INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Malarz-tapeciarz

Kod: 713101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie malarz-tapeciarz wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie prac pomocniczych w robotach malarskich.
 • Z2 Przygotowywanie różnych rodzajów podłoży pod wykonanie powłok malarskich.
 • Z3 Wykonywanie powłok malarskich na różnych rodzajach podłoży.
 • Z4 Wykonywanie obmiaru, odbiór i rozliczenie robót malarskich.
 • Z5 Wykonywanie prac pomocniczych w robotach tapeciarskich.
 • Z6 Przygotowywanie podłoża pod wykonanie tapetowania.
 • Z7 Wykonywanie tapetowania ścian i sufitów.
 • Z8 Wykonywanie obmiaru, odbiór i rozliczenie robót tapeciarskich.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie robót malarskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie prac pomocniczych w robotach malarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu prac pomocniczych w robotach malarskich;
 • Zasady korzystania z dokumentacji budowlanej;
 • Zasady ustalania ze zlecającym zakresu robót malarskich do wykonania;
 • Zasady doboru kolorystyki w obiektach budowlanych;
 • Zasady stosowania i korzystania z instrukcji producentów materiałów potrzebnych do wykonania robót malarskich (farb, lakierów, gruntowników, szpachlówek itp.);
 • Substancje i preparaty niebezpieczne stosowane w robotach malarskich (farby, lakiery, rozpuszczalniki, gruntowniki, fluaty itp.) oraz zasady zachowania ostrożności przy ich stosowaniu;
 • Zasady sporządzania przedmiaru robót malarskich do wykonania;
 • Sposoby obliczania ilości materiałów potrzebnych do wykonania robót malarskich;
 • Zasady opracowywania oferty dla klienta na przewidziane do wykonania prace malarskie;
 • Sposoby zabezpieczania podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej;
 • Zasady montażu rusztowań, zgodnie z instrukcją montażu.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania prac pomocniczych w robotach malarskich;
 • Odczytywać z dokumentacji budowlanej informacje przydatne przy wykonywaniu pomocniczych robót malarskich;
 • Ustalać ze zlecającym zakres robót malarskich do wykonania;
 • Dobierać kolory w obiektach budowlanych;
 • Dobierać materiały malarskie zgodnie z ustalonym do wykonania zakresem robót malarskich, w tym substancje i preparaty niebezpieczne;
 • Sporządzać przedmiar powierzchni robót malarskich do wykonania;
 • Obliczać ilości materiałów potrzebnych do wykonania robót malarskich;
 • Przygotowywać ofertę na wykonanie uzgodnionego z klientem zakresu robót malarskich;
 • Zabezpieczać podłogę, stolarkę budowlaną i inne elementy konstrukcji budowlanych przed zabrudzeniem, zniszczeniem;
 • Montować elementy prostych systemów rusztowań i pomostów roboczych, niezbędnych do wykonywania robót malarskich.

Z2

Przygotowywanie różnych rodzajów podłoży pod wykonanie powłok malarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy przygotowywaniu podłoży, na których będzie wykonana powłoka malarska;
 • Zasady korzystania z dokumentacji budowlanej w zakresie przygotowywanie różnych rodzajów podłoży, na których będzie wykonana powłoka malarska;
 • Zasady oceny jakości podłoża, na którym będą wykonywana powłoka malarska;
 • Rodzaje występujących uszkodzeń podłoży, na których będzie wykonywana powłoka malarska;
 • Technologie przygotowania podłoży, na których będzie wykonywana powłoka malarska;
 • Zasady doboru narzędzi i urządzeń niezbędnych do przygotowania podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Zasady doboru materiałów budowlanych niezbędnych do przygotowania podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Metody i sposoby usuwania z rożnych podłoży starych powłok malarskich;
 • Sposoby uzupełniania ubytków, rys, pęknięć na powierzchni podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Procedury wykonywania pomiarów alkaliczności i wilgotności podłoża;
 • Zasady doboru rodzaju mas do gruntowania powierzchni pod malowanie oraz technologie wykonywania gruntowania różnych podłoży budowlanych;
 • Zasady oceny poprawności i jakości wykonanych robót, niezbędnych do przygotowania podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas przygotowywania podłoży, na których będzie wykonana powłoka malarska;
 • Odczytywać z dokumentacji budowlanej informacje przydatne przy przygotowaniu podłoży, na których będzie wykonana powłoka malarska;
 • Oceniać jakość podłoża, na którym będą wykonywana powłoka malarska;
 • Zidentyfikować uszkodzenia podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Ustalać kolejność prac związanych z przygotowaniem podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Dobierać narzędzia i urządzenia potrzebne do przygotowania podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Dobierać niezbędne materiały budowlane do przygotowaniem podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Usuwać ręcznie i mechanicznie stare powłoki malarskie z powierzchni tynkowych, drewnianych, stalowych, żeliwnych i innych;
 • Uzupełniać ubytki, rysy, pęknięcia powierzchni podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska;
 • Wykonywać pomiary alkaliczności i wilgotności powierzchni przed gruntowaniem i malowaniem;
 • Wykonywać gruntowanie różnych podłoży budowlanych;
 • Oceniać jakość wykonania robót niezbędnych do przygotowania podłoża, na którym będzie wykonana powłoka malarska.

Z3

Wykonywanie powłok malarskich na różnych rodzajach podłoży

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu powłok malarskich różnymi technikami;
 • Zasady korzystania z dokumentacji budowlanej w zakresie wykonywania powłok malarskich;
 • Procedury planowania kolejności czynności niezbędnych do wykonania powłoki malarskiej;
 • Zasady doboru i posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem niezbędnym do wykonania powłoki malarskiej na różnych rodzajach podłożach;
 • Zasady kontroli jakości gotowych materiałów malarskich;
 • Zasady doboru barw i odcieni warstw powłok malarskich oraz techniki mieszania farb;
 • Kryteria oceny jakości przygotowania farb do malowania różnych rodzajów podłoży;
 • Zasady podejmowania decyzji o nie rozpoczynaniu lub też wstrzymaniu robót malarskich, ze względu np. na niekorzystne warunki atmosferyczne;
 • Metody malowania farbami wodnymi 2 (wapiennymi, klejowymi, cementowymi, emulsyjnymi, krzemianowymi, kazeinowymi) różnych rodzajów podłoży budowlanych;
 • Metody malowania farbami olejnymi 1 podłoży tynkowych, metalowych, drewnianych;
 • Zasady malowania „na krzyż” 9 i malowania „mokre na mokre” 8;
 • Sposoby wykańczania pomalowanych powierzchni;
 • Metody zdobienia powłok malarskich;
 • Kryteria oceny jakości wykonanych powłok malarskich oraz sposoby usuwania powstałych wad;
 • Zasady utrzymywania czystości na stanowisku pracy podczas i po zakończeniu wykonywania prac malarskich;
 • Zasady dbania o powierzone narzędzia, urządzenia i sprzęt malarski.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska przy wykonywaniu powłok malarskich różnymi technikami;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną oraz wytycznymi wykonywania powłok malarskich;
 • Zaplanować kolejność czynności niezbędnych do wykonania powłok malarskich;
 • Dobierać i posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem niezbędnym do wykonania powłoki malarskiej na różnych rodzajach podłożach;
 • Kontrolować jakość dostarczonych materiałów malarskich;
 • Przygotowywać materiały do wykonania powłoki malarskiej (dobierać barwy i odcienie oraz mieszać farby);
 • Oceniać poprawność oraz jakość przygotowania farby;
 • Podejmować decyzję o nie rozpoczynaniu lub też wstrzymaniu robót malarskich, ze względu np. na niekorzystne warunki atmosferyczne;
 • Wykonywać malowanie farbami wodnymi (wapiennymi, klejowymi, cementowymi, emulsyjnymi, krzemianowymi, kazeinowymi);
 • Wykonywać malowanie farbami olejnymi podłoży tynkowych (lamperii), elementów stalowych i żeliwnych, podłoży drewnianych;
 • Stosować podczas malowania zasady: „na krzyż” i „mokre na mokre”;
 • Wykańczać powłoki malarskie poprzez np. nakrapianie;
 • Wykonywać zdobienie powłok malarskich przy pomocy wzorników, wałków dekoracyjnych itp.;
 • Oceniać jakość wykonywanych prac malarskich i niwelować powstałe wady, niedociągnięcia;
 • Utrzymywać czystość na stanowisku pracy podczas i po zakończeniu wykonywania prac malarskich;
 • Dbać o stosowane do malowania narzędzia, urządzenia i sprzęt.

Z4

Wykonywanie obmiaru, odbiór i rozliczenie robót malarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu obmiaru wykonanych robót malarskich;
 • Zasady korzystania z dokumentacji budowlanej w zakresie sporządzania obmiaru robót malarskich;
 • Zasady wykonywania pomiarów potrzebnych do sporządzania wyceny wykonanych robót malarskich;
 • Zasady rozliczania wykonanych robót malarskich;
 • Metody sporządzania podstawowych dokumentów związanych z rozliczaniem umowy o roboty malarskie, w tym m.in. protokoły odbioru, rachunki/faktury itd.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania obmiaru robót malarskich;
 • Odczytywać z dokumentacji budowlanej informacje przydatne przy sporządzaniu obmiarów robót malarskich;
 • Wykonywać pomiary potrzebne do sporządzania wyceny wykonanych robót;
 • Obliczać koszty robót malarskich na podstawie wykonanych pomiarów oraz zużytych materiałów i narzędzi;
 • Sporządzać podstawowe dokumenty związane z rozliczaniem umowy o roboty malarskie, w tym m.in. protokoły odbioru robót, rachunki/faktury itd.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie robót tapeciarskich obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Wykonywanie prac pomocniczych w robotach tapeciarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu prac pomocniczych w robotach tapeciarskich;
 • Zasady korzystania z dokumentacji budowlanej w zakresie wykonywania prac pomocniczych w robotach tapeciarskich;
 • Sposoby ustalania ze zlecającym zakresu i rodzaju robót tapeciarskich do wykonania;
 • Zasady doboru rodzaju, kolorystyki i wzornictwa tapet;
 • Zasady sporządzania przedmiaru robót tapeciarskich do wykonania;
 • Sposoby obliczania ilości materiałów potrzebnych do wykonania robót tapeciarskich;
 • Zasady opracowywania oferty dla klienta za przewidziane do wykonania prace tapeciarskie;
 • Sposoby zabezpieczania podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, gniazd i przełączników prądu;
 • Zasady montażu rusztowań i pomostów roboczych, zgodnie z instrukcją montażu.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania prac pomocniczych w robotach tapeciarskich;
 • Odczytywać z dokumentacji budowlanej informacje przydatne przy wykonywaniu pomocniczych robót tapeciarskich;
 • Ustalać ze zlecającym zakres i rodzaj robót tapeciarskich do wykonania;
 • Dobierać rodzaj tapety w zależności od miejsca ich położenia;
 • Dobierać wzory i kolorystykę tapet w celu wizualnego podwyższenia, obniżenia, wydłużenia, skrócenia ścian w pomieszczeniach;
 • Sporządzać przedmiar powierzchni robót tapeciarskich do wykonania;
 • Obliczać ilości materiałów, w tym liczbę rolek tapety 16 potrzebnych do wykonania robót tapeciarskich;
 • Przygotowywać ofertę na wykonanie uzgodnionego z klientem zakresu robót tapeciarskich;
 • Zabezpieczać podłogę, stolarkę budowlaną i inne elementy konstrukcji budowlanych przed zabrudzeniem, zniszczeniem;
 • Montować elementy prostych systemów rusztowań i pomostów roboczych niezbędnych do wykonywania robót tapeciarskich.

Z6

Przygotowywanie podłoża pod wykonanie tapetowania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy przygotowaniu podłoży pod wykonanie tapetowania;
 • Zasady korzystania z dokumentacji budowlanej w zakresie przygotowania podłoża pod tapetowanie;
 • Zasady oceny jakości i stanu podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Rodzaje występujących uszkodzeń podłoża;
 • Technologie przygotowania podłoży pod tapetowanie;
 • Zasady doboru narzędzi i urządzeń niezbędnych do przygotowania podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Zasady doboru i przygotowywania materiałów budowlanych niezbędnych do przygotowania podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Metody i sposoby usuwania starych powłok (malarskich, położonych tapet itp.) z podłoża przeznaczonego pod tapetowanie;
 • Sposoby uzupełniania ubytków, rys, pęknięć na powierzchni podłoża, które będzie tapetowane;
 • Procedury wykonywania pomiarów alkaliczności i wilgotności podłoża;
 • Technologie wykonywania gruntowania różnych podłoży budowlanych;
 • Zasady oceny poprawności i jakości wykonanych robót, związanych z przygotowaniem podłoża pod tapetowanie.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas przygotowywania podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Odczytywać z dokumentacji budowlanej informacje przydatne przy przygotowywaniu podłoża pod wykonanie tapetowania;
 • Oceniać jakość podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Zidentyfikować uszkodzenia podłoża przeznaczonego pod tapetowanie;
 • Ustalać kolejność prac związanych z przygotowaniem podłoża pod położenie tapety;
 • Dobierać narzędzia i urządzenia potrzebne do przygotowania podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Dobierać niezbędne materiały budowlane do przygotowaniem podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Usuwać ręcznie i mechanicznie stare powłoki z podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Uzupełniać ubytki, rysy, pęknięcia powierzchni podłoża, na którym będzie położona tapeta;
 • Wykonywać pomiary alkaliczności i wilgotności powierzchni pod tapetowanie;
 • Wykonywać gruntowanie różnych podłoży budowlanych, na którym będzie położona tapeta;
 • Oceniać jakość wykonania robót w zakresie przygotowania podłoża pod tapetowanie.

Z7

Wykonywanie tapetowania ścian i sufitów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii podczas wykonywania robót tapeciarskich;
 • Zasady ustalania kolejności prac i poszczególnych czynności niezbędnych do położenia różnego rodzaju tapet;
 • Zasady doboru rodzaju tapet i kontroli ich jakości przed położeniem;
 • Zasady doboru narzędzi, urządzeń i sprzętu stosowanego przy wykonywaniu robót tapeciarskich;
 • Zasady docinania tapet;
 • Zasady przygotowania klejów do tapetowania;
 • Sposoby przygotowywania tapety do klejenia;
 • Zasady przyklejania tapet do powierzchni ścian, sufitów, narożników;
 • Technologie wykonywania tapetowania tapetami specjalnymi (strukturalnymi 24, flokowanymi 22, tekstylnymi 25, z włókniny szklanej 27, z korka 26, fototapetami 4);
 • Technologie wykonywania tapet natryskowych 23;
 • Technologie wykończenia powierzchni tapetowanej paskami;
 • Zasady oceny poprawności i jakości robót tapeciarskich oraz sposoby korygowania powstałych w takcie wad;
 • Zasady utrzymywania czystości na stanowisku pracy podczas wykonywania robót tapeciarskich;
 • Zasady dbania o powierzone narzędzia, urządzenia i sprzęt stosowany do tapetowania.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii i ochrony środowiska podczas wykonywania robót tapeciarskich;
 • Planować kolejność wykonywania robót tapeciarskich;
 • Dobierać rodzaj i kontrolować jakość tapet, w szczególności intensywność barwy w poszczególnych rolkach;
 • Dobierać narzędzia i sprzęt zgodnie z ustalonym do wykonania zakresem robót tapeciarskich;
 • Docinać na wymiar tapety;
 • Wykonywać masę klejową o odpowiedniej konsystencji;
 • Przygotowywać tapetę do klejenia;
 • Przyklejać tapetę do podłoża;
 • Wyklejać tapetą naroża w pomieszczeniach;
 • Wykonywać tapetowanie tapetami specjalnymi (strukturalnymi, flokowanymi, tekstylnymi, z włókniny szklanej, z korka, fototapetami);
 • Wykonywać tapety natryskowe;
 • Wykańczać powierzchnie tapetowane paskami;
 • Oceniać poprawność i jakość wykonywanych robót tapeciarskich;
 • Identyfikować wady wykonywanych robót tapeciarskich oraz usuwać je;
 • Utrzymywać czystość na stanowisku pracy podczas i po zakończeniu wykonywania robót tapeciarskich;
 • Dbać o stosowane podczas tapetowania narzędzia, urządzenia i sprzęt.

Z8

Wykonywanie obmiaru, odbiór i rozliczenie robót tapeciarskich

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii przy wykonywaniu obmiaru robót tapeciarskich;
 • Zasady korzystania z dokumentacji budowlanej w zakresie wykonywania obmiaru robót tapeciarskich;
 • Zasady wykonywania pomiarów potrzebnych do sporządzania wyceny zrealizowanych robót tapeciarskich;
 • Zasady rozliczania wykonanych robót tapeciarskich;
 • Metody sporządzania podstawowych dokumentów związanych z rozliczaniem umowy o roboty tapeciarskie, w tym m.in. protokoły odbioru, rachunki/faktury itd.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas wykonywania obmiaru robót tapeciarskich;
 • Odczytywać z dokumentacji budowlanej informacje przydatne przy sporządzaniu obmiarów robót tapeciarskich;
 • Wykonywać pomiary potrzebne do sporządzania wyceny wykonanych robót tapeciarskich;
 • Obliczać koszty robót tapeciarskich na podstawie wykonanych pomiarów oraz zużytych materiałów i narzędzi;
 • Sporządzać podstawowe dokumenty związane z rozliczaniem umowy o roboty tapeciarskie, w tym m.in. protokoły odbioru robót, rachunki/faktury itd.

Pracownik w zawodzie malarz-tapeciarz powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy podczas wykonywania robót malarskich i tapeciarskich.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie wykonywanych robót malarskich i tapeciarskich.
 • Dostosowania zachowania do zmian w środowisku pracy podczas wykonywania robót malarskich i tapeciarskich.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie robót malarskich i tapeciarskich.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania robót malarskich i tapeciarskich.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży budowlanej.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu malarz-tapeciarz.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu malarz-tapeciarz

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie malarz-tapeciarz nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę