INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

Kod: 742108

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Diagnozowanie i lokalizowanie uszkodzeń w urządzeniach i systemach audiowizualnych.
 • Z2 Konserwowanie i naprawianie sprzętu audiowizualnego.
 • Z3 Przeprowadzanie regulacji parametrów urządzeń i systemów audiowizualnych.
 • Z4 Instalowanie i uruchamianie sprzętu audiowizualnego w systemach.
 • Z5 Sporządzanie dokumentacji dotyczącej serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów audiowizualnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie konserwacji i serwisowanie sprzętu audiowizualnego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Diagnozowanie i lokalizowanie uszkodzeń w urządzeniach i systemach audiowizualnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas diagnozowania stanu urządzeń audiowizualnych;
 • Rodzaje i zawartość dokumentacji technicznej do serwisowania i konserwacji sprzętu audiowizualnego;
 • Zasady sporządzania schematów układów pomiarowych do diagnostyki sprzętu audiowizualnego;
 • Zasady działania specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej i przyrządów testujących;
 • Budowę i zasadę działania diagnozowanego sprzętu audiowizualnego;
 • Budowę i zasadę działania systemów audiowizualnych;
 • Podstawowe pojęcia, prawa i wzory z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
 • Sposoby podłączania aparatury kontrolno- -pomiarowej do testowanych podzespołów i zespołów elektronicznych sprzętu audiowizualnego;
 • Zasady wykonywania pomiarów parametrów sprzętu audiowizualnego i systemów audiowizualnych;
 • Metody i zasady pomiarów elektrycznych oraz metody lokalizowania usterek w sprzęcie audiowizualnym;
 • Metody i zasady pomiarów elektrycznych oraz metody lokalizowania usterek w systemach audiowizualnych.
 • Przestrzegać przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas diagnozowania stanu urządzeń audiowizualnych;
 • Czytać dokumentację techniczną, schematy elektryczne 19, elektroniczne schematy blokowe, schematy montażowe 20, instrukcje serwisowe 6;
 • Sporządzać proste schematy układów pomiarowych do diagnostyki sprzętu audiowizualnego i systemów audiowizualnych;
 • Dobierać i obsługiwać aparaturę kontrolno- -pomiarową i testującą;
 • Lokalizować i rozpoznawać podzespoły i zespoły elektroniczne w sprzęcie audiowizualnym;
 • Podłączać podzespoły i zespoły elektroniczne do układów diagnostyczno-pomiarowych zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • Wykonywać pomiary i testy podzespołów i zespołów elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną i serwisową;
 • Wskazywać podzespoły i zespoły elektroniczne przeznaczone do wymiany lub naprawy;
 • Wskazywać sprzęt audiowizualny przeznaczony do wymiany lub naprawy.

Z2

Konserwowanie i naprawianie sprzętu audiowizualnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania demontażu i montażu podzespołów i zespołów elektronicznych i elektromechanicznych;
 • Zasady sporządzania i posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • Zasady zarabiania przewodów i kabli oraz montowania złączy;
 • Zasady demontażu i montażu sprzętu audiowizualnego;
 • Instrukcje stanowiskowe na stanowiskach naprawy sprzętu audiowizualnego;
 • Gospodarkę materiałową i odpadami na stanowisku pracy.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania demontażu i montażu podzespołów i zespołów elektronicznych i elektromechanicznych;
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną naprawianego sprzętu audiowizualnego;
 • Rozpoznawać i dobierać materiały i elementy potrzebne do montażu zgodnie z dokumentacją techniczną i serwisową;
 • Zarabiać przewody, kable oraz montować złącza;
 • Dobierać narzędzia do wykonywanych czynności diagnostycznych i serwisowych;
 • Dokonywać demontażu i montażu sprzętu audiowizualnego;
 • Dokonywać wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów sprzętu audiowizualnego;
 • Sprawdzać poprawność wykonanych połączeń elektrycznych i mechanicznych;
 • Wykonywać niezbędne pomiary w trakcie naprawy danego sprzętu audiowizualnego;
 • Selekcjonować odpady powstałe na etapie konserwacji i naprawy nadające się do ponownego wykorzystania oraz zawierające substancje niebezpieczne.

Z3

Przeprowadzanie regulacji parametrów urządzeń i systemów audiowizualnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas przeprowadzania regulacji i strojenia urządzeń audiowizualnych;
 • Pojęcia specjalistyczne dotyczące parametrów regulowanych i strojonych w sprzęcie audiowizualnym i systemach audiowizualnych;
 • Systemy pomiarowe niezbędne do prowadzenia pomiarów parametrów sprzętu audiowizualnego;
 • Zasady i metody przeprowadzania kontroli jakości wykonywanych prac;
 • Zasady i metody regulacji parametrów sprzętu audiowizualnego pracującego w systemach audiowizualnych;
 • Oprogramowanie specjalistyczne do programowania sprzętów, urządzeń audiowizualnych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania regulacji parametrów sprzętu audiowizualnego;
 • Identyfikować parametry podlegające regulacji i kalibracji w poszczególnych modułach urządzeń i systemów audiowizualnych;
 • Dobierać mierniki do wykonywanych zadań;
 • Sprawdzać poprawność działania układów, sprzętu audiowizualnego i systemów audiowizualnych;
 • Dokonywać regulacji sprzętu audiowizualnego zgodnie z dokumentacją;
 • Wykonywać niezbędne pomiary w trakcie regulacji parametrów danego sprzętu audiowizualnego, w tym pracującego w systemach audiowizualnych;
 • Programować sprzęt audiowizualny.

Z4

Instalowanie i uruchamianie sprzętu audiowizualnego w systemach

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony przeciwporażeniowej podczas instalowania i uruchamiania sprzętu audiowizualnego;
 • Zasady instalowania, uruchamiania i prawidłowej pracy sprzętu audiowizualnego;
 • Przyrządy i systemy pomiarowe niezbędne w procesie uruchamiania urządzeń i systemów audiowizualnych;
 • Metody i sposoby regulacji i ustawiania parametrów sprzętu audiowizualnego podczas uruchamiania i prawidłowej pracy w systemach audiowizualnych;
 • Narzędzia i urządzenia wykorzystywane w zakresie instalowania, uruchamiania i sprawdzania pracy sprzętu audiowizualnego;
 • Systemy zasilania systemów audiowizualnych;
 • Zasady postępowania w przypadku zagrożeń wynikających z nieprawidłowej pracy uruchamianego sprzętu audiowizualnego;
 • Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowej pracy uruchamianych sprzętów i systemów audiowizualnych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony przeciwporażeniowej podczas instalowania i uruchamiania sprzętu audiowizualnego;
 • Uruchamiać sprzęt audiowizualny zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • Stosować przyrządy i systemy pomiarowe niezbędne w procesie uruchamiania urządzeń i systemów audiowizualnych;
 • Stosować właściwe metody i sposoby regulacji i ustawiania parametrów sprzętu audiowizualnego podczas instalacji i uruchamiania systemów audiowizualnych;
 • Dobierać narzędzia i urządzenia do instalowania, uruchamiania sprzętu audiowizualnego i sprawdzania jego pracy w systemach audiowizualnych;
 • Podłączać do systemów audiowizualnych zasilanie o odpowiednich parametrach, w celu ich uruchomienia;
 • Sprawdzać poprawność działania i spełnianie zadań przez system audiowizualny.

Z5

Sporządzanie dokumentacji dotyczącej serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów audiowizualnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów audiowizualnych;
 • Zakres niezbędnej dokumentacji serwisowania, konserwacji i napraw;
 • Sposoby przechowywania dokumentacji.
 • Prowadzić dokumentację serwisowania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów audiowizualnych;
 • Sporządzać raporty serwisowe;
 • Dokumentować wykonane pomiary, testowanie i uruchamianie urządzeń i systemów audiowizualnych;
 • Sporządzać kalkulacje kosztów.

Pracownik w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystywane w zakresie serwisowania systemów audiowizualnych.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym w procesu montażu i naprawy sprzętu audiowizualnego.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności w środowisku pracy.
 • Współpracowania i komunikowania się w zespole oraz z użytkownikami sprzętu audiowizualnego.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie serwisowania systemów audiowizualnych.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie doskonalenia jakości procesu montażu i naprawy sprzętu audiowizualnego.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w zakresie działalności związanej z serwisem systemów audiowizualnych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę