INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

Kod: 821105

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Dobieranie części i zespołów do montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Z2 Montowanie poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe maszyny i urządzenia przemysłowe.
 • Z3 Sprawdzanie współdziałania poszczególnych zespołów i urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych.
 • Z4 Sprawdzanie działania maszyn i urządzeń podczas próbnego uruchomienia.
 • Z5 Przemieszczanie i instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Z6 Wykonywanie regulacji i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Z7 Przygotowanie zmontowanych maszyn i urządzeń przemysłowych do transportu.

Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie maszyn i urządzeń przemysłowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Dobieranie części i zespołów do montażu maszyn i urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas dobierania części i zespołów do montażu maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Zasady oceny i weryfikacji elementów maszyn i urządzeń,
 • Zasady dobierania nowych zespołów, podzespołów, części na podstawie, norm technicznych i katalogów serwisowych;
 • Rodzaje montażu i podstawowe pojęcia charakteryzujące te procesy;
 • Dokumentację technologiczną 4 maszyn i urządzeń przemysłowych przeznaczonych do montażu;
 • Urządzenia dźwigowo-transportowe konieczne do bezpiecznego transportu części lub podzespołów maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas dobierania części i zespołów do montażu maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Oceniać stan techniczny oraz weryfikować elementy maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać zespoły, podzespoły, części na podstawie norm technicznych i katalogów serwisowych, dokumentacji technicznej;
 • Dobierać przyrządy oraz narzędzia do przeprowadzania montażu i demontażu maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Posługiwać się dokumentacją technologiczną maszyn i urządzeń przemysłowych przeznaczonych do montażu;
 • Stosować urządzenia dźwigowo-transportowe do bezpiecznego transportu części lub podzespołów maszyn i urządzeń przemysłowych.

Z2

Montowanie poszczególnych części w zespoły oraz zespołów w gotowe maszyny i urządzenia przemysłowe

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas montażu części w zespoły oraz gotowe maszyny i urządzenia przemysłowe;
 • Dokumentację technologiczną montażu;
 • Metody montażu zespołów i podzespołów maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Podstawowe operacje i czynności montażowe;
 • Zasady planowania kolejności operacji montażu i demontażu maszyn i urządzeń przemysłowych oraz ich zespołów lub podzespołów;
 • Przyrządy oraz narzędzia do przeprowadzenia demontażu i montażu;
 • Rodzaje urządzeń montażowych;
 • Rodzaje połączeń montażowych;
 • Czynności pomocnicze, wiercenie i rozwiercanie;
 • Zasady gwintowania ręcznego i maszynowego;
 • Zasady montażu typowych zespołów maszynowych;
 • Zasady montażu łożysk i zespołów z łożyskami;
 • Zasady montażu przekładni zębatych;
 • Zasady montażu urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych;
 • Zasady montażu sprzęgieł i hamulców;
 • Zasady wyważania części i zespołów;
 • Zasady wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych;
 • Skomputeryzowane układy pomiarowe;
 • Pomiary na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas montażu części w zespoły oraz gotowe maszyny i urządzenia przemysłowe;
 • Posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną, normami, dokumentacją serwisową maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać metody do montażu zespołów i podzespołów maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych zespołów i podzespołów maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Planować kolejność operacji demontażu i montażu zespołów lub podzespołów maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przygotowywać części maszyn i urządzeń przemysłowych do montażu;
 • Posługiwać się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Mocować części maszyn, zespołów i mechanizmów maszyn przemysłowych w przyrządach i uchwytach;
 • Wykonywać montaż połączeń maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Wykonywać montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Wykonywać montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Sprawdzać jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
 • Dobierać oraz posługiwać się przyrządami i narzędziami pomiarowymi oraz interpretować wyniki pomiaru;
 • Stosować techniki regeneracji część 11;
 • Stosować techniki wytwarzania: obróbkę ręczną i mechaniczną skrawaniem, plastyczną, techniki łączenia części.

Z3

Sprawdzanie współdziałania poszczególnych zespołów i urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki pozyskiwania informacji z układów kontrolnych maszyn i urządzeń przemysłowych dla oceny poprawności działania po naprawie.
 • Procedury opracowania bieżącej obsługi i smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Sposoby dobierania narzędzi do przeprowadzania drobnych napraw i regulacji oraz technologię regulacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Rodzaje materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Technologię mycia i konserwacji powierzchni roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Pozyskiwać informację z układów kontrolnych maszyn i urządzeń przemysłowych dla oceny poprawności działania podzespołów i zespołów mechanicznych po montażu;
 • Przeprowadzać bieżącą regulację oraz smarowanie zmontowanych części współpracujących maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać narzędzia i przyrządy w celu przeprowadzenia drobnej regulacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać materiały eksploatacyjne do rodzaju maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przeprowadzać mycie części oraz konserwację powierzchni roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych.

Z4

Sprawdzanie działania maszyn i urządzeń podczas próbnego uruchomienia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas próbnego uruchamiania maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Procedury opracowania bieżącej regulacji i smarowania maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Sposoby dobierania narzędzi do przeprowadzania drobnych napraw i regulacji oraz technologię regulacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Rodzaje olejów, smarów, środków do mycia części, zespołów, podzespołów lub maszyn i urządzeń przemysłowych lub zamienników środków myjących, smarujących;
 • Technologię mycia i konserwacji powierzchni roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Warunki przygotowania instalacji nowych maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Procedury przyjmowania nowych maszyn i urządzeń przemysłowych do eksploatacji w zakładzie;
 • Procedury odbioru maszyn i urządzeń przemysłowych od firm zewnętrznych;
 • Warunki przeprowadzenia próbnej eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych w miejscu pracy;
 • Zasady kompletacji dokumentacji eksploatacyjnej dla nowych maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas próbnego uruchamiania maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przeprowadzać bieżącą regulację oraz smarowanie części współpracujących maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać narzędzia i przyrządy w celu przeprowadzenia regulacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać rodzaj oleju lub smaru, środki do mycia lub ich zamienniki;
 • Przeprowadzać mycie części oraz konserwacje powierzchni roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przyjmować nowe maszyny i urządzenia przemysłowe do eksploatacji w zakładzie;
 • Przeprowadzać odbiór maszyn i urządzeń przemysłowych od firm zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 • Przeprowadzać próbną eksploatację maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Pozyskiwać informacje z dokumentacji eksploatacyjnej maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Kompletować dokumentację próbnego uruchomienia zgodnie z zasadami gospodarki mieniem, obowiązującymi w branży przemysłowej

Kompetencja zawodowa Kz2: Instalowanie i wykonywanie rozruchu maszyn i urządzeń przemysłowych na stanowisku pracy oraz wykonywanie okresowych przeglądów obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z5

Przemieszczanie i instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas realokacji i instalowania maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Warunki przygotowania instalacji nowych maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Procedury przyjmowania nowych maszyn i urządzeń przemysłowych do eksploatacji w zakładzie;
 • Procedury odbioru maszyn i urządzeń przemysłowych od firm zewnętrznych;
 • Warunki przeprowadzenia próbnej eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych w miejscu pracy;
 • Rodzaje niezbędnej dokumentacji potrzebnej do użytkowania nowych maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska podczas realokacji i instalowania maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przygotowywać stanowisko pod instalację maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Określać warunki przyjmowania nowych maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Określać techniczne warunki odbioru (WOT), maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przeprowadzać próbną eksploatację maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Pozyskiwać informacje z dokumentacji eksploatacyjnej maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Kompletować dokumentację instalowanej maszyny i urządzeń przemysłowych zgodnie z zasadami gospodarki mieniem, obowiązującymi w branży przemysłowej.

Z6

Wykonywanie regulacji i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania regulacji i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Procedury wykonania bieżącej obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Sposoby dobierania narzędzi do przeprowadzania drobnych napraw i regulacji oraz technologię regulacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Rodzaje olejów i smarów;
 • Rodzaje środków do mycia części, zespołów, podzespołów lub maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Technologię mycia i konserwacji powierzchni roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie wykonywania regulacji i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przeprowadzać bieżącą obsługę oraz konserwację części współpracujących maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać narzędzia i przyrządy w celu przeprowadzenia drobnej naprawy lub regulacji maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać rodzaj oleju lub smaru, środki do mycia lub ich zamienniki;
 • Dobierać środki do mycia części, zespołów, podzespołów lub maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Przeprowadzać mycie części oraz konserwację powierzchni roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych.

Z7

Przygotowanie zmontowanych maszyn i urządzeń przemysłowych do transportu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie transportu maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Zasady zabezpieczania zmontowanych maszyn i urządzeń przemysłowych wraz z podzespołami dostarczanymi luzem przed ewentualnymi uszkodzeniami transportu;
 • Zasady doboru i obsługi środków transportu;
 • Zasady organizacji transportu maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie transportu maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • Dobierać materiały zabezpieczające zmontowane maszyny i urządzenia transportowe wraz z podzespołami dostarczanymi luzem;
 • Transportować maszyny i urządzenia przemysłowe do magazynów;
 • Zabezpieczać zmontowane maszyny i urządzenia przed uszkodzeniami podczas transportu.

Pracownik w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań w zależności od dziedziny przemysłu, w jakim wykonuje zadania monter maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za jakość montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Wykonywania pracy częściowo samodzielnej i podejmowanie współpracy w zorganizowanych warunkach podczas montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.
 • Dostosowywania zachowań do okoliczności w środowisku, w którym pracuje.
 • Weryfikowania działania własnego oraz oceniania osób, z którymi współpracuje lub którymi kieruje w zakresie realizacji zadań zawodowych.
 • Prowadzenia konsultacji i podejmowania decyzji w ważnych kwestiach na rzecz usprawniania pracy.
 • Kierowania się etyką zawodową i obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie nowych rozwiązań technologicznych montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter maszyn i urządzeń przemysłowych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter maszyn i urządzeń przemysłowych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter maszyn i urządzeń przemysłowych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę