INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

Kod: 821206

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Wykonywanie prac pomocniczych przy programowaniu i sterowaniu elementów i podzespołów wykonawczych na liniach montażu automatycznego, podczas uruchamiania produkcji określonego typu lamp elektrycznych.
 • Z2 Przygotowywanie materiałów wsadowych do produkcji lamp żarowych na stanowiskach linii automatycznej i korygowanie kolejnych procesów technologicznych linii potokowej.
 • Z3 Obsługiwanie urządzeń służących do wykonawstwa różnego typu opraw oświetleniowych lamp żarowych, wyładowczych i LED.
 • Z4 Lutowanie płytek drukowanych i komponentów oprawy.
 • Z5 Wykonywanie montażu elektromechanicznego podzespołów indukcyjnych.
 • Z6 Montowanie sprzętu oświetleniowego specjalnego przeznaczenia, np. oświetlenia choinkowego, sterowników elektronicznych oświetlenia.
 • Z7 Montowanie opraw oświetleniowych lamp wyładowczych (rtęciowych, sodowych) z ogranicznikami (statecznikami 11) indukcyjnymi i indukcyjno-pojemnościowymi.
 • Z8 Montowanie opraw lamp fluorescencyjnych 2 (świetlówkowych) z zapłonnikami 13 .
 • Z9 Montowanie opraw lamp halogenowych z zasilaniem bezpośrednim i transformatorowym.
 • Z10 Montowanie lamp LED.

Kompetencja zawodowa Kz1: Obsługiwanie linii produkcyjnej opraw i lamp elektrycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Wykonywanie prac pomocniczych przy programowaniu i sterowaniu elementów i podzespołów wykonawczych na liniach montażu automatycznego, podczas uruchamiania produkcji określonego typu lamp elektrycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z zakresu automatyki, programowania;
 • Zasadę działania linii produkcyjnej i jej uruchamiania;
 • Zasady czytania rysunku technicznego;
 • Obsługę programów robotów linii produkcyjnej;
 • Proces wykonywania przeglądu okresowego, w tym obowiązujące terminy.
 • Przygotowywać linię produkcyjną do montażu opraw;
 • Przygotowywać prasy hydrauliczne, giętarki do wytłaczania pożądanego modelu oprawy;
 • Dokonywać przeglądu okresowego urządzeń linii produkcyjnej;
 • Odczytywać z rysunku technicznego parametry oprawy;
 • Programować prasę hydrauliczną na podstawie parametrów odczytanych z rysunku technicznego;
 • Programować robota spawalniczego zgodnie z parametrami odczytanymi z rysunku technicznego.

Z2

Przygotowywanie materiałów wsadowych do produkcji lamp żarowych na stanowiskach linii automatycznej i korygowanie kolejnych procesów technologicznych linii potokowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Obsługę urządzeń znajdujących się na linii produkcyjnej;
 • Czynności wykonywane przez roboty w kolejności nadanej przez program;
 • Czas jaki powinny zajmować poszczególne operacje linii montażowej;
 • Parametry jakie powinny wskazywać czujniki;
 • Budowę i przeznaczenie komponentów lampy;
 • Sposoby łączenia elementów różnych typów lamp.
 • Rozróżniać poszczególne komponenty opraw oświetleniowych;
 • Skierowywać komponenty opraw oświetleniowych do odpowiednich zasobników linii montażowej;
 • Interpretować wskazania czujników;
 • Kalibrować czujniki;
 • Kontrolować pracę czujników;
 • Porównywać połączone komponenty ze schematem;
 • Kontrolować jakość połączeń komponentów;
 • Kontrolować efekt końcowy montażu lamp.

Kompetencja zawodowa Kz2: Montowanie opraw i lamp elektrycznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Obsługiwanie urządzeń służących do wykonawstwa różnego typu opraw oświetleniowych lamp żarowych, wyładowczych i LED

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z zakresu elektroniki;
 • Pojęcia z zakresu automatyki;
 • Zasadę działania i obsługi plotera;
 • Zasadę działania i obsługi pras hydraulicznych i giętarek;
 • Zasadę działania i obsługi agregatów do malowania proszkowego;
 • Zasadę działania i obsługi pieca do polimeryzacji 8;
 • Zasady BHP w zakresie obsługi maszyn hydraulicznych.
 • Odczytywać z rysunku technicznego projekt elementów oprawy;
 • Wprowadzać dane do plotera;
 • Wycinać z arkusza blachy odpowiednie elementy;
 • Zginać za pomocą pras hydraulicznych i giętarek elementy oprawy zgodnie z projektem;
 • Poprawiać niedociągnięcia robota;
 • Malować elementy lamp metodą proszkową;
 • Obsługiwać piec do polimeryzacji;
 • Rozmieszczać elementy do wygrzania w piecu, zachowując ergonomię.

Z4

Lutowanie płytek drukowanych i komponentów oprawy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki lutowania;
 • Rodzaje lutownic (transformatorowa, kolbowa, stacja lutownicza);
 • Rodzaje lutów;
 • Rodzaje stopów cyny;
 • Temperatury topnienia spajanych powierzchni.
 • Lutować różnymi technikami;
 • Używać różnego typu lutownic (transformatorowa, kolbowa, stacja lutownicza);
 • Dobierać odpowiedni grot i stop cyny zależnie od typu łączenia lutowanych powierzchni;
 • Wlutowywać w płytkę drukowaną podzespoły elektroniczne: kondensatory, oporniki, tyrystory;
 • Pobielać końcówki przewodów;
 • Lutować ze sobą przewody.

Z5

Wykonywanie montażu elektromechanicznego podzespołów indukcyjnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki;
 • Przepisy BHP i ppoż. podczas wykonywania montażu podzespołów;
 • Zasadę działania i budowę dławików 1;
 • Obsługę nawijarki rdzeniowej 7.
 • Nawijać odpowiednią liczbę zwojów dławika według instrukcji;
 • Przestrzegać przepisów BHP i ppoż. podczas wykonywania montażu podzespołów;
 • Nawijać zwoje na rdzeń za pomocą nawijarki;
 • Impregnować drut uzwojenia i całe uzwojenie;
 • Układać blachy pakietowe rdzenia;
 • Wykonywać pomiar indukcyjności dławika.

Z6

Montowanie sprzętu oświetleniowego specjalnego przeznaczenia, np. oświetlenia choinkowego, sterowników12 elektronicznych oświetlenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki;
 • Pojęcia z zakresu programowania;
 • Obsługę sprzętu lutowniczego;
 • Zasady lutowania elementów elektronicznych;
 • Zasady czytania rysunku technicznego.
 • Czytać rysunek techniczny i schematy;
 • Posługiwać się stacją lutowniczą;
 • Rozróżniać elektroniczne podzespoły układu elektronicznego;
 • Lutować płytkę sterownika elektronicznego na podstawie schematu;
 • Programować sterownik elektroniczny oświetlenia;
 • Programować różne kombinacje i sekwencje świecenia.

Z7

Montowanie opraw oświetleniowych lamp wyładowczych (rtęciowych, sodowych) z ogranicznikami (statecznikami) indukcyjnymi i indukcyjno-pojemnościowymi

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki;
 • Budowę lamp rtęciowych;
 • Budowę lamp sodowych;
 • Budowę i zasadę zapłonu lamp wyładowczych;
 • Funkcję, budowę i rodzaje stateczników;
 • Budowę i funkcję zapłonnika;
 • Budowę i funkcję kondensatora.
 • Montować oprawę oświetleniową na podstawie schematu;
 • Rozpoznawać poszczególne podzespoły oprawy;
 • Dobrać odpowiedni statecznik na podstawie instrukcji;
 • Odróżniać statecznik indukcyjny od pojemnościowego;
 • Przygotowywać przewody do połączenia statecznika, zapłonnika i oprawki;
 • Łączyć statecznik, zapłonnik i oprawkę.

Z8

Montowanie opraw lamp fluorescencyjnych (świetlówkowych) z zapłonnikami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki;
 • Budowę i zasadę zapłonu lamp fluorescencyjnych;
 • Budowę i zasadę działania zapłonnika bimetalicznego.
 • Montować oprawę lampy fluorescencyjnej na podstawie schematu;
 • Rozpoznawać poszczególne podzespoły oprawy;
 • Dobierać odpowiednią moc zasilacza na podstawie instrukcji;
 • Montować zapłonnik;
 • Przygotowywać i podłączać przewody łączące podzespoły lampy.

Z9

Montowanie opraw lamp halogenowych z zasilaniem bezpośrednim i transformatorowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki;
 • Budowę i specyfikację żarówek halogenowych;
 • Sposoby uruchamiania lamp halogenowych, np. za pomocą fotokomórki;
 • Zakres temperatur, do jakich może rozgrzać się żarnik;
 • Zakres napięcia, przy jakim może pracować dana żarówka halogenowa.
 • Montować oprawę lamp halogenowych na podstawie schematu;
 • Rozróżniać żarówki halogenowe ze względu na moc, natężenie oddanego światła czy napięcie zasilania;
 • Dobierać odpowiedni zasilacz transformatorowy do typu żarówki i jej przeznaczenia na podstawie instrukcji;
 • Montować i ustawić czujnik ruchu do automatycznego włączania lampy;
 • Przygotowywać i podłączyć przewody łączące zasilacz, czujnik ruchu i oprawkę.

Z10

Montowanie lamp LED

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki;
 • Budowę i zasadę działania diody LED;
 • Rodzaje diod LED: RGB, SMD;
 • Zakres temperaturowy barwy oddawanego światła;
 • Obsługę sprzętu lutowniczego.
 • Montować lampę LED na podstawie schematu;
 • Rozróżniać rodzaje montowanych diod;
 • Lutować diody LED w moduły;
 • Dobierać zasilacz o odpowiedniej mocy na podstawie instrukcji;
 • Dobierać odpowiedni sterownik do diod RGB;
 • Przygotowywać i podłączać przewody łączące zasilacz i moduł LED.

Pracownik w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie montowania sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych oraz za narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy.
 • Wykonywania pracy samodzielnie oraz podejmowania współpracy w zorganizowanych warunkach montażu sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach pracy montażu sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.
 • Prowadzenia konsultacji z przełożonym w ważnych kwestiach na rzecz usprawnienia montażu lamp elektrycznych.
 • Oceniania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych, dotyczących montażu sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia kompetencji wynikających z rozwoju technologii montażu sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.

4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę