INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

Kod: 821206

2. Opis zawodu

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych uczestniczy w procesie produkcyjnym, zajmuje się obsługą urządzeń służących do montażu elementów i podzespołów sprzętu oświetleniowego oraz lamp elektrycznych.

Opis pracy

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych obsługuje i kontroluje urządzenia służące do wykonywania montażu opraw oświetleniowych, lamp żarowych 5, wyładowczych 4 oraz LED. Do jego zadań należy obsługa linii produkcyjnej, obsługa programów poszczególnych robotów, kontrola czujników linii produkcyjnej i podtrzymywanie ciągłości produkcji automatycznej.

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych zajmuje się również montażem pomocniczym opraw oświetleniowych, np. łączy, montuje i lutuje elementy wymagające montażu ręcznego.

Sposoby wykonywania pracy

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych wykonuje prace polegające m.in. na:

 • obsługiwaniu urządzeń służących do wykonawstwa różnego typu opraw oświetleniowych,
 • montowaniu sprzętu oświetleniowego specjalnego przeznaczenia, np. oświetlenia choinkowego czy sekwencyjnych sterowników 12 elektronicznych oświetlenia,
 • przygotowaniu materiałów wsadowych do produkcji lamp żarowych na stanowiskach linii produkcyjnej,
 • montowaniu opraw oświetleniowych lamp wyładowczych, fluorescencyjnych, halogenowych 3,
 • wykonywaniu montażu elektromechanicznego podzespołów indukcyjnych,
 • malowaniu proszkowym opraw oświetleniowych,
 • wykonywaniu typowych pomiarów elektrycznych: napięcia, natężenia prądu, mocy, rezystancji,
 • obsługiwaniu stanowisk starzenia wstępnego lamp,
 • lutowaniu elementów elektronicznych,
 • kontrolowaniu poszczególnych operacji w procesie technologicznym montażu sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych pracuje najczęściej w zakładzie produkcyjnym, na linii produkcyjnej lub na pojedynczym stanowisku roboczym, usytuowanym według kolejności operacji.

Stanowiska pracy posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • narzędzia ręczne:
  • szczypce do ściągania izolacji ręcznie i automatycznie,
  • zestaw wkrętaków,
  • nóż monterski,
  • praskę ręczną 9 i automatyczną, do zagniatania końcówek,
  • szczypce monterskie,
  • zestaw kluczy płaskich i nasadowych,
 • narzędzia pomiarowe:
  • multimetr 6,
  • amperomierz,
  • woltomierz,
 • elektronarzędzia:
  • lutownicę lub stację lutowniczą 10,
  • wkrętarkę.

Organizacja pracy

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub zespołowo, pod nadzorem przełożonego, zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego. Najczęściej pracuje zespołowo na linii produkcyjnej, w zależności od zleconych mu zadań może też pracować indywidualnie na pojedynczym stanowisku pracy, najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych godzinach pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych podczas wykonywania swojej pracy może być narażony na:

 • czynniki fizyczne
  • porażenie prądem elektrycznym,
  • skaleczenie ostrymi krawędziami oprawy,
  • oparzenie podczas lutowania,
  • hałas,
  • promieniowanie optyczne,
  • promieniowanie laserowe,
  • pole elektromagnetyczne (niskiej i wysokiej częstotliwości);
 • czynniki chemiczne
  • wdychanie oparów powstałych podczas lutowania,
  • wdychanie oparów substancji drażniących podczas malowania,
  • uczulenia spowodowane kontaktem z farbami i odtłuszczaczami;
 • czynniki biologiczne
  • bóle pleców, rąk spowodowane wymuszoną pozycją ciała,
  • bóle oczu spowodowane długotrwałym wytężeniem wzroku,
  • obciążenie psychiczne spowodowanie monotonią pracy.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 • zdolność do współpracy w zespole;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • samodyscyplina,
 • odpowiedzialność,
 • dokładność,
 • gotowość do pracy w warunkach monotonnych,
 • gotowość podporządkowania się,
 • cierpliwość i wytrwałość,
 • dbałość o jakość pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna, dobry wzrok oraz sprawność zmysłu dotyku. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich.

Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie można zaliczyć:

 • wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 • astygmatyzm,
 • zaburzenia widzenia barwnego,
 • dysfunkcję kończyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia, skręcania, rozłączania.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) lub wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym lub elektronicznym, np. w zawodzie elektryk, elektronik.

Alternatywne wykształcenie można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego w zawodach pokrewnych elektryk, elektronik.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych ułatwiają:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektryk lub elektronik, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację cząstkową EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnioną w zawodzie elektryk i/lub EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, wyodrębnioną w zawodzie elektronik,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym elektryk lub elektronik, uzyskane po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) do ww. dokumentów,
 • szkolenia branżowe potwierdzone certyfikatem, dające przygotowanie do pracy na stanowisku montera sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.

Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu montera sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych jest posiadanie:

 • certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie malowania proszkowego,
 • uprawnień operatora wózków widłowych,
 • prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych po zdobyciu doświadczenia zawodowego, nabyciu wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności może pracować na stanowisku brygadzisty, a w dalszej kolejności kierownika działu.

Rozwój i awans zawodowy jest możliwy m.in.:

 • poprzez kształcenie się w szkole branżowej I stopnia, technikum lub szkole policealnej w zawodach pokrewnych,
 • po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej na kierunku elektrycznym lub elektronicznym, pozwalającym awansować na stanowisko kierownicze,
 • w wyniku rozszerzania swoich kompetencji zawodowych poprzez kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych (np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych),
 • poprzez uczestnictwo w branżowych szkoleniach organizowanych przez pracodawców i instytucje szkoleniowe.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i nieformalnej.

Kompetencje zawodowe przydatne w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych można potwierdzić w zawodach pokrewnych:

 • w organizacjach rzemieślniczych egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim w zawodach np.: elektryk, elektronik, uzyskując dyplom czeladnika lub mistrza w danym zawodzie,
 • zdając egzamin organizowany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w zakresie kwalifikacji zawodowych wyodrębnionych w zawodach pokrewnych, np.:
  • EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych, wyodrębnionej w zawodzie elektronik,
  • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wyodrębnionej w zawodzie elektryk.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik elektrykS

311303

Technik elektronikS

311408

Elektromonter reklam świetlnych

741102

Elektryks

741103

ElektromechanikS

741201

Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych

741220

Monter-elektroniks

742102

Monter-elektronik elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne

742106

Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

821202

Monter maszyn elektrycznych

821204

Monter osprzętu elektrotechnicznego

821205

Monter wiązek elektrycznych

821207

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

821302

Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

821304

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę