INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Montażysta reprodukcyjny

Kod: 732107

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie montażysta reprodukcyjny wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowywanie schematu rozmieszczenia kolumn, użytków montażowych oraz znaków kontrolnych zgodnie z kartą zamówieniowo-dyspozycyjną i makietą wydawniczą.
 • Z2 Montowanie formy kopiowej.
 • Z3 Wykonywanie odbitek kontrolnych i oznakowanie form kopiowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie montażu ręcznego form kopiowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowywanie schematu rozmieszczenia kolumn, użytków montażowych oraz znaków kontrolnych zgodnie z kartą zamówieniowo-dyspozycyjną i makietą wydawniczą

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady odczytywania karty zamówieniowo-dyspozycyjnej;
 • Zasady odczytywania makiety wydawniczej;
 • Zasady przygotowania schematu rozmieszczenia i poszczególne czynności, składające się na ten proces.
 • Odczytywać kartę zamówieniowo-dyspozycyjną;
 • Odczytywać makietę wydawniczą;
 • Przygotowywać schemat rozmieszczenia poprzez wykonanie obrysu kolumn, ilustracji lub innych elementów przy zachowaniu właściwych marginesów oraz umieszczeniu znaków pomocniczych.

Z2

Montowanie formy kopiowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje form kopiowych i ich elementy;
 • Rodzaje znaków kontrolnych i zasady ich stosowania;
 • Materiały (folie, papier) wykorzystywane w procesie montowania formy kopiowej i ich zastosowanie;
 • Urządzenia i przyrządy wykorzystywane w procesie montowania formy kopiowej i ich zastosowanie;
 • Zasady formatowania użytków 8;
 • Zasady rozmieszczania użytków 33;
 • Zasady umocowywania użytków 41;
 • Rodzaje pasowania użytków 27 (pasowanie na rysunek 24, pasowanie na znaki 26, pasowanie na perforacje 23, pasowanie na ślepą kopię 25);
 • Zasady pasowania użytków.
 • Rozróżniać rodzaje form kopiowych i ich elementy;
 • Odczytywać znaki kontrolne i posługiwać się nimi;
 • Rozróżniać, dobierać i stosować materiały wykorzystywane w procesie montowania formy kopiowej w zależności od potrzeb;
 • Rozróżniać, dobierać i stosować urządzenia i przyrządy wykorzystywane w procesie montowania formy kopiowej w zależności od potrzeb;
 • Formatować użytki;
 • Rozmieszczać użytki;
 • Umocowywać użytki;
 • Rozróżniać rodzaje pasowania użytków;
 • Pasować użytki.

Z3

Wykonywanie odbitek kontrolnych i oznakowanie form kopiowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Wady formy kopiowej;
 • Zasady sporządzania odbitek kontrolnych i ich przeznaczenie;
 • Zasady sporządzania metryczki formy kopiowej.
 • Rozróżniać, wskazywać i eliminować wady formy kopiowej;
 • Kontrolować jakość wykonania formy kopiowej poprzez sporządzenie odbitek kontrolnych;
 • Sporządzać metryczkę formy kopiowej w celu jej oznakowania i późniejszej identyfikacji.

Pracownik w zawodzie montażysta reprodukcyjny powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych osób pracujących w zorganizowanych warunkach zakładu poligraficznego.
 • Wykonywania powierzonych mu zadań z należytą starannością i ponoszenia odpowiedzialności za ich efekty.
 • Dzielenia się swoją wiedzą z mniej doświadczonymi współpracownikami.
 • Zachowania zasad kultury osobistej w kontaktach ze współpracownikami.
 • Rozwijania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu montażysta reprodukcyjny.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu montażysta reprodukcyjny.

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie montażysta reprodukcyjny nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę