INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

Kod: 742108

2. Opis zawodu

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego 22 wykonuje konserwacje i naprawy sprzętu do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu. Sprzęt ten obejmuje m.in.: kamery, monitory telewizyjne, wzmacniacze, przetworniki 15, w tym elektroakustyczne 16 (głośniki, mikrofony, słuchawki), odbiorniki radiowe i telewizyjne, projektory multimedialne 14, tablice interaktywne 26, wizualizery 28, odtwarzacze dźwięku i obrazu z nośników magnetycznych, optycznych i półprzewodnikowych (mp3, mp4, DVD, Blu-Ray), kolumny głośnikowe.

Opis pracy

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego jest zawodem o charakterze usługowym. Głównym celem działania montera jest konserwacja i naprawa sprzętu audiowizualnego. Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego diagnozuje przyczyny nieprawidłowej pracy sprzętu audiowizualnego i lokalizuje usterki. Następnie sporządza kalkulację kosztów usunięcia usterki, uwzględniającą naprawę lub wymianę uszkodzonego podzespołu elektronicznego 13, elementu, części i kompleksowej konserwacji, a następnie przedstawia ją klientowi, który podejmuje decyzję w sprawie zakresu realizowanej usługi. Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego po wykonaniu czynności serwisowych 21 dokonuje próbnego uruchomienia i sprawdzenia prawidłowości działania sprzętu audiowizualnego, a następnie naprawiony sprzęt przekazuje do wydania klientowi.

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego odpowiada również za instalację sprzętu audiowizualnego u klienta, w miejscu jego docelowej pracy: np. sale wykładowe, audiowizualne, konferencyjne, koncertowe, pracownie językowe itp. Zakres realizowanych w takim przypadku czynności obejmuje również wdrożenie sprzętu do eksploatacji oraz przeprowadzenie instruktażu z obsługi i funkcjonalności urządzeń dla użytkownika.

Sposoby wykonywania pracy

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego wykonuje działania polegające m.in. na:

 • kompletowaniu materiałów, elementów i podzespołów oraz narzędzi i oprzyrządowania, do naprawy sprzętu audiowizualnego,
 • demontowaniu i montowaniu elementów elektronicznych i konstrukcyjnych, podzespołów elektronicznych i elektromechanicznych w sprzęcie audiowizualnym zgodnie z dokumentacją techniczną 2,
 • sprawdzeniu poprawności wykonanego montażu elementów konstrukcyjnych i podzespołów sprzętu audiowizualnego po naprawie,
 • kompletowaniu narzędzi i urządzeń służących do uruchomienia, regulacji oraz sprawdzania prawidłowości działania konserwowanego lub naprawianego sprzętu audiowizualnego,
 • uruchamianiu, regulowaniu i kalibracji 7 sprzętu audiowizualnego,
 • instalowaniu sprzętu audiowizualnego w system audiowizualny 25,
 • wykonaniu testów sprawności sprzętu i systemów audiowizualnych,
 • dokumentowaniu wykonanych działań podczas konserwacji 9, naprawy, uruchamiania i kalibracji sprzętu audiowizualnego.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego zwykle pracuje w siedzibie serwisu, w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednie blaty robocze, sprzęt i aparaturę serwisową, gdzie zapewnione są co do zasady optymalne warunki pracy: odpowiednia temperatura, wilgotność, oświetlenie (zazwyczaj sztuczne). Pomieszczenia pracy mogą być klimatyzowane.

Część zadań monter-elektronik może wykonywać również poza siedzibą przedsiębiorstwa, np.: w salach konferencyjnych, pracowniach językowych, salach koncertowych i kinowych, prywatnych mieszkaniach. Praca poza siedzibą firmy dotyczy zazwyczaj sytuacji, gdy serwisowany sprzęt jest zainstalowany stacjonarnie lub jest dużych gabarytów.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • narzędzia ręczne (np.: wkrętaki, klucze płasko-oczkowe, cęgi boczne, szczypce do ściągania izolacji, zaciskarki, przymiary),
 • elektronarzędzia (np.: wiertarki, zakrętarki, itp.),
 • narzędzia do montażu układów elektronicznych np.: stacja lutownicza 23 (kolbowa, gazowa, na gorące powietrze), rozlutownica 18, osprzęt antystatyczny 12, odciągi oparów, narzędzia do zarabiania końcówek przewodów,
 • urządzenia do wylutowywania układów scalonych,
 • testery igłowe 27,
 • stacje lutownicze do BGA 24,
 • znakowarki,
 • mierniki i multimetry do pomiaru parametrów elektrycznych,
 • regulowane zasilacze stabilizowane napięcia stałego,
 • przyrządy pomiarowe 17 analogowe i cyfrowe,
 • oscyloskopy 11, wobuloskopy 29, generatory 4, falomierze 3, mierniki mocy, mierniki poziomów sygnałów 10,
 • analizatory sygnałów 1 analogowych i cyfrowych w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • aparaturę do pomiarów akustycznych np.: generator sygnałów akustycznych 5, miernik poziomu dźwięku, kalibratory dźwięków itp.,
 • komorę bezechową 8,
 • aparaturę pomiarową oceny jakości obrazu.

Organizacja pracy

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo. Jego praca nie wymaga bezpośredniego nadzoru przełożonych. W trakcie wykonywania zadań komunikuje się z użytkownikami i operatorami naprawianego lub serwisowanego sprzętu audiowizualnego.

Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy, z reguły w wymiarze 8 godzin dziennie. W przypadku serwisowania sprzętu poza siedzibą firmy monter-elektronik musi dopasować czas pracy do oczekiwań klienta – zarówno indywidualnego, jak i instytucjonalnego. W przypadku serwisowania lub naprawy np. specjalistycznych systemów nagłaśniających, które nie są wykorzystywane powszechnie, monter-elektronik musi liczyć się z pracą w miejscu znacznie oddalonym od siedziby przedsiębiorstwa.

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego pracę wykonuje zazwyczaj w pozycji siedzącej. Zdarzają się jednak sytuacje (np. podczas instalacji sprzętu audiowizualnego w miejscu jej docelowej pracy czy podczas serwisowania sprzętu o dużych gabarytach), podczas których pracuje w wymuszonej pozycji ciała.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego w trakcie wykonywania prac narażony jest m.in. na:

 • nadmierny hałas (podczas testowania sprzętu audio),
 • porażenie prądem elektrycznym, w przypadku nieprzestrzegania zasad BHP na stanowisku pracy,
 • urazy mechaniczne i skaleczenia (ostre krawędzie, narzędzia pracy),
 • urazy termiczne (poparzenia podczas procesu lutowania),
 • styczność z czynnikami chemicznymi,
 • niebezpieczne promieniowanie optyczne (podczas testowania, uruchamiania sprzętów takich jak projektory, tablice interaktywne, monitory),
 • upadki z wysokości podczas wykonywania prac na wysokości, związanych z konserwacją, montowaniem i demontowaniem sprzętu pracującego stacjonarnie,
 • przeciążenie układu mięśniowo-kostnego spowodowane pracą w wymuszonej pozycji ciała oraz podczas długotrwałej pracy w pozycji siedzącej,
 • stres związany z presją czasu i tempem pracy.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność zmysłu węchu,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • powonienie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • brak lęku przed wysokością;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia techniczne,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość podporządkowania się,
 • operatywność i skuteczność,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • zainteresowania techniczne,
 • zainteresowania informatyczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do podjęcia pracy w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego wymagana jest dobra, ogólna sprawność fizyczna, zręczność manualna umożliwiająca posługiwanie się ręcznymi narzędziami i przyrządami oraz manipulowanie drobnymi elementami.

Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Występują w niej również obciążenia umysłowe, związane np. z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów natury technicznej, podejmowaniem decyzji, działaniem pod presją czasu, radzeniem sobie ze stresem czy komunikowaniem się z klientami.

Przeciwwskazaniem do zatrudnienia mogą być m.in.:

 • wady wzroku i słuchu niepoddające się korekcji,
 • daltonizm,
 • zaburzenia widzenia barwnego, astygmatyzm,
 • wady słuchu w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą aparatu słuchowego,
 • zaburzenia równowagi i lęk wysokości,
 • podatność na alergie, na odczynniki chemiczne,
 • nadmierna pobudliwość nerwowa,
 • choroby neurologiczne powodujące gwałtowne, niekontrolowane ataki (np. epilepsje),
 • niektóre choroby psychiczne.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach o profilu elektrycznym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego ułatwiają:

 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym elektronik, nadawane w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w pokrewnych zawodach szkolnych elektronik, technik elektronik,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację: EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, wyodrębnioną w zawodzie szkolnym pokrewnym elektronik i technik elektronik, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację: EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych, wyodrębnioną w zawodzie szkolnym pokrewnym technik elektronik, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu są:

 • posiadanie suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze (do świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego) oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie naprawy sprzętu audiowizualnego,
 • uprawnienia elektryczne – świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV,
 • prawa jazdy kategorii B,
 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu użytkowania urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.

Prace w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego może wykonywać osoba, która:

 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 • odbyła szkolenie organizowane w przedsiębiorstwie specjalizującym się w naprawie lub serwisowaniu sprzętu audiowizualnego lub w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego prace rozpoczyna zwykle jako monter lub serwisant, który pracuje pod nadzorem. Wraz ze zdobyciem doświadczenia może:

 • awansować na samodzielne stanowisko montera lub serwisanta,
 • po zdobyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze, nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • po poszerzeniu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, pełnić funkcję kierownika zakładu świadczącego usługi z zakresu serwisowania sprzętu audiowizualnego bądź prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • dalej kształcić się w szkole branżowej II stopnia lub szkole policealnej (np. w zawodzie technik elektronik lub technik informatyk), następnie po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej na kierunku elektronicznym, pracować na stanowiskach związanych np. z projektowaniem i rozwojem systemów audiowizualnych,
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w np. zakresie serwisowania sprzętu audiowizualnego,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych,
 • rozwijać swoje kompetencje poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzenia kwalifikacji pełnych w zawodach pokrewnych (elektronik, technik elektronik) oraz kwalifikacji cząstkowych:

 • dla zawodu elektronik, w zakresie kwalifikacji EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • dla zawodu technik elektronik, w zakresie kwalifikacji EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych oraz EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia uzyskanie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie elektronik. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Kompetencje zdobywane lub rozwijane w toku edukacji pozaformalnej i uczenia się nieformalnego potwierdzają różnego rodzaju certyfikaty, zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach.

WAŻNE:

Kształcenie w zawodach szkolnych elektronik i mechatronik prowadzone jest od roku szkolnego 2017/2018. Dotychczas obowiązuje potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zawodach monter-elektronik oraz monter mechatronik.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Inżynier elektronik

215201

Technik elektronikS

311408

Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym

312204

Monter-elektronikS

742102

Monter-elektronik – aparatura medyczna

742103

Monter-elektronik – aparatura pomiarowa

742104

Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne

742105

Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

742106

Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej

742110

Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne

742207

Serwisant sprzętu komputerowego

742208

Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

821305

Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

821306

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę