INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Montażysta reprodukcyjny

Kod: 732107

2. Opis zawodu

Montażysta reprodukcyjny zajmuje się montowaniem form kopiowych 20 poprzez naklejanie negatywów 21 lub diapozytywów 3 na podłoże przezroczyste, karton, płytę metalową lub tworzywo sztuczne bądź gumowe. Zmontowana przez niego forma kopiowa 7 służy do utworzenia formy drukowej 6, czyli części maszyny drukującej, która przyjmuje farbę i przekazuje ją na podłoże drukowe. Wykonywane przez niego czynności należą do prac przygotowawczych do druku w pracowni poligraficznej 29.

Opis pracy

Montażysta reprodukcyjny zajmuje się ręcznym wykonywaniem montaży form kopiowych na podstawie karty zamówieniowo-dyspozycyjnej i makiety wydawniczej. Montaże form kopiowych wykonuje z negatywów lub diapozytywów kreskowych lub siatkowych, na materiałach przezroczystych (folie montażowe 5, płyty szklane), kartonach, tworzywach sztucznych i gumowych oraz płytach metalowych, używając w tym celu stołów montażowych 36 oraz innych specjalistycznych urządzeń i przyrządów. Montażysta reprodukcyjny jest członkiem zespołu wykonującego prace przygotowawcze do druku w pracowni poligraficznej i odpowiada za konkretny etap tych prac. Wykonywane przez niego czynności wymagają wiedzy z zakresu poligrafii, ale również ogromnej precyzji, zręczności rąk i palców oraz doskonałego wzroku.

Ze względu na rozwój technologii w dziedzinie poligrafii ręczny montaż form kopiowych jest obecnie stosowany w niewielu zakładach poligraficznych. Czynności należące niegdyś do montażysty reprodukcyjnego są obecnie najczęściej wykonywane z użyciem zautomatyzowanych urządzeń i komputerów, co pozwala uzyskać mniej zmienne, bardziej przewidywalne, szybsze i tańsze efekty drukowania. W związku z powyższym wykwalifikowani montażyści reprodukcyjni, jeśli chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, muszą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik druku i nabywać nowe kompetencje zawodowe, np. w zawodach pokrewnych operator DTP 4 lub operator skanera poligraficznego 35.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie montażysta reprodukcyjny wykonuje pracę polegającą m.in. na:

 • zapoznawaniu się z kartą zamówieniowo-dyspozycyjną i makietą wydawniczą,
 • wykonywaniu schematu rozmieszczenia 34 kolumn, użytków montażowych 42 oraz znaków kontrolnych 44 na stole montażowym przez nałożenie na folię z dokładną podziałką i przyklejenie do niej taśmą materiału przezroczystego,
 • montażu formy kopiowej podstawowej, zawierającej najbardziej widoczny rysunek konturowy,
 • wykorzystywaniu formy kopiowej podstawowej do pasowania użytków przy montowaniu dalszych form z kompletu,
 • montażu poszczególnych kolorów metodą nakładania kolejnych folii przezroczystych na formę kopiową podstawową, z zachowaniem dopasowania znaków kontrolnych,
 • montażu formy kopiowej konturowej na przezroczystym podłożu poliestrowym pokrytym warstwą światłoczułą 38,
 • montażu form z tworzyw sztucznych lub gumy, otrzymanych przez wulkanizację matryc, na urządzeniach montażowych, tak aby nakleić je na cylindry drukujące maszyn fleksograficznych 18,
 • montażu klisz chemigraficznych 11 metalowych kreskowych oraz kompletów klisz otrawionych 40 do druku wielobarwnego na podstawki metalowe lub drewniane, na frezarce 9 poziomej i pionowej oraz na innych stosowanych narzędziach służących do obróbki mechanicznej klisz,
 • montażu form przez przenoszenie rysunku na formę kartonową za pomocą nakłuwania rylcem lub igłą, do przeniesienia formy na kamień litograficzny 10,
 • kontrolowaniu jakości montażu poprzez wykonanie próbnych odbitek drukarskich oraz ewentualnej korekcie montażu, jeśli pojawi się taka potrzeba,
 • umieszczaniu na marginesie formy montażowej metryczki 19 z koniecznymi informacjami, takimi jak numer zamówienia, opis formy montażowej oraz nazwisko wykonawcy,
 • przestrzeganiu zarządzeń i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Montażysta reprodukcyjny wykonuje swoje obowiązki w zamkniętych pomieszczeniach pracowni poligraficznej, a jego stanowisko pracy znajduje się zwykle w wydzielonej części tej pracowni, nazywanej przygotowalnią. W przygotowalni oprócz montażysty reprodukcyjnego przy odrębnych stanowiskach pracują również inne osoby, wykonujące prace przygotowawcze do druku, na przykład fotograf reprodukcyjny czy kopista. W przygotowalni musi znajdować się oddzielne, ciemne pomieszczenie, ze względu na szerokie zastosowanie materiałów światłoczułych w procesie pracy.

Pomieszczenia, w których pracuje montażysta reprodukcyjny, muszą być bardzo dobrze oświetlone światłem zbliżonym do naturalnego, wentylowane i ogrzewane. Ponadto musi być w nich utrzymywana odpowiednia wilgotność. Takie warunki są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń poligraficznych, ale także ze względu na precyzyjny charakter czynności wykonywanych przez pracowników pracowni poligraficznej. Montażysta reprodukcyjny wykonuje swoją pracę przede wszystkim w pozycji stojącej, co może być uciążliwe, podobnie jak hałas, którego źródłem są maszyny i urządzenia poligraficzne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Montażysta reprodukcyjny w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • stół montażowy,
 • stół podświetlony 37,
 • pulpit montażowy 32,
 • taśmy montażowe 39,
 • perforatory (dziurkacze) 28,
 • listwy pasujące 14,
 • kołki do pasowania 12,
 • liniały miernicze 13,
 • lupę montażową 15,
 • wziernik montażowy 43,
 • cyrkiel drążkowy 2,
 • przykrawarkę 31,
 • nożyk montażowy 22,
 • frezarki poziome i pionowe,
 • maszyny fleksograficzne.

Organizacja pracy

Montażysta reprodukcyjny swoją pracę wykonuje najczęściej w trybie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku, średnio przez 8 godzin dziennie. W wyjątkowych sytuacjach czas jego pracy może ulec wydłużeniu, na przykład ze względu na konieczność terminowej realizacji szczególnie pracochłonnego zlecenia.

Zadania wykonywane przez montażystę reprodukcyjnego stanowią jeden z elementów wieloetapowego procesu. W związku z powyższym samodzielnie wykonuje czynności leżące w zakresie jego kompetencji i bierze za nie indywidualną odpowiedzialność, ale jednocześnie stanowi część zespołu, tworzonego przez załogę zakładu poligraficznego. Ostateczny rezultat pracy zależy od współpracy poszczególnych członków tego zespołu.

Podczas wykonywania swoich obowiązków montażysta reprodukcyjny kontaktuje się i podejmuje ścisłą współpracę z pozostałymi członkami załogi zakładu poligraficznego. Zespół pracowników wykonujących prace przygotowawcze do druku jest zarządzany i nadzorowany przez kierownika (którym może być na przykład pracownik w zawodzie inżynier poligrafii lub technik poligraf).

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Montażysta reprodukcyjny w trakcie wykonywania pracy narażony jest m.in. na zagrożenia:

 • mechaniczne (ich źródłem mogą być urządzenia i maszyny drukarskie: offsetowe 17, arkuszowe 16 i inne, do mechanicznej obróbki klisz),
 • promieniowaniem optycznym, którego źródłem mogą być niektóre z urządzeń poligraficznych,
 • chemiczne (środki chemiczne stosowane w poligrafii),
 • foniczne (hałas, którego źródłem są pracujące maszyny i urządzenia poligraficzne),
 • porażenia prądem elektrycznym.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • zatrucia ostre i przewlekłe,
 • ostre reakcje alergiczne,
 • choroby skóry,
 • choroby układu oddechowego,
 • uszkodzenia słuchu,
 • uszkodzenia wzroku.

WAŻNE:

W związku z występującymi zagrożeniami w pracy montażysty reprodukcyjnego szczególnie ważne jest planowanie i organizacja pracy zgodnie z:

– zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

– zasadami przeciwpożarowymi,

– zasadami ochrony środowiska,

– zasadami ergonomii,

– zasadami gospodarowania odpadami i procedurami wewnątrzzakładowymi.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód montażysta reprodukcyjny ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 • spostrzegawczość,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • cierpliwość,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Montażysta reprodukcyjny powinien charakteryzować się dobrą ogólną sprawnością fizyczną, a także ponadprzeciętnie sprawnym wzrokiem i niezwykle zręcznymi rękami. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac umiarkowanie ciężkich.

Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są:

 • alergie i choroby skóry,
 • wady wzroku niepoddające się korekcji,
 • choroby ograniczające sprawność manualną,
 • zaburzenia układu oddechowego.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie montażysta reprodukcyjny preferowane jest (dla młodzieży) wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym drukarz lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych, przewidzianej dla zawodu drukarz.

Pracę w zawodzie montażysta reprodukcyjny może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy.

W zawodzie tym mogą pracować także osoby z wykształceniem średnim technicznym, posiadające kwalifikacje w zawodzie technik procesów drukowania.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu montażysta reprodukcyjny nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe. Jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby posiadające:

 • świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym drukarz, uzyskane w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po spełnianiu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • dyplom potwierdzający kwalifikację AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym drukarz, uzyskany po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Cenione jest również posiadanie:

 • suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego),
 • udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie poligrafii, w zakresie prac przygotowawczych do druku.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Nowo zatrudniony pracownik bez doświadczenia w zawodzie montażysta reprodukcyjny zaczyna pracę na stanowisku pomocnika. Następnie może awansować na stanowisko samodzielnego montażysty reprodukcyjnego. Montażysta reprodukcyjny jako samodzielny pracownik posiada możliwość wykonywania pracy bez nadzoru technicznego. W miarę nabywania doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, może uzyskać wzrost wynagrodzenia lub ofertę pracy na lepszych warunkach i z wyższym wynagrodzeniem.

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać poprzez:

 • uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych,
 • rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia w zawodach pokrewnych: fotograf poligraficzny, fotograf w drukarni filmowej, giloszer poligraficzny, grawer poligraficzny, komputerowy składacz tekstu, moletownik, operator DTP, operator fotoskładu, operator skanera poligraficznego, rysownik litograficzny, rytownik, trawiacz poligraficzny. Część tych zawodów wymaga rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania technologii CTF (ang. computer to film, pol. „z komputera na kliszę”) 1 czy poligrafii cyfrowej 30,
 • ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych na kierunku związanym z poligrafią w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny.

Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie drukarz istnieje możliwość rozwoju zawodowego w ramach kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz w technikum, w zawodzie pokrewnym technik procesów drukowania, z wyodrębnioną kwalifikacją AU.43 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

Osoby dorosłe mają możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kurach zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych oraz AU.43 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie montażysta reprodukcyjny nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnych do wykonywania tego zawodu:

 • przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisja Egzaminacyjną, potwierdzającego kwalifikację AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) drukarz, także w trybie eksternistycznym,
 • przystępując do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego przed Izbą Rzemieślniczą, w zawodzie pokrewnym drukarz. Do tych egzaminów mogą przystępować zarówno absolwenci nauki zawodu u rzemieślnika, jak również osoby, które kompetencje nabyły poprzez doświadczenie w pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie montażysta reprodukcyjny może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik procesów drukowaniaS

311935

Fotograf poligraficzny

732101

Fotograf w drukarni filmowej

732102

Giloszer poligraficzny

732103

Grawer poligraficzny

732104

Komputerowy składacz tekstu

732105

Moletownik

732106

Operator DTP

732108

Operator fotoskładu

732109

Operator skanera poligraficznego

732110

Rysownik litograficzny

732111

Rytownik

732112

Trawiacz poligraficzny

732113

DrukarzS

732201

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę