INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

Kod: 821105

2. Opis zawodu

Monter maszyn 5 i urządzeń 17 przemysłowych 9 wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, kontrolą działania i regulacją maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu, np.: przemysłu drzewnego, spożywczego, włókienniczego, papierniczego, odzieżowego, a także rolnictwa. Wykorzystuje przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne) oraz narzędzia ślusarsko- -monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli i regulacji maszyn.

Opis pracy

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych odpowiada za dobór i dopasowanie części do montażu w zespoły oraz zespołów w gotowe maszyny i urządzenia przemysłowe. Montuje osprzęt maszyn i urządzeń, sprawdza działanie poszczególnych zespołów za pomocą urządzeń kontrolno-pomiarowych. Wykonuje wyważanie statyczne i dynamiczne części maszyn. Kontroluje działanie maszyn i urządzeń podczas próbnego uruchomienia oraz zaopatruje maszyny i urządzenia w niezbędne do pracy płyny eksploatacyjne. Nakłada powłoki i okrycia ochronne do transportu zmontowanych maszyn.

Sposoby wykonywania pracy

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych wykonuje prace ręcznie lub mechanicznie, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń, w zależności od rodzaju i wielkości produkcji. Jego praca polega na:

 • montowaniu podzespołów lub zespołów maszyn i urządzeń przemysłowych w gotowe maszyny i urządzenia oraz wykonaniu regulacji według dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 3,
 • wyposażeniu i przygotowaniu stanowiska do prac montażowych,
 • dobieraniu części zespołu lub podzespołu maszyn i urządzeń przemysłowych do montażu,
 • montowaniu podzespołów lub zespołów maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • wykonywaniu regulacji i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • wyposażeniu maszyn i urządzeń w niezbędne płyny eksploatacyjne podczas próbnej eksploatacji oraz kontroli działania zmontowanych maszyn i urządzeń,
 • nakładaniu powłok i okryć ochronnych oraz pakowaniu i przygotowaniu gotowych maszyn wraz z podzespołami dostarczonymi luzem do transportu.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych lub wydzielonych placówkach montażowych. Praca może być wykonywana w pozycji stojącej lub siedzącej. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • przyrządy do diagnostyki technicznej 2 maszyn lub urządzeń przemysłowych,
 • urządzenia, przyrządy i narzędzia do demontażu i montażu maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • przyrządy i narzędzia stosowane do czyszczenia mycia i konserwacji części,
 • przyrządy i narzędzia pomiarowe 10,
 • narzędzia do obróbki ręcznej metalu (prac ślusarskich 13) oraz do trasowania,
 • obrabiarki do obróbki wiórowej 6, ściernej i erozyjnej metali wraz z wyposażeniem,
 • przyrządy, uchwyty, narzędzia stosowane podczas spajania metali (wykonywania połączeń spawanych 8),
 • przyrządy i narzędzia specjalistyczne do wykonywania obsługi technicznej 7, regulacji maszyn lub urządzeń przemysłowych,
 • wciągarki, maszyny transportowe,
 • wózki jezdniowe z napędem silnikowym,
 • komputer z aplikacjami diagnostycznymi.

Organizacja pracy

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo. Osoby w tym zawodzie pracują w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym, zwykle w stałych godzinach pracy. Charakter wykonywanych czynności nie wymaga bezpośredniego nadzoru przełożonego.

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych może współpracować z przedstawicielami firm zewnętrznych w sprawie zlecenia zakupu części zamiennych, podzespołów, zespołów do montażu lub demontażu. W przypadku prowadzenia działalności usługowej może pracować na terenie firmy zlecającej usługę w zakresie naprawy lub serwisowania maszyny lub urządzenia.

WAŻNE:

Podczas pracy na stanowiskach związanych z wykonaniem zadania należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń, obowiązujących na stanowisku pracy oraz przepisów BHP, ochrony ppoż., zasad ergonomii, ochrony środowiska.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych może być narażony na:

 • nadmierny hałas,
 • wibracje,
 • zanieczyszczenie powietrza pyłami,
 • zagrożenia pochodzące od ruchomych elementów maszyn i urządzeń,
 • uszkodzenia ciała pochodzące od narządzi skrawających i ostrych krawędzi,
 • zagrożenia pochodzące od urządzeń zasilanych energią elektryczną,
 • kontakt z elementami o wysokiej temperaturze,
 • działanie różnych cieczy eksploatacyjnych,
 • choroby zawodowe, które mogą występować zależnie od branży 1 przemysłu, w którym wykonuje pracę.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter maszyn i urządzeń przemysłowych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu oddechowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność za jakość pracy,
 • sumienność,
 • cierpliwość,
 • zdolność do pracy w warunkach monotonnych,
 • gotowość do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Osoba podejmująca pracę w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych powinna charakteryzować się dobrym stanem zdrowia: dobrym słuchem i wzrokiem (z możliwością ich korekcji), rozpoznawalnością barw, oraz dobrą sprawnością fizyczną.

Przeciwwskazaniami do pracy w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych są:

 • alergie i uczulenia,
 • choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg, np. reumatyzm,
 • omdlenia,
 • przewlekłe choroby płuc, oskrzeli,
 • padaczka,
 • zawroty głowy,
 • wady serca uniemożliwiające wykonywanie ciężkich prac fizycznych,
 • znaczne wady słuchu.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych preferowane jest wykształcenie zawodowe na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu mechanicznym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pracę w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym (pokrewnym) mechanik-monter maszyn i urządzeń – po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, wyodrębnioną w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń – po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • świadectwo czeladnicze i/lub dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń – nadawane w ramach kształcenia rzemieślniczego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Pracę w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy w zawodzie,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w zakresie montażu maszyn i urządzeń przemysłowych, w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu monter maszyn i urządzeń przemysłowych są:

 • suplementy Europass do świadectw i dyplomów (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • uprawnienia spawalnicze 16,
 • certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie budowy i obsługi maszyn z uwzględnieniem wymogów branży przemysłu, w jakiej podejmuje pracę,
 • uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym 15, urządzeń dźwigowych,
 • uprawnienia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 14,
 • w przypadku pracy w branży spożywczej posiadanie przeszkolenia w systemie HACCP 12.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych ma możliwość:

 • rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, posiadając zdolności i umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi – awansować na stanowisko brygadzisty, kierownika grupy/zespołu monterów, kierownika zmiany,
 • jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń, po potwierdzeniu kwalifikacji MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik, po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (technikum lub branżowa szkoła II stopnia),
 • uzyskać tytuł czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie rzemieślniczym mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • po zdaniu egzaminu maturalnego i ukończeniu uczelni wyższej na kierunku np. mechanika i budowa maszyn, awansować na stanowisko kierownicze,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach branżowych oraz organizowanych przez pracodawców,
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych nie ma bezpośredniej możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie formalnym.

Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji zawodowych w zawodzie szkolnym (pokrewnym) mechanik-monter maszyn i urządzeń w zakresie kwalifikacji: MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia potwierdzenie kwalifikacji czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie pokrewnym mechanik-monter maszyn i urządzeń. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie Monter maszyn i urządzeń przemysłowych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

ŚlusarzS

722204

Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali

723304

Mechanik maszyn rolniczych

723308

Mechanik-monter maszyn i urządzeńS

723310

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę