INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Malarz-tapeciarz

Kod: 713101

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Farba olejna

Jest to farba, której spoiwem jest wysychający na powietrzu olej, pokost lub żywice syntetyczne, zawierające pigmenty, które po naniesieniu na podłoże tworzą powłoki kryjące (ochronne, dekoracyjne lub specjalne).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

2. Farba wodna

Jest to farby wodorozcieńczalna, czyli taka, w której zawiesina pigmentów i wypełniaczy stanowi mieszaninę z wodą. Wysycha poprzez odparowanie wody z zawiesiny.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.chemiabudowlana.info/wykonawcy,art,2222,index_czytelnia,farby_wodne_do_wymalowania_scian_wewnetrznych

[dostęp: 31.10.2018]

3. Fluat

Środek wzmacniający i konserwujący miękkie i porowate materiały budowlane.

https://sjp.pl/Fluaty

[dostęp: 31.10.2018]

4. Fototapeta

Tapety z nadrukowaną fotografią lub grafiką.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

5. Kostka szlifierska

Elastyczna kostka do szlifowania ręcznego (gipsu, farby), pokryta materiałem ściernym różnej granulacji, przeznaczona do pracy wykończeniowej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

6. Kuweta malarska

Naczynie (z reguły z tworzywa sztucznego), do którego nalewa się farbę w celu łatwego nabrania jej za pomocą wałka malarskiego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

7. Liniał

Przyrząd do rysowania linii prostych, który nie posiada podziałki.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

8. Malowanie mokre na mokre

Technika malarska, w której kolejna warstwa farby nakładana jest przed wyschnięciem poprzedniej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

9. Malowanie na krzyż

Technika malarska, w której kierunek nakładanej farby drugiej warstwy, powinien być prostopadły do kierunku nałożenia farby w pierwszej warstwie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

10. Obiekt budowlany

Budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202

[dostęp: 31.10.2018]

11. Olśnienie

Stan procesu widzenia, w którym człowiek odczuwa wyraźną niewygodę widzenia lub jego zdolność rozpoznawania szczegółów jest zmniejszona.

http://lednews.pl/article/1457/zjawisko-olnienia

[dostęp: 31.10.2018]

12. Paca stalowa lub z tworzywa sztucznego

Narzędzia ręczne służące do nakładania i rozprowadzania masy szpachlowej, zaprawy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

13. Pion malarski

Narzędzie w formie ciężarka zawieszonego na lince, służące do wyznaczania kierunku pionowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://majsterklepka.blogspot.com/2016/11/214-narzedzia-diy-zota-raczka.html

[dostęp: 31.10.2018]

14. Przedmiar robót

Zestawienie rodzajów i ilości robót podstawowych, które są przewidywane do wykonania wraz z ich szczegółowym opisem i wyliczeniami.

Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. WSiP, Warszawa 2005

15. Przegroda budowlana

Element budowli oddzielający jej wnętrze od otoczenia zewnętrznego lub też wydzielający w jej wnętrzu pomieszczenia, np. ściana, strop, krata. Rozróżnia się przegrody budowlane stałe i ruchome oraz pełne i ażurowe.

http://informatorbudowlany.org/41123/1216250/encyklopedia__architektura_i_budownictwo/p/przegroda_budowlana.html

[dostęp: 31.10.2018]

16. Rolka tapety

Handlowa jednostka produkcji i dostawy tapet, zwykle o szerokości 60 cm.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

17. Skrobak

Narzędzie ręczne z trzonkiem zakończonym stalowym ostrzem, służące do usuwania starych powłok malarskich i tapet.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

18. Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót

Opracowania zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001129

[dostęp: 31.10.2018]

19. Stolarka budowlana

Wyroby budowlane z drewna stanowiące wyposażenie (okna, drzwi, drewniane schody) i elementy wykończenia budynku.

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/stolarka.html

[dostęp: 31.10.2018]

20. Sznur traserski

Przyrząd do wyznaczania linii prostych na ścianach, sufitach, podłodze.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

21. Ślusarka budowlana

Wyroby budowlane wykonane z metalu stanowiące wyposażenie budynku (np. okna, drzwi, balustrady, kraty).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

22. Tapeta flokowana

Rodzaj tapet papierowych lub winylowych, z wyraźnym wypukłym wzorem o fakturze zamszu.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

23. Tapeta natryskowa

Materiał wykończeniowy w postaci półpłynnej masy, nakładanej na powierzchnie ścian i sufitów za pomocą specjalnego pistoletu natryskowego. Po nałożeniu tworzy na ścianie lub suficie nakrapianą strukturę dekoracyjną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

24. Tapeta strukturalna

Tapeta o wyraźnie zaznaczonej strukturze z głębokim tłoczeniem.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

25. Tapeta tekstylna

Specjalnie przygotowane w formie tapety, tkaniny naturalne i sztuczne, które są naklejane na powierzchnie ścian.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

26. Tapeta z korka

Rodzaj tapety wykonanej z cienkiej warstwy naturalnego korka.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://glamki.se.pl/relaks/design/sposob-na-sciane-tapety-tekstylne-tkaniny-korek,11_1286.html

[dostęp: 31.10.2018]

27. Tapeta z włókniny szklanej

Materiałem do ich wykonania jest stopione lub wodne szkło, przez co cechują się dużą odpornością na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Tapety te pokrywa się farbami.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę