INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

Kod: 742105

2. Opis zawodu

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne zajmuje się mechanicznym i elektrycznym montażem komponentów elektronicznych oraz elektroakustycznych na etapie produkcji oraz serwisowaniem i konserwacją elektronicznych instrumentów muzycznych w okresie ich eksploatacji.

Opis pracy

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne zajmuje się montażem elementów elektronicznych urządzeń muzycznych lub obsługą zautomatyzowanych maszyn montażowych, kalibracją 5 oraz zapewnieniem zgodności wykonanego urządzenia z dokumentacją techniczną. Oprócz prac związanych z produkcją elektronicznych instrumentów muzycznych (m.in. syntezatory 24, samplery 22, keyboardy 6, perkusje oraz automaty perkusyjne 2, elektroniczne pianina, moduły brzmieniowe 9) monter zajmuje się także ich naprawą i zabezpieczeniem przed ponownym uszkodzeniem.

Sposoby wykonywania pracy

Monter-elektronik – elektronicznych instrumentów muzycznych wykonuje pracę z wykorzystaniem metod, technik i procedur właściwych dla montażu, uruchamiania i testowania elektronicznego sprzętu muzycznego. Jego działania odnoszą się m.in. do:

 • kompletowania podzespołów lub modułów niezbędnych do montażu całości urządzenia,
 • w przypadku urządzeń wymagających bardzo wysokiego stopnia dokładności prowadzenia wstępnej selekcji lub weryfikacji podzespołów,
 • dokonywania montażu powierzchniowego 12 lub montażu przewlekanego 13 elementów elektronicznych na płytkach drukowanych 16,
 • montowania mechanicznie modułów urządzenia wewnątrz jego obudowy i wykonywania połączeń elektrycznych między nimi,
 • wstępnego uruchomienia zmontowanego urządzenia,
 • kalibracji i strojenia 23 wykonanego instrumentu muzycznego,
 • weryfikacji i testu gotowego elektronicznego urządzenia muzycznego pod kątem zgodności z jego dokumentacją techniczną,
 • napraw i konserwacji elektronicznych instrumentów muzycznych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne swoją pracę wykonuje wewnątrz budynków w halach produkcyjnych (przy indywidualnych stanowiskach monterskich i pomiarowych lub przy liniach produkcyjnych) lub w punktach usługowych naprawy instrumentów muzycznych. Pomieszczenia te posiadają zazwyczaj naturalne i sztuczne oświetlenie i są często klimatyzowane. Praca jest realizowana w pozycji siedzącej lub stojącej, w zależności od jej charakteru.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • przyrządy pomiarowe 21, takie jak multimetr elektroniczny 14, oscyloskop 15, analizator widma 1, generator funkcyjny 4,
 • oprogramowanie diagnostyczne/konfiguracyjne dedykowane do danego montowanego urządzenia,
 • przyrządy umożliwiające montaż elektryczny, m.in. lutownice kolbowe 8, lutownice hot-air 7, zaciskarki przewodów,
 • narzędzia umożliwiające montaż mechaniczny, m.in. wkrętaki, klucze, nitownice, szczypce.

Organizacja pracy

Organizacja pracy montera-elektronika – elektroniczne instrumenty muzyczne zależy od skali i technologii produkcji. Zadania mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo pod nadzorem brygadzisty lub kierownika zmiany. Produkty końcowe są poddawane również kontroli jakości.

Praca montera-elektronika elektronicznych instrumentów muzycznych jest wykonywana w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w wymiarze 8 godzin dziennie.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne w środowisku pracy może być narażony m.in. na:

 • porażenia prądem elektrycznym,
 • urazy termiczne (poparzenia),
 • styczność z czynnikami chemicznymi (w tym oparami lutowniczymi),
 • urazy mechaniczne (okaleczenia) związane z narzędziami ręcznymi oraz elektronarzędziami,
 • choroby związane z długotrwałą wymuszoną pozycją pracy,
 • choroby wzroku i alergie.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • rozumowanie logiczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do współdziałania,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • dbałość o jakość pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, prawidłowy wzrok i słuch, sprawność zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Nie występują w niej specyficzne obciążenia umysłowe.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne są m.in.:

 • alergia na preparaty chemiczne (topniki 25) i stopy lutownicze używane do montażu elementów elektronicznych,
 • dysfunkcje kończyn dolnych i górnych ograniczające wykonywanie precyzyjnych czynności,
 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • zaburzenia równowagi,
 • epilepsja,
 • daltonizm,
 • niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji:4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) np. w zawodzie pokrewnym monter-elektronik (aktualnie zawód szkolny elektronik).

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 • odbyła szkolenia zorganizowane przez pracodawców, stowarzyszenia zawodowe, organizacje branżowe lub producentów elektronicznych instrumentów muzycznych.

W zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych, kwalifikacji i szczególnych uprawnień, jednakże podjęcie pracy w tym zawodzie ułatwia:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkolnym zawodzie pokrewnym elektronik (wcześniejsza nazwa monter-elektronik),
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację cząstkową EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym elektronik, nadawanych w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.
 • ukończenie szkoleń IPC z zakresu standardu jakości montażu układów elektronicznych, napraw i modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek drukowanych, wymagań dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • uprawnienia do obsługi maszyn i narzędzi stosowanych podczas montażu elektronicznych instrumentów muzycznych,
 • certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie montażu elektronicznych instrumentów muzycznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Nowo zatrudniony pracownik bez doświadczenia w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne zaczyna pracę jako pomocnik. Następnie może awansować na stanowisko samodzielnego montera, a w następnej kolejności kontrolera jakości lub konserwatora-serwisanta – warunkiem jest posiadanie doświadczenia zawodowego.

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne jako samodzielny pracownik posiada możliwość wykonywania pracy bez nadzoru technicznego. Po 2-5 latach może on nadzorować pracę zespołu pracowników jako brygadzista lub mistrz produkcji.

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego można uzyskać m.in. poprzez:

 • doskonalenie umiejętności w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców,
 • zdobycie średniego wykształcenia i tytułu technika w zawodzie pokrewnym technik elektronik,
 • zdanie egzaminu dojrzałości i ukończenie wyższej uczelni o profilu elektronicznym,
 • uczestniczenie w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu montażu lub serwisu elektronicznych instrumentów muzycznych, organizowanych przez producentów tych instrumentów,
 • założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie montażu elektronicznych instrumentów muzycznych lub ich serwisu,
 • udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.

Istnieje możliwość potwierdzenia (przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną) kompetencji przydatnych do wykonywania zawodu monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne w zawodzie pokrewnym elektronik (wcześniejsza nazwa monter-elektronik), w zakresie kwalifikacji EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia uzyskanie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym elektronik. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Inną formą potwierdzenia kompetencji jest ukończenie kursów i szkoleń z zakresu montażu urządzeń elektronicznych.

WAŻNE:

Kształcenie w zawodzie szkolnym elektronik prowadzone jest od roku szkolnego 2017/2018. Dotychczas obowiązuje potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie monter-elektronik.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik elektronikS

311408

Monter-elektronikS

742102

Monter-elektronik – aparatura medyczna

742103

Monter-elektronik – aparatura pomiarowa

742104

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

742108

Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej

742110

Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne

742207

Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

821304

Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

821306

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę