INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter rurociągów górniczych

Kod: 712605

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter rurociągów górniczych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie robót pomocniczych związanych z systemami rurociągowymi w zakładzie górniczym.
 • Z2 Montowanie systemów rurociągowych w zakładzie górniczym.
 • Z3 Demontowanie systemów rurociągowych w zakładzie górniczym.
 • Z4 Naprawianie elementów systemów rurociągowych w zakładzie górniczym.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie systemów rurociągowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie robót pomocniczych związanych z systemami rurociągowymi w zakładzie górniczym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony p.poż., ochrony
 • środowiska oraz wymagania ergonomii przy
 • wykonywaniu robót przy rurociągach górniczych;
 • Zasady organizacji robót pomocniczych dotyczących systemów rurociągowych w zakładzie górniczym;
 • Materiały i elementy stosowane w systemach rurociągowych zakładu górniczego;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany przy robotach związanych z systemami rurociągowymi zakładu górniczego;
 • Metody obróbki mechanicznej elementów rurociągów;
 • Zasady prowadzenia tras rurociągów górniczych;
 • Zasady montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych sieci;
 • Zasady montażu punktów sieci takich jak: zawory zwrotne, zasuwy, zawory redukcyjne.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania robót pomocniczych związanych z systemami rurociągowymi w zakładzie górniczym;
 • Stosować zasady organizacji robót pomocniczych związanych z systemami rurociągowymi w zakładzie górniczym;
 • Dobierać materiały i elementy systemów rurociągowych zakładu górniczego;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt do robót związanych z systemami rurociągowymi;
 • Wykonywać obróbkę mechaniczną elementów
 • rurociągów;
 • Dobierać najkorzystniejszą (pod względem wymogów technicznych i BHP) trasę prowadzenia rurociągu;
 • Dobierać miejsce podwieszenia rurociągu;
 • Dobierać miejsce montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych w sieci rurociągów;
 • Dobierać miejsce montażu punktów sieci takich jak: zawory zwrotne, zasuwy, zawory redukcyjne.

Z2

Montowanie systemów rurociągowych w zakładzie górniczym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony p.poż., ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu montażu rurociągów górniczych;
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • Zagrożenia na stanowisku pracy;
 • Zasady wykonywania i czytania rysunków technicznych i schematów ideowych;
 • Zasady montażu elementów rurociągów górniczych;
 • Zasady wykonywania prac związanych z montażem rurociągów w zakładzie górniczym;
 • Zasady korzystania z urządzeń, narzędzi i sprzętu potrzebnego do robót związanych z rurociągami górniczymi;
 • instrukcje, technologie i przepisy górnicze dotyczące sposobów montażu rurociągów w zakładzie górniczym;
 • Systemy rurociągów w górnictwie podziemnym;
 • Zasadnicze wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych;
 • Zasady montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych w sieciach rurociągów górniczych;
 • Zasady poprawnego montażu podwieszeń, zamocowań, zabezpieczeń rurociągów górniczych i urządzeń.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas montażu rurociągów górniczych;
 • Stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej przy montażu systemów rurociągowych;
 • Rozpoznawać i zabezpieczać stanowisko pracy przed zagrożeniami podczas montażu rurociągów górniczych;
 • Posługiwać się rysunkiem technicznym i schematem ideowym;
 • Dobierać optymalne metody i sposoby montowania rurociągów górniczych;
 • Montować elementy rurociągów górniczych zgodnie z instrukcjami i technologiami;
 • Posługiwać się narzędziami i sprzętem przy robotach związanych z rurociągami górniczymi zgodnie z instrukcjami;
 • Montować rurociąg na obudowie górniczej zgodnie z przepisami górniczymi;
 • Stosować przepisy górnicze dotyczące montażu punktów sieci takich jak: zasuwy, zawory zwrotne, zawory redukcyjne;
 • Oddawać nowy rurociąg pod ciśnienie;
 • Dobierać miejsce i sposób montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych;
 • Podłączać do istniejącej sieci nowy odcinek rurociągu;
 • Sprawdzać poprawność montażu, podwieszeń i zamocowań oraz zabezpieczeń rurociągów i urządzeń.

Z3

Demontowanie systemów rurociągowych w zakładzie górniczym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagrożenia na stanowisku pracy opisane w kartach ryzyka zawodowego 5 i w dokumencie bezpieczeństwa 1 dostępnych w każdym zakładzie górniczym;
 • Techniki demontażu rurociągów;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany przy demontażu
 • rurociągów górniczych;
 • Metody demontażu rurociągów górniczych;
 • Sposoby usuwania odpadów po demontażu rurociągów górniczych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż. ergonomii, ochrony środowiska podczas
 • demontażu rurociągów górniczych;
 • Rozpoznawać zagrożenia występujące podczas robót;
 • Zapobiegać powstawaniu zagrożeń;
 • Planować kolejność czynności przy demontażu
 • rurociągów górniczych;
 • Dobierać sprzęt i narzędzia do demontażu
 • rurociągów górniczych;
 • Stosować metody demontażu rurociągów;
 • Usuwać odpady powstałe po demontażu
 • rurociągów górniczych.

Z4

Naprawianie elementów systemów rurociągowych w zakładzie górniczym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ppoż., ergonomii, ochrony środowiska podczas naprawy systemów rurociągowych;
 • Zagrożenia na stanowisku pracy opisane w kartach ryzyka zawodowego;
 • Narzędzia i sprzęt stosowany przy naprawie rurociągów górniczych;
 • Elementy składowe rurociągów w zakładzie górniczym.
 • Techniki i metody naprawy sieci rurociągów górniczych;
 • Zasady przeprowadzania prób zdawczo- -odbiorczych wykonanych rurociągów górniczych;
 • Zasady wykonywania kontroli konserwacji i napraw rurociągów górniczych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ppoż. i ergonomii, ochrony środowiska podczas naprawy systemów rurociągowych;
 • Rozpoznawać zagrożenia występujące podczas robót;
 • Zapobiegać powstawaniu zagrożeń;
 • Dobierać sprzęt i narzędzia do naprawy
 • rurociągów górniczych;
 • Wytypować elementy rurociągu podlegające wymianie lub naprawie;
 • Stosować bezpieczne metody naprawy rurociągów;
 • Usuwać usterki systemu rurociągów;
 • Przeprowadzać próby szczelności rurociągów oddawanych pod ciśnienie;
 • Kontrolować poprawność zabudowy rurociągów w zakładzie górniczym.

Pracownik w zawodzie monter rurociągów górniczych powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację zadań przy budowie rurociągów w zakładzie górniczym.
 • Współdziałania i wykonywania zadań zawodowych pod nadzorem w zorganizowanych warunkach budowy rurociągów w zakładzie górniczym.
 • Oceniania działań własnych i ponoszenia odpowiedzialności za wadliwe wykonanie rurociągów górniczych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową właściwą dla środowiska pracy w zakładzie górniczym.
 • Dbania o własny rozwój, dokształcanie się i doskonalenie w zakresie rurociągów górniczych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter rurociągów górniczych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter rurociągów górniczych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter rurociągów górniczych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę