • Określać przyczyny i skutki powstałych uszkodzeń;
 • Oceniać jakość wykonania tynków cienkowarstwowych.

Pracownik w zawodzie monter ociepleń budynków powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań (bezpieczeństwo i zdrowie ludzi) oraz za powierzone maszyny i narzędzia wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Podejmowania działania i współdziałania podczas wykonywania ociepleń budynków.
 • Weryfikowania działania własnego i oceniania osób współpracujących przy realizacji zadań zawodowych właściwych dla ociepleń budynków.
 • Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania procesów podczas ocieplania budynków.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia kompetencji zawodowych w zakresie zmian prawnych i nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych właściwych dla ociepleń budynków.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy właściwych dla ocieplania budynków.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter ociepleń budynków.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter ociepleń budynków

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter ociepleń budynków nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę