INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

Kod: 742105

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przygotowanie i ocena jakości elementów potrzebnych do montażu elektronicznego instrumentu muzycznego.
 • Z2 Montowanie mechaniczne i elektryczne modułów i elementów wewnątrz obudowy urządzenia.
 • Z3 Uruchomienie wstępne, przeprowadzenie kalibracji i strojenia zmontowanego instrumentu oraz ocena zgodności z dokumentacją techniczną.
 • Z4 Serwisowanie i konserwacja elektronicznych instrumentów muzycznych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Montaż elektroniczny i mechaniczny elektronicznych instrumentów muzycznych na etapie ich produkcji obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przygotowanie i ocena jakości elementów potrzebnych do montażu elektronicznego instrumentu muzycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy montażu elektronicznym i mechanicznym elektronicznych instrumentów muzycznych;
 • Budowę i sposób działania elementów i modułów elektronicznych przeznaczonych do montażu instrumentu;
 • Budowę i sposób działania przetworników elektroakustycznych 20;
 • Cechy charakterystyczne elementów przeznaczonych do budowy urządzeń elektronicznych;
 • Charakterystykę oraz parametry montowanych elementów elektronicznych oraz przetworników elektroakustycznych zawarte w notach katalogowych;
 • Sposoby dokumentowania wykonywanych prac.
 • Przestrzegać przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy montażu elektronicznym i mechanicznym elektronicznych instrumentów muzycznych;
 • Rozpoznawać elementy i moduły elektroniczne stosowane w montowanym instrumencie;
 • Oceniać sprawność elementów elektronicznych oraz czy ich parametry mieszczą się w dopuszczalnej dla konstrukcji montowanego urządzenia tolerancji;
 • Oceniać sprawność przetworników elektroakustycznych oraz czy ich parametry mieszczą się w dopuszczalnej dla konstrukcji montowanego urządzenia tolerancji;
 • Dokonywać pomiarów elektrycznych elementów elektronicznych przed ich montażem;
 • Sporządzić dokumentację wykonywanych prac.

Z2

Montowanie mechaniczne i elektryczne modułów i elementów wewnątrz obudowy urządzenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby montażu elektrycznego i montażu mechanicznego 11 elementów i modułów elektronicznych;
 • Działanie narzędzi używanych do montażu elektrycznego i mechanicznego;
 • Zasady zapewniające bezpieczeństwo pracy;
 • Symbole i oznaczenia umieszczone na schematach i w dokumentacji technicznej;
 • Instrukcje stanowiskowe na liniach lub stanowiskach montażowych;
 • Sposoby dokumentowania wykonywanych prac.
 • Posługiwać się narzędziami umożliwiających montaż elektryczny, takimi jak: zaciskarki wtyczek przewodów, lutownice kolbowe i hot air;
 • Sterować oraz nadzorować pracę maszyn umożliwiających montaż automatyczny 10;
 • Posługiwać się narzędziami przeznaczonymi do montażu mechanicznego modułów elektronicznych oraz elektroakustycznych, takimi jak wkrętaki, wkrętarki, nitownice itp.;
 • Prowadzić montaż zgodnie z wytycznymi wynikającymi z dokumentacji technicznej;
 • Przestrzegać norm i zasad bezpieczeństwa pracy podczas montażu;
 • Sporządzić dokumentację wykonywanych prac.

Kompetencja zawodowa Kz2: Uruchamianie, kalibrowanie, serwisowanie i konserwacja elektronicznych instrumentów muzycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Uruchomienie wstępne, przeprowadzenie kalibracji i strojenia zmontowanego instrumentu oraz ocena zgodności z dokumentacją techniczną

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Oznaczenia i symbole zawarte w dokumentacji technicznej;
 • Sposób działania i obsługę przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiary elektryczne 18;
 • Sposób działania i obsługę przyrządów umożliwiających pomiary akustyczne 17 i mechaniczne 19;
 • Budowę uruchamianego, kalibrowanego, strojonego urządzenia, jego parametry i przyczyny ewentualnych odstępstw w pomiarach;
 • Sposób działania i oprogramowanie programatorów pamięci;
 • Sposoby kalibracji i strojenia instrumentów pod kątem akustycznym oraz elektronicznym;
 • Metody wykonywania pomiarów parametrów elementów elektronicznych i elektroakustycznych;
 • Sposoby dokumentowania wykonywanych prac.
 • Odczytywać parametry wynikające z dokumentacji technicznej i porównywać je z wartościami wynikającymi z pomiarów wykonanego urządzenia;
 • Posługiwać się przyrządami pomiarowymi przeznaczonymi do pomiaru wielkości elektrycznych;
 • Posługiwać się przyrządami służącymi do pomiaru siły nacisku lub naciągu, takimi jak dynamometr 3;
 • Interpretować otrzymane wyniki pomiarów;
 • Zaprogramować układy pamięci;
 • Przeprowadzić wstępną kontrolę zmontowanego urządzenia;
 • Dokonać kalibracji wszystkich regulowanych parametrów urządzenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej;
 • Wykonywać pomiary elektryczne;
 • Sporządzić dokumentację wykonywanych prac.

Z4

Serwisowanie i konserwacja elektronicznych instrumentów muzycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy serwisowaniu i konserwacji instrumentów muzycznych;
 • Procedury diagnostyczne umożliwiające jednoznaczne wskazanie uszkodzenia;
 • Zasadę działania przyrządów pomiarowych potrzebnych do znalezienia usterki oraz jej przyczyny;
 • Budowę i sposób działania naprawianego lub konserwowanego instrumentu muzycznego;
 • Oznaczenia i symbole stosowane w dokumentacji technicznej;
 • Sposoby naprawy uszkodzonych elementów i modułów elektronicznych lub ich wymiany;
 • Możliwe przyczyny występowania usterek;
 • Sposoby dokumentowania wykonywanych prac.
 • Przestrzegać przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska przy serwisowaniu i konserwacji instrumentów muzycznych;
 • Przeprowadzić analizę bieżącego stanu urządzenia i wskazać nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu;
 • Dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe potrzebne do przeprowadzenia diagnostyki uszkodzonego instrumentu oraz prawidłowo posługiwać się nimi podczas naprawy lub weryfikowania stanu serwisowanego instrumentu;
 • Wykorzystywać wiedzę z zakresu budowy i działania danego urządzenia w celu jego naprawy lub konserwacji;
 • Interpretować informacje zawarte na schematach i diagramach w dokumentacji technicznej;
 • Zdemontować uszkodzony element lub moduł elektroniczny i przeprowadzić montaż sprawnego;
 • Określić przyczyny wystąpienia usterki oraz je wyeliminować;
 • Sporządzić dokumentację wykonywanych prac.

Pracownik w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za jakość montażu, konserwacji i naprawy elektronicznych instrumentów muzycznych.
 • Wykonywania samodzielnie zadań, zgodnie z dokumentacją techniczną montowanego urządzenia oraz poleceniami przełożonych.
 • Podejmowania współpracy w zespole pracowniczym uczestniczącym w procesie produkcji elektronicznych instrumentów muzycznych.
 • Oceniania swoich działań i ich korygowania w przypadku zauważonych błędów związanych z wykonywaniem montażu, konserwacji i naprawy elektronicznych instrumentów muzycznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie i uczestnictwo w kursach i szkoleniach związanych z wykonywanym zawodem.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne.

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę