INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Malarz-tapeciarz

Kod: 713101

2. Opis zawodu

Malarz-tapeciarz zajmuje się wykonywaniem powłok malarskich na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych 15, malowaniem stolarki budowlanej 19 i ślusarki budowlanej 21, a także elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Wykonuje także roboty związane z tapetowaniem ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zabezpiecza elementy budynków i budowli przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych.

Opis pracy

Malarz-tapeciarz wykonuje przedmiar róbót 14, poprzez zmierzenie powierzchni przegród budowlanych lub innych elementów przewidzianych do malowania, oblicza ilość i rodzaj potrzebnych materiałów, przygotowuje podłoże pod wykonanie powłok malarskich i wykonuje je, dobierając odpowiednie techniki malowania. Wykonuje także przedmiar powierzchni przeznaczonych do tapetowania, oblicza ilość i rodzaj potrzebnych materiałów, przygotowuje podłoże, przygotowuje arkusze tapety i przykleja je na powierzchni ścian, sufitów. Podstawą wykonywania czynności malarza-tapeciarza jest dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 18 oraz wymagania klienta.

Sposoby wykonywania pracy

Malarz-tapeciarz wykonuje prace z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń w zależności od wybranej metody wykonania powłoki malarskiej lub nałożenia tapety. Jego praca polega na:

 • zorganizowaniu robót malarskich i tapeciarskich, zgodnie z zasadami i przepisami BHP,
 • wykonywaniu obmiarów powierzchni do malowania i tapetowania,
 • obliczaniu ilości i rodzaju materiałów potrzebnych do wykonywania przewidzianego zakresu robót,
 • przygotowaniu podłoża pod wykonywanie powłok malarskich i tapetowanie,
 • ocenianiu jakości i przydatności materiałów malarskich, tapeciarskich, klejów, rozcieńczalników,
 • szacowaniu kosztów wykonywanych robót malarskich lub tapeciarskich.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Malarz-tapeciarz pracuje wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów budowlanych 10 w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Przy wykonywaniu zadań zawodowych stosuje różne materiały i wyroby chemiczne (farby, lakiery, rozpuszczalniki, fluaty 3) szkodliwe dla skóry i układu oddechowego. Praca malarza-tapeciarza jest pracą na wysokości przy użyciu drabin malarskich lub rusztowań.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Malarz-tapeciarz w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • narzędzia ręczne do przygotowania podłoża: szpachelki, skrobaki 17, pace stalowe lub z tworzywa sztucznego 12, szczotki druciane, lampy lutownicze, kostki szlifierskie 5,
 • narzędzia ręczne do wykonywania powłok malarskich: pędzle malarskie, wałki malarskie, wałki dekoracyjne, uchwyty teleskopowe do wałków,
 • narzędzia ręczne do wykonywania tapetowania: noże do przycinania tapet, nożyce tapeciarskie, pędzle lub wałki do nanoszenia kleju, szczotki tapeciarskie do dociskania tapet, rolki dociskowe, szpachelki z tworzyw sztucznych,
 • sprzęt stosowany w robotach malarskich: agregaty malarskie, sprężarka, pistolety natryskowe, szczotki i szlifierki mechaniczne, mieszadło elektryczne do farb i zapraw, reflektor budowlany do oświetlania miejsca pracy,
 • sprzęt pomocniczy w robotach malarskich: przyrządy pomiarowe (taśma miernicza, miarka składana, poziomice laserowe), kuwety malarskie 6 i wiadra na farbę, sita malarskie, drabiny malarskie, rusztowania,
 • sprzęt pomocniczy stosowany w robotach tapeciarskich: stół tapeciarski, urządzenie do nakładania kleju na tapety, wytwornica pary do usuwania starych tapet, przyrządy pomiarowe (liniał 7, pion malarski 13, poziomnica, sznur traserski 20, poziomica laserowa), narzędzia pomocnicze (szczypce, wkrętaki) do odkręcania osprzętu elektrycznego.

Organizacja pracy

Malarz-tapeciarz najczęściej pracuje indywidualnie lub w zespole kilkuosobowym pod nadzorem brygadzisty. Praca w tym zawodzie wykonywana jest najczęściej w systemie jednozmianowym, jednak harmonogram pracy jest uzależniony od rodzaju zlecenia, zaplanowanych prac i projektu, jak również od wymogów technologicznych.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Malarz-tapeciarz w pracy narażony jest na działanie szeregu czynników, mogących powodować wypadki. Należą do nich:

 • prąd elektryczny, czynnik pochodzący z uszkodzonych urządzeń elektrycznych lub przebić instalacji elektrycznych na placu budowy,
 • ostre krawędzie stosowanych narzędzi (skrobaki, pace, szpachelki), które mogą powodować przecięcia lub przekłucia skóry,
 • wibracje powstające podczas obsługi szlifierek, narzędzi do mieszania farb, szpachli, gipsów i zapraw, możliwość powstania chorób układu ruchowego i nerwowego,
 • praca na wysokości podczas malowania elewacji budynków, może być przyczyną urazów (stłuczeń, złamań), w tym śmiertelnych na skutek upadku z wysokości,
 • intensywne oświetlenie, powoduje częste olśnienia 11, zmęczenie ogólne,
 • mokra, śliska nawierzchnia, może być przyczyną urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia czy też upadku, w szczególności z przenoszonymi materiałami malarskimi,
 • nadmierny wysiłek fizyczny podczas długo wykonywanego malowania, który może skutkować dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego,
 • związki chemiczne zawarte w farbach, rozpuszczalnikach, klejach do tapet, środkach do usuwania powłok malarskich, mogące przyczynić się do powstania alergii (pieczenie, zaczerwienienie skóry, zaczerwienienie oczu, uszkodzenie rogówki),
 • zapylenie, pył powstający głównie podczas prac przygotowawczych przed malowaniem i tapetowaniem powierzchni (szlifowania tynków, starych powłok), działający drażniąco na drogi oddechowe, których wdychanie może spowodować nieżyty nosa, podrażnienie gardła, kaszel, duszności,
 • rozpylone substancje chemiczne (farby, gruntowniki) podczas malowania natryskowego mogą powodować zatrucia i zaprószenia oczu;
 • ukąszenia owadów występujących podczas pory letniej na otwartych przestrzeniach mogą powodować reakcje alergiczne;
 • zmienne warunki atmosferyczne (w szczególności nadmierne nasłonecznienie) podczas pracy na zewnątrz budynku mogą być przyczyną udaru słonecznego,
 • lęk przed upadkiem z wysokości, który może być przyczyną stresu.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód malarz-tapeciarz ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu mięśniowego,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządku wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • brak lęku przed wysokością,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • uzdolnienia techniczne,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • wyobraźnia przestrzenna;

w kategorii cech osobowościowych

 • samokontrola,
 • samodzielność,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Malarz-tapeciarz musi posiadać dobre zdrowie i sprawność ruchową, gdyż jego praca wymaga znacznego wysiłku fizycznego.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu malarz-tapeciarz m.in. są:

 • daltonizm – nierozróżnianie barw,
 • ostre reakcje alergiczne na farby, rozpuszczalniki, lakiery, gruntowniki, kleje i inne materiały używane do prac malarskich i tapeciarskich,
 • lęk wysokości,
 • zaburzenia równowagi,
 • choroby centralnego układu nerwowego (epilepsja),
 • choroby układu krążenia i układu oddechowego,
 • choroby ograniczające sprawność ruchową,
 • znaczne wady wzroku niepoddające się korekcji.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie malarz-tapeciarz preferowane jest wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach z obszaru budowalnego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie malarz-tapeciarz może wykonywać osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie pracy,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w pracach malarskich i/lub tapeciarskich w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

Podjęcie pracy w zawodzie malarz-tapeciarz ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnym zawodzie szkolnym, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych w pokrewnym zawodzie szkolnym, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie malarz-tapeciarz lub w zawodzie pokrewnym monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu malarza-tapeciarza są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne lub Izby Rzemieślnicze,
 • uprawnienia do: obsługi maszyn i urządzeń do robót malarskich, pracy na wysokości powyżej 3 m, montażu rusztowań,
 • prawo jazdy kat. B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie malarz-tapeciarz ma możliwość:

 • rozpocząć pracę na stanowisku pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, przy posiadaniu dobrych zdolności i umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – może awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • zostać szefem firmy i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania robót malarskich i tapeciarskich,
 • dalej kształcić się w branżowej szkole II stopnia w zawodzie (pokrewnym) technik robót wykończeniowych w budownictwie lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a po zadaniu matury kontynuować naukę na uczelni wyższej (np. na kierunku budownictwo) i awansować na stanowisko kierownicze,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz szkoleniach organizowanych przez pracodawców.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie malarz-tapeciarz nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie malarz-tapeciarz wchodzących w skład zawodu (pokrewnego) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub technik robót wykończeniowych w budownictwie, w zakresie kwalifikacji: BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie malarz-tapeciarz lub (pokrewnym) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w tych zawodach. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie malarz-tapeciarz może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik budownictwaS

311204

Technik renowacji elementów architekturyS

311210

Technik robót wykończeniowych w budownictwieS

311219

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

712904

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieS

712905

Malarz budowlany

713102

Szpachlarz

713104

Tapeciarz

713105

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę