INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Montażysta reprodukcyjny

Kod: 732107

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. CTF (ang. computer to film, pol. „z komputera na kliszę”)

Poligraficzna metoda otrzymywania negatywów lub diapozytywów przy użyciu komputera. Oryginał jest przetwarzany na postać cyfrową (dane) za pomocą specjalnego programu komputerowego. Dane są następnie wykorzystywane do sterowania wiązką promieniowania lasera naświetlającego błonę fotograficzną. Po przeprowadzeniu obróbki fotograficznej błony otrzymuje się negatyw lub diapozytyw. Uwaga: w poligrafii nie stosuje się polskiego tłumaczenia tego terminu.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ctfilm;3888304.html

[dostęp: 31.03.2019]

2. Cyrkiel drążkowy

Przyrząd pomiarowy w postaci metalowego pręta z nakładanymi ruchomymi igłami lub systemem soczewek (np. lupy powiększającej z krzyżem włosowym), przeznaczony do kontroli pasowania przenoszonych kopii pigmentowych w technice drukowania wklęsłego.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

3. Diapozytyw

Inaczej przezrocze. Obraz czarno-biały lub barwny, zwykle fotograficzny, wykonany na podłożu przezroczystym, oglądany w prześwicie. Diapozytyw można otrzymać, kopiując go z negatywu lub wykonując zdjęcie na fotograficznym materiale odwracalnym.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/diapozytyw;3892467.html

[dostęp: 31.03.2019]

4. DTP (ang. Desktop Publishing, pol. „publikowanie zza biurka”)

Technika wykorzystywana w poligrafii, polegająca na wprowadzaniu do pamięci komputera materiału przeznaczonego do reprodukcji (tekstu, ilustracji kreskowych lub wielotonalnych) przy użyciu odpowiedniego programu komputerowego. Uwaga: w poligrafii nie stosuje się polskiego tłumaczenia tego terminu.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/DTP;3894577.html

[dostęp: 31.03.2019]

5. Folia montażowa

Arkusz przeźroczystej folii z tworzywa sztucznego (np. trójoctanowa, poliwęglanowa, poliestrowa, polistyrenowa), bezbarwnej, nieciągliwej, stosowany jako podłoże do wykonywania form kopiowych.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

6. Forma drukowa

Zbiór elementów drukujących przeznaczony do przenoszenia farby drukowej na podłoże drukowe (papier, tkaninę, folię z tworzyw sztucznych lub metalową i in.) różnymi metodami drukowania.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/drukowa-forma;3894427.html

[dostęp: 31.03.2019]

7. Forma kopiowa

Zestaw oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii) lub ich negatywów albo diapozytywów, przygotowany zgodnie z zamierzonym układem typograficznym. Służy do wytworzenia formy drukowej w procesie kopiowania.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kopiowa-forma;3925604.html

[dostęp: 31.03.2019]

8. Formatowanie użytków

Doprowadzanie powierzchni użytku montażowego do ściśle określonego formatu ilustracji.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

9. Frezarka

Rodzaj obrabiarki skrawającej służącej do obróbki za pomocą frezów (lub głowic frezowych), płaszczyzn, powierzchni krzywoliniowych, rowków, wgłębień itp.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/frezarka;3902775.html

[dostęp: 31.03.2019]

10. Kamień litograficzny

Kamienna płyta (zwykle z węglanu wapnia) o wyszlifowanej powierzchni, na którą nanosi się lewoczytelny rysunek w litografii (metodzie drukowania płaskiego i technice graficznej).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/litografia;3933235.html

[dostęp: 31.03.2019]

11. Klisza chemigraficzna

Forma drukowa wytwarzana na płytach chemigraficznych (z metalu lub tworzywa sztucznego) metodami fotochemicznymi albo w wyniku grawerowania elektronicznego w chemigrafii, technice wykonywania form drukowych do drukowania wypukłego z twardymi (nie elastycznymi) elementami drukowymi.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/chemigrafia;3885056.html

[dostęp: 31.03.2019]

12. Kołki do pasowania

Specjalne kołki metalowe, o określonym kształcie i dokładnych wymiarach, przeznaczone do pasowania błon fotograficznych i folii montażowych.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

13. Liniał mierniczy

Przyrząd pomiarowy w postaci metalowego pręta z przesuwanymi igłami lub systemem soczewek (np. lupy powiększającej z krzyżem włosowym) przeznaczony do kontroli pasowania przenoszonych kopii.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

14. Listwa pasująca

Metalowa cienka listwa z kołeczkami o określonym kształcie i odstępach, dokładnie pasującymi do otworów wykonanych perforatorem.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

15. Lupa montażowa

Specjalna lupa wyposażona w długi tubus z soczewką i krzyżem włosowym pozwalająca uniknąć paralaksy przy montażu, dzięki możliwości prostopadłej obserwacji montowanych przeźroczy.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

16. Maszyna drukarska arkuszowa

Rodzaj maszyny drukarskiej wyróżniony ze względu na postać podłoża drukowego, obok maszyny drukującej zwojowej. Maszyny drukujące arkuszowe służą do drukowania na arkuszach, zaś maszyny drukujące zwojowe – do drukowania na taśmach.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/drukujace-maszyny;3894441.html

[dostęp: 31.03.2019]

17. Maszyna drukarska offsetowa

Maszyna służąca do drukowania metodą offsetową (metoda drukowania płaskiego, pośredniego).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/offset;3950164.html

[dostęp: 31.03.2019]

18. Maszyna fleksograficzna

Maszyna służąca do drukowania metodą fleksodruku, metody drukowania wypukłego stosującej elastyczne formy drukowe z gumy lub tworzyw sztucznych.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fleksodruk;3901467.html

[dostęp: 31.03.2019]

19. Metryczka formy kopiowej

Skrócone informacje, np. numer zamówienia, formy arkusza itp., umieszczone bezpośrednio na marginesie formy kopiowej lub na dołączonej przywieszce.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

20. Montowanie form kopiowych

Rozmieszczanie i umocowywanie rysunków i tekstów w postaci użytków montażowych na podłożu montażowym zgodnie z ustalonym układem.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

21. Negatyw

Obraz o odwróconej luminancji i barwach w stosunku do oryginału.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/negatyw;4009287.html

[dostęp: 31.03.2019]

22. Nożyk montażowy

Nożyk stalowy o specjalnym profilu ostrza, niepozostawiający po cięciu szkodliwych zadziorów (gradów) na krawędziach użytków.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

23. Pasowanie na perforacje

Rodzaj pasowania wykonywany na podstawie otworów perforacyjnych.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

24. Pasowanie na rysunek

Rodzaj pasowania wykonywany na podstawie rysunku obrazu podstawowej formy kopiowej.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

25. Pasowanie na ślepą kopię

Rodzaj pasowania na rysunek zrobiony na podstawie jednobarwnej kopii wykonanej z podstawowej formy kopiowej.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

26. Pasowanie na znaki

Rodzaj pasowania wykonywany na podstawie znaków pasowania podstawowej formy kopiowej.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

27. Pasowanie użytków

Część procesu montowania, polegająca na doprowadzeniu do właściwego umieszczenia użytków montażowych na formach kopiowych do drukowania wielobarwnego i wielokolorowego, zapewniająca w efekcie pokrywanie się konturów rysunków poszczególnych barw.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

28. Perforator (dziurkacz)

Urządzenie do powtarzalnego wykonywania w użytkach lub foliach montażowych otworów o dokładnie ustalonym kształcie i odstępach. Otwory te są przeznaczone w procesie montażu do pasowania mechanicznego (zamiast wizualnego) za pomocą listwy i kołków pasujących.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

29. Poligrafia

Dziedzina techniki, zajmująca się procesami wytwarzania druków (książek, czasopism, prospektów, plakatów i in.) oraz zadrukowanych opakowań na różnych podłożach (papierowym, kartonowym, tekturowym, metalowym, z tworzyw sztucznych). Obejmuje też badanie oraz doskonalenie materiałów, wyrobów i urządzeń czy opracowywanie nowych metod reprodukcyjnych.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/poligrafia;3959469.html

[dostęp: 31.03.2019]

30. Poligrafia cyfrowa

Metody i procesy w poligrafii z wykorzystaniem urządzeń do cyfrowej obróbki i montażu materiałów. Po przeprowadzeniu cyfrowego montażu można też bezpośrednio (z pominięciem operacji stosowanych w klasycznych procesach wytwarzania form drukowych i drukowania) otrzymać formy drukowe metodą CTF lub od razu odbitki drukowe metodą CTP (od komputera do odbitki drukowej; drukowanie cyfrowe).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/poligrafia;3959469.html

[dostęp: 31.03.2019]

31. Przykrawarka

Przyrząd do precyzyjnego, prostolinijnego przycinania użytków montażowych na podłożu foliowym.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

32. Pulpit montażowy

Rodzaj stołu montażowego małego formatu, przystosowanego do wykonywania precyzyjnych operacji montażowych, np. montowania kolorów, kolumn itp.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

33. Rozmieszczanie użytków

Część procesu montowania, polegająca na zestawieniu rysunków i tekstów (użytków) montażowych zgodnie z ustalonym układem (wzorcem, szkicem lub makietą).

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

34. Schemat rozmieszczenia

Arkusz materiału przeźroczystego lub półprzeźroczystego z podziałką milimetrową, z zaznaczonymi obrysami kolumn i znakami pomocniczymi, rozrysowany zgodnie z ustalonym układem.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

35. Skaner poligraficzny

Urządzenie elektroniczne do odtwarzania i korygowania tonalności i barw obrazu oryginału oraz do zapisywania obrazu na odpowiednim materiale. Zawiera komputer oraz głowice: odczytującą obraz oryginału i odtwarzającą go według danych z komputera.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/skaner;4010000.html

[dostęp: 31.03.2019]

36. Stół montażowy

Rodzaj stołu podświetlonego, przystosowanego do prac montażowych dzięki wyposażeniu w urządzenia ułatwiające montaż (listwy przesuwne, podziałki, lupy itp.).

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

37. Stół podświetlony

Stół wyposażony w lampy, których światło zostaje równomiernie rozproszone przez płytę stołu ze szkła matowego lub mlecznego, przeznaczony do prac w świetle przepuszczonym.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

38. Światłoczułość

Wrażliwość na działanie światła. W fotografii — wielkość określająca stopień reagowania fotograficznych materiałów światłoczułych na światło białe o określonym składzie spektralnym (temperaturze barwowej).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/swiatloczulosc;3984401.html

[dostęp: 31.03.2019]

39. Taśma montażowa

Specjalna przezroczysta taśma powleczona jednostronnie klejem, przeznaczona do montowania użytków na formie kopiowej lub do innych celów w procesie przygotowania formy.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

40. Trawienie

Wytrawianie, proces usuwania powierzchniowej warstwy ciała stałego przez poddawanie go działaniu odpowiedniej substancji w odpowiednich warunkach, w poligrafii i technikach graficznych używany do wytrawiania wzorów na powierzchniach (np. przy wytwarzaniu form drukowych).

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/trawienie;3988888.html

[dostęp: 31.03.2019]

41. Umocowywanie użytków

Część procesu montowania, polegająca na połączeniu użytków montażowych z podłożem montażowym.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

42. Użytek montażowy

Element graficzny formy kopiowej na materiale przeźroczystym, np. rysunek, tekst, winieta, inicjał, znak pomocniczy.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

43. Wziernik montażowy

Specjalny przyrząd, wyposażony w długi tubus oraz najczęściej krzyż włosowy, pozwalający uniknąć paralaksy dzięki możliwości prostopadłej obserwacji montowanych przeźroczy.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

44. Znaki kontrolne

Znaki pomocnicze, przeznaczone do ułatwienia kontroli na poszczególnych etapach produkcji. Mogą występować znaki: pasowania, złamywania, pozycyjne, formatowe, grzbietowe, boczne i inne umowne.

Norma branżowa „Podstawowe techniki drukowania – Wykonanie formy kopiowej – Nazwy i określenia – BN-73/7401-07”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę