INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

Kod: 742108

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Analizator sygnałów

Przyrząd do pomiaru, wizualizacji i analizy widma (w tym szumu fazowego, mocy i zniekształcenia w dziedzinie częstotliwości) oraz sygnału wektorowego (w tym analizy demodulacji lub jakości modulacji, czyli pomiar mocy, częstotliwości, fazy w dziedzinie czasu).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://elektronikab2b.pl/prezentacje/20639-analizatory-wektorowe-narzedzia-ulatwiajace-analize-zlozonych-sygnalow

[dostęp: 31.03.2019]

2. Dokumentacja techniczna

Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Służy do realizacji inwestycji, do produkcji określonych wyrobów, utrzymania w ruchu linii technologicznych, a także dla zachowania sprawności pojedynczych urządzeń.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.filem.zut.edu.pl/dydaktyka/zs_2/pliki/dok_techniczna.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

3. Falomierz

Przyrząd do pomiaru długości lub częstotliwości fali elektromagnetycznej.

https://sjp.pwn.pl/sjp/falomierz;2458412.html

[dostęp: 31.03.2019]

4. Generator

Urządzenie wytwarzające drgania elektryczne (zmienne przebiegi elektryczne) w wyniku przetwarzania energii elektrycznej dostarczanej ze źródła zasilania prądu stałego.

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/generator%20elektryczny.html

[dostęp: 31.03.2019]

5. Generator sygnałów akustycznych

Urządzenie wytwarzające sygnały małej częstotliwości (częstotliwości akustycznej), stosowane przy konstrukcji i serwisie sprzętu audio. Generatory te wytwarzają sygnał o kształcie sinusoidalnym. Współczesne generatory audio wytwarzają sygnały należące do znacznie szerszego zakresu, typowo od pojedynczych herców do 1 MHz i wyżej. Również kształt sygnałów przez nie wytwarzanych jest nie tylko sinusoidalny, lecz także prostokątny.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://tromil.pl/generator-zrodlo-sygnalu

[dostęp: 31.03.2019]

6. Instrukcja serwisowa

Instrukcja naprawy danego sprzętu, zwykle zawiera: charakterystykę sprzętu/urządzenia, podstawowe parametry techniczne, schematy ideowe i montażowe, opis działania sprzętu/urządzenia, wykaz podzespołów, elementów sprzętu/urządzenia oraz ich zamienniki, instrukcję bezpiecznego serwisu, opis czynności przy demontażu i montażu niektórych podzespołów, wykaz aparatury kontrolno-pomiarowej, opis regulacji i strojenia, oscylogramy napięć, napięcia na wyprowadzeniach układów scalonych i tranzystorów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/instrukcja.html

[dostęp: 31.03.2019]

7. Kalibracja

Czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.

Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej wydany przez Główny Urząd Miar, Warszawa 2015

8. Komora bezechowa

Pomieszczenie skonstruowane specjalnie do pomiarów akustycznych. Wszystkie ściany komory bezechowej pokryte są materiałami pochłaniającymi. Ilość budowanych komór jest nieduża. Niewielu producentów zestawów głośnikowych dysponuje komorami bezechowymi. Najlepsze komory są z reguły budowane w ośrodkach akademickich lub badawczych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.hifi.pl/slownik/komora-bezechowa.php

[dostęp: 31.03.2019]

9. Konserwacja

Zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/konserwacja.html

[dostęp: 31.03.2019]

10. Miernik poziomów sygnałów

Przyrząd pomiarowy służący do pomiaru poziomu sygnału antenowego lub sygnału satelitarnego wykorzystywany do ustawienia anten i dokonania stosownych pomiarów sygnałów, w celu stworzenia optymalnej instalacji antenowej dla danej lokalizacji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.dipol.com.pl/o_pomiarach_sygnalu_antenowego_bib09.htm

[dostęp: 31.03.2019]

11. Oscyloskop

Uniwersalny przyrząd pomiarowy, służący do obserwacji odkształconych przebiegów elektrycznych i pomiaru ich parametrów. Jest używany w naprawach, strojeniu i kalibracji wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych. Oscyloskop stosowany może być do pomiaru napięcia, prądu, czasu, częstotliwości, kąta przesunięcia fazowego, mocy, wyznaczania charakterystyk diod i tranzystorów i badania wielu innych elementów. 

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.dsod.p.lodz.pl/materials/METREE03_H00.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

12. Osprzęt antystatyczny

Narzędzia, sprzęt i materiały zapobiegające gromadzeniu się ładunku elektrycznego oraz zmniejszające (lub całkowicie neutralizujące) nagromadzony na jakiejś powierzchni ładunek elektryczny, np.: rękawiczki, opaski, obuwie, odzież, maty, jonizatory powietrza, podłogi, szczoteczki.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Antystatyki

[dostęp: 31.03.2019]

13. Podzespoły elektroniczne

Zespół elementów elektronicznych tworzących fragment obwodu elektrycznego o jednej, dominującej funkcji.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/sjp/;2503035

[dostęp: 31.03.2019]

14. Projektor multimedialny

Urządzenie służące do prezentacji obrazu na ekranie, przy pomocy sygnału otrzymywanego ze źródła zewnętrznego. Źródłem tego rodzaju sygnału może być komputer stacjonarny, laptop, magnetowid, kamera, odtwarzacz DVD, tuner satelitarny i inne urządzenia. Inne spotykane nazwy: rzutnik multimedialny, projektor video.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/slowniki/projektor.html

oraz

http://www.uchwyt.pl/artykuly/projektory-multimedialne.htm

[dostęp: 31.03.2019]

15. Przetwornik

Urządzenie realizujące operację przetwarzania, tj. zamianę jednej wielkości lub jej postaci albo wartości na inną wielkość (jej postać lub wartość), z zachowaniem jednoznacznej zależności między nimi, zw. charakterystyką przetwarzania.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/przetwornik;3963686.html

[dostęp: 31.03.2019]

16. Przetworniki elektroakustyczne

Urządzenia przetwarzające prąd elektryczny na fale akustyczne lub odwrotnie, o tej samej częstotliwości. Są to m.in.: głośniki, mikrofony, słuchawki, geofony i hydrofony.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/przetwornik%20elektroakustyczny.html

[dostęp: 31.03.2019]

17. Przyrząd pomiarowy

Urządzenie służące do wykonywania pomiarów, użyte indywidualnie lub w połączeniu z jednym lub więcej urządzeniami dodatkowymi.

Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej wydany przez Główny Urząd Miar, 2015

18. Rozlutownica

Narzędzie służące do rozłączania elementów lutowanych, czyli rozlutowywania, przeciwieństwo lutownicy.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.renex.com.pl/pokaz_produkt.php?id=106

[dostęp: 31.03.2019]

19. Schemat elektryczny

Rysunek techniczny elektryczny przedstawiający, w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współuzależnione i połączone.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: IEC 61082-1 2006 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice – Część 1: Podstawowe zasady

20. Schemat montażowy

Schemat pokazujący sposób montażu wytworu techniki. Opracowany na podstawie danych projektowych, zawierający wszystkie informacje potrzebne do wykonania. Zawiera informacje na temat dokładności wykonania wytworu, rodzaju materiału.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: IEC 61082-1 2006 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice – Część 1: Podstawowe zasady

21. Serwis

Obsługa w zakresie napraw lub konserwacji sprzętu, lub zespół osób wykonujących usługi w tym zakresie.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/serwis;4011805.html

[dostęp: 31.03.2019]

22. Sprzęt audiowizualny 

Odbiorniki radiowe i telewizyjne, kamery video, sprzęt video, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku, pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://abcprezentacji.pl/Sprzet-audiowizualny-k7/

oraz

http://wastesservice.com/baza-wiedzy/definicja-sprzetu

i

https://sjp.pwn.pl/slowniki/audiowizualny.html

[dostęp: 31.03.2019]

23. Stacja lutownicza

Urządzenie elektryczne składające się z lutownicy oraz panelu sterowania służącego do regulacji temperatury lutowania.

https://sites.google.com/site/zeszytelektroniczny0716/bhp---lutownicy

[dostęp: 31.03.2019]

24. Stacja lutownicza do BGA (ang. Ball Grid Array)

Stacja lutownicza do lutowania układów scalonych z obudową typu BGA, charakteryzującą się sferycznymi połączeniami w siatce rastrowej – połączenia z reguły znajdują się na spodzie układu scalonego. Stacje lutownicze układów BGA dzielą się na dwie kategorie: stacje na gorące powietrze (HOT-AIT) oraz stacje na podczerwień (INFRARED).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: https://expressit.pl/baza-wiedzy/definicje/bga-co-to-jest-bga-uklady-bga-technologia-lutowania-bga-wszystko-o-bga/

oraz

http://www.stacje-bga.pl/?stacja-lutownicza-bga-zm-r6810,27

[dostęp: 31.03.2019]

25. System audiowizualny

Zestaw urządzeń służących do przekazywania i reprodukowania obrazu lub dźwięku dobranych, zamontowanych i skonfigurowanych tak, aby końcowy użytkownik nie miał najmniejszych trudności z jego poprawnym użyciem. Można wyróżnić: systemy audio, czyli nagłośnienia stosowane w salach szkoleniowych, konferencyjnych, wykładowych, systemy konferencyjne (nagłośnienie z rejestracją przebiegu spotkania), systemy wideo (projektor multimedialny i ekran projekcyjny lub tablica interaktywna). Integracja tych dwóch systemów audio i wideo tworzy zaawansowany system audiowizualny.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.tominet.com.pl/systemy-audiowizualne.html

oraz

http://www.s24a.pl/oferta/oferta/systemy-audiowizualne-2/ i https://www.audiocenter.com.pl/system-audiowizualny-instalacja-projektor-naglosnienie-11.html

[dostęp: 31.03.2019]

26. Tablica interaktywna

Urządzenie, przypominające białą tablicę suchościeralną, umożliwiające współdziałanie z podłączonym komputerem oraz projektorem multimedialnym. Tablica interaktywna reaguje na dotyk specjalnego pióra, dowolnego przedmiotu lub dłoni (w zależności od technologii, w której tablica została wykonana). Użytkownik korzystający z tablicy interaktywnej może za jej pomocą obsługiwać dowolny program w komputerze. Tablice interaktywne zazwyczaj posiadają własne oprogramowanie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: https://www.systemymultimedialne.com/pl/c/Tablice-interaktywne/13

oraz

https://abcprezentacji.pl/Tablice-interaktywne-multimedialne-k388

[dostęp: 31.03.2019]

27. Testery igłowe

Narzędzia wykorzystywane w technice testowania obwodów drukowanych, w postaci znacznej liczby nieruchomych sond pomiarowych, które występują w postaci igieł o zróżnicowanych średnicach. Średnice ostrzy dopasowane są do powierzchni pól kontaktowych punktów testowych obwodu drukowanego, przy czym do średnicy 1,8 mm stosowane są igły sztywne, a powyżej tej granicy sprężyste - wyposażone w dodatkowe sprężynki poprawiające elastyczność.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://elektronikab2b.pl/technika/29536-testowanie-obwodow-drukowanych-czesc-ii-testery-iglowe

[dostęp: 31.03.2019]

28. Wizualizer

Urządzenie służące do prezentacji, umożliwia pokazywanie dowolnych przedmiotów lub dokumentów w powiększeniu, wykorzystując w tym celu projektor lub zwykły telewizor. Może również pełnić funkcję tradycyjnego rzutnika folii. Wizualizer nagrywa obraz na żywo, dzięki czemu pokazać można żywe stworzenia w ruchu, zademonstrować jakąś czynność. Wizualizery współpracują z komputerem, mikroskopem i tablicą interaktywną.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.mentorpolska.pl/wizualizery

[Dostęp: 31.03.2019]

29. Wobuloskop

Przyrząd elektroniczny do pomiaru charakterystyk częstotliwościowych układów elektrycznych i elektronicznych; składa się z układu generatorów (wobulatorów), dającego na wejście badanego układu napięcie o stałej lub modulowanej amplitudzie i zmieniającej się liniowo (automatycznie) częstotliwości, oraz układu detekcyjnego, zawierającego lampę oscyloskopową, na ekranie której obserwuje się badane charakterystyki.

https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/wobuloskop.html

[dostęp: 31.03.2019]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę