INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter rurociągów górniczych

Kod: 712605

2. Opis zawodu

Monter rurociągów górniczych montuje, konserwuje i utrzymuje w pełnej sprawności rurociągi stosowane w zakładzie górniczym, w celu utrzymania ciągu eksploatacyjnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Opis pracy

Monter rurociągów górniczych pracuje pod ziemią. Praca montera rurociągów górniczych polega na budowaniu, konserwowaniu i utrzymaniu w pełnej sprawności rurociągów podsadzki 6 hydraulicznej i suchej, rurociągów sprężonego powietrza, rurociągów odwadniania, rurociągów wodnych sieci przeciwpożarowych, rurociągów doprowadzających medium do urządzeń hydraulicznych, rurociągów odmetanowania oraz rurociągów doprowadzających gazy inercyjne 3. Ma to na celu zapewnienie dostawy materiałów podsadzkowych do frontu eksploatacyjnego 2, usuwanie wody dopływającej do wyrobisk podziemnych, zapewnienie niezwłocznego dostępu do wody w całej sieci wyrobisk na wypadek pożaru, umożliwienie pracy urządzeniom hydraulicznym, doprowadzenie gazów gaśniczych do pola pożarowego 7 oraz ewentualne obniżenie zawartości metanu w górotworze 4, zgodnie z instrukcjami roboczymi, posługując się narzędziami ślusarskimi, kilofem, podciągarką itp.

Sposoby wykonywania pracy

Monter rurociągów górniczych wykonuje pracę ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń zgodnie z przepisami prawa górniczego w sprawie prowadzenia ruchu w podziemnym zakładzie górniczym. Jego praca polega na:

 • prawidłowym doborze i posługiwaniu się narzędziami do wykonywania zadań zawodowych,
 • prawidłowym montażu rurociągów górniczych,
 • kontroli wykonanej pracy.

Wykonuje swoje zadania zawodowe zapewniając bezpieczeństwo sobie i zespołowi pracowników w sposób rzetelny i dokładny. Zwraca szczególną uwagę na jakość wykonywanych połączeń, zwłaszcza szczelność, sposób osadzania rurociągów w wyrobisku górniczym (zgodnie z przepisami górniczymi), stosuje zgodne z górniczymi przepisami zasady montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych w odpowiednich punktach sieci. Posługuje się narzędziami ślusarskimi ręcznymi jak i pneumatycznymi lub hydraulicznymi.

Monter rurociągów górniczych wykonuje swoją pracę samodzielnie, lub częściej ze względu na gabaryty rur stosowanych w zakładzie górniczym, w zespole. Jest to ciężka praca fizyczna. Jakość i poprawność wykonanej przez niego pracy podlega kontroli przez osobę z dozoru ruchu o specjalności mechanicznej lub górniczej.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Miejscem pracy montera rurociągów górniczych są podziemne wyrobiska, wyrobiska szybowe oraz niektóre rejony znajdujące się na powierzchni zakładu górniczego, w których panują specyficzne warunki. Występowanie poszczególnych czynników w większym lub mniejszym stopniu zależy od rejonu kopalni i rodzaju wykonywanych prac. Monter rurociągów górniczych wykonuje swoją pracę na różnej głębokości pod ziemią, w zależności od zakładu górniczego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter rurociągów górniczych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in. :

 • klucze płaskie i oczkowe,
 • klucze nasadowe,
 • klucz hydrauliczny lub pneumatyczny,
 • wciągarkę 8 łańcuchową ręczną,
 • wciągarkę łańcuchową pneumatyczną lub hydrauliczną,
 • spawarkę,
 • łom,
 • młotek,
 • kilof,
 • nożyce do metalu,
 • szczotkę drucianą,
 • calówkę lub inne formy miar.

Organizacja pracy

Monter rurociągów górniczych zadania zawodowe wykonuje samodzielnie lub w zespole pracowników (wyznaczony przodowy). Pracuje w systemie 3-, 4-, 5- lub 6-zmianowym, często w dni wolne od pracy.

WAŻNE:

Praca montera rurociągów górniczych wiąże się często z pracą w godzinach nadliczbowych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Zagrożenia w zakładach górniczych dzielą się na dwa rodzaje:

 • naturalne,
 • techniczne.

W podziemnych zakładach górniczych wyróżniamy następujące zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanem, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, klimatyczne, wodne, osuwiskowe, erupcyjne, siarkowodorowe, substancjami promieniotwórczymi. Podlegają one zaliczeniu do poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń według kryteriów opisanych w stosownym rozporządzeniu. Przedsiębiorca, zgodnie z przepisami branżowymi, jest zobowiązany rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń.

Zagrożenia techniczne to cały szereg innych sytuacji, które mogą wpływać na bezpieczeństwo w zakładach górniczych. Wśród zagrożeń technicznych możemy przede wszystkim wymienić zagrożenie związane z użytkowaniem urządzeń małej mechanizacji, wynikające z trudności technicznych występujących podczas montażu rurociągu, jak również zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia, pożarowe, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia łukiem elektrycznym, pochwycenie przez elementy wirujące i ruchome, upadek z wysokości, chemiczne i wiele innych w zależności od zakładu górniczego. Również w tym przypadku przedsiębiorca jest obowiązany rozpoznawać zagrożenia związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierzające do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter rurociągów górniczych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu oddechowego,
 • ogólna wydolność fizyczna;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł dotyku,
 • szybki refleks;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • rozumowanie logiczne,
 • współdziałanie i współpraca w zespole,
 • wyobraźnia przestrzenna;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • odporność emocjonalna,
 • gotowość podporzadkowania się,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • odporność na dzielnie pod presją czasu,
 • samokontrola,
 • dokładność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Pracę w ruchu zakładu górniczego mogą wykonywać osoby, które posiadają aktualne badania lekarskie oraz inne badania stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Inaczej niż w przypadku innych stanowisk w górnictwie, zawód monter rurociągów górniczych wykonywany jest przez mężczyzn, a specjalistyczne badania lekarskie pomagają ustalić czy dana osoba posiada odpowiednie warunki fizyczne i psychologiczne do objęcia stanowiska. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, lekarz może wydać zaświadczenie o przeciwwskazaniu do pracy na danym stanowisku, co może skutkować przeniesieniem pracownika na inne stanowisko niemające wpływu na bezpieczeństwo pracy. Przeciwwskazaniem do wykonywania pracy na stanowisku montera rurociągów górniczych są:

 • wady wzroku,
 • wady słuchu,
 • choroby serca i płuc,
 • choroby reumatyczne,
 • przewlekłe choroby skóry,
 • ograniczona sprawność rąk i nóg.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie monter rurociągów górniczych może wykonywać osoba, która:

 • posiada wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w ramach zawodów obszaru: mechanicznego, budowlanego, górniczego,
 • ukończyła kształcenie w szkolnym zawodzie pokrewnym, np.: monter systemów rurociągowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • ukończyła rzemieślnicze przygotowanie zawodowe w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie monter rurociągów górniczych ułatwia uzyskanie:

 • dyplomu potwierdzającego kwalifikację MG.28 Montaż systemów rurociągowych w zawodzie zawodu monter systemów rurociągowych i/lub kwalifikację MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, wydawanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
 • tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń, potwierdzonego przez Izbę Rzemieślniczą.

Kwalifikacje w powyższych zawodach pokrewnych można również uzyskać na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Dodatkowym atutem montera rurociągów górniczych jest posiadanie uprawnień w zakresie:

 • obsługi wciągarek pneumatycznych i hydraulicznych,
 • spawania pod ziemią i na powierzchni,
 • obsługi pomp i magistrali ciśnieniowych,
 • montażu i demontażu rurociągów.

Ponadto pracodawcy preferują poświadczenia o ukończonych szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem systemów rurociągowych górniczych lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych, a także udokumentowane doświadczenie zawodowe.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Monter rurociągów górniczych po odbyciu odpowiednio długiego (w zależności od stopnia wykształcenia) stażu pracy w zakładzie górniczym i zdaniu odpowiednich egzaminów dotyczących przepisów prawa górniczego przeprowadzanych przez Wyższy Urząd Górniczy, może objąć stanowisko osoby dozoru ruchu w podziemnym zakładzie górniczym.

Praca w dozorze ruchu w podziemnym zakładzie górniczym wymaga zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wymagane od osób kierownictwa i dozoru ruchu.

Monter rurociągów górniczych może rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych.

Może zdobywać kolejne kwalifikacje w branżowej szkole II stopnia lub technikum (kierunki mechaniczne), w zawodzie np. technik mechanik – kwalifikacje MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń i MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, lub uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie monter rurociągów górniczych potwierdzanie kompetencji zawodowych może się odbywać w edukacji formalnej poprzez uzyskanie kwalifikacji w zawodach pokrewnych, np.: monter systemów rurociągowych oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń, na drodze egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskaniu dyplomu zawodowego wydawanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Uprawnienia przydatne do wykonywania zawodu, po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, nadają uprawnione instytucje branżowe.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie monter rurociągów górniczych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik mechaniks

311504

Monter rurociągów przemysłowych

712607

Monter systemów rurociągowychs

712613

Ślusarzs

722204

Mechanik-monter maszyn i urządzeńs

723310

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę