INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

Kod: 821302

2. Opis zawodu

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń montuje, instaluje i uruchamia podzespoły elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń. Wyszukuje i usuwa usterki w obrębie podzespołów elektronicznych, stanowiących wyposażenie maszyn i urządzeń.

Opis pracy

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń montuje i demontuje elektroniczne wyposażenie maszyn i urządzeń, m.in. w obrabiarkach sterowanych numerycznie, robotach przemysłowych, suwnicach i windach, urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych, systemach kamer TV, prowadnicach, wykrawarkach, prasach, systemach utrzymania temperatury i wilgotności.

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń wynikłe w trakcie eksploatacji. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wymienia uszkodzone elementy i zespoły, a następnie dokonuje ich sprawdzenia i regulacji. Obsługuje maszyny i urządzenia w zakresie, który pozwala mu na sprawdzenie poprawności działania, kalibracji i regulacji zamontowanych elektronicznych elementów wyposażenia tych maszyn i urządzeń. Swoją pracę wykonuje w oparciu o dokumentację techniczną i serwisową, posługuje się narzędziami ślusarskimi, elektromonterskimi oraz elektronicznymi, prostymi przyrządami pomiarowymi.

Sposoby wykonywania pracy

Praca montera elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń polega w szczególności na:

 • ocenianiu stanu technicznego części, podzespołów lub zespołów elektronicznych, stanowiących wyposażenie maszyn i urządzeń,
 • montażu, instalowaniu i uruchamianiu podzespołów elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń,
 • diagnozowaniu nieprawidłowości w działaniu oraz uszkodzeń elektronicznego wyposażenia maszyn i rządzeń,
 • wykonywaniu demontażu elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń,
 • ustalaniu technologii naprawy uszkodzonych elementów, a następnie ich montowaniu,
 • określaniu zakresu napraw bieżących i konserwacji elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń,
 • sprawowaniu nadzoru nad stanem technicznym maszyn i urządzeń we współpracy np. z przełożonym,
 • współpracowaniu z operatorami maszyn i urządzeń w zakresie uruchomienia i regulacji maszyn i urządzeń.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń pracuje zazwyczaj w pomieszczeniach zamkniętych, przy sztucznym oświetleniu. Są to najczęściej parki maszynowe lub hale produkcyjne, gdzie panuje hałas, odczuwane są wibracje i zapylenie. Swoją pracę może wykonywać również w pobliżu ruchomych części maszyn, elementów o podwyższonej temperaturze oraz podzespołów będących pod napięciem. Może mieć również kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, które wykorzystywane są w procesie produkcyjnym obsługiwanym przez maszyny i urządzenia, które monter diagnozuje lub serwisuje.

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń znajdujących się na zewnątrz budynków (np. suwnice) może pracować również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • narzędzia ślusarskie (pilniki, imadło, ściski, suwmiarka itp.),
 • narzędzia elektromonterskie (miernik parametrów instalacji elektrycznej 6, wskaźnik napięcia 19, praski do kabli 9, szczypce, obcinaki do kabli, ściągacz izolacji z przewodów, zestaw wkrętaków ręcznych i elektrycznych, miara zwijana, itp.),
 • aparaturę kontrolno-pomiarową 1 (multimetr 7, oscyloskop 8 itp.),
 • różnego rodzaje klucze (płaskie, oczkowe, nasadowe itp.),
 • elektronarzędzia (wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowa, lutownica lub stacja lutownicza),
 • urządzenia (pulpity sterujące 11, czujniki 2, wskaźniki, przekaźniki 10, styczniki 16).

Organizacja pracy

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń w zależności od zakresu realizowanych zadań, miejsca zatrudnienia i rozwiązań organizacyjnych pracuje samodzielnie lub w zespole. Jego czas pracy jest normowany i przebiega w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń w trakcie wykonywania pracy kontaktuje się z operatorami i użytkownikami maszyn i urządzeń i część zadań wykonuje we współpracy z nimi. Pracuje z dużym stopniem autonomii i ponosi personalnie odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy. Istnieją sytuacje, gdy czas pracy musi być dopasowany do procesu technologicznego, w którym wykorzystywane są maszyny i urządzenia, lub określany jest przez awarie maszyn lub urządzeń. W tych przypadkach monter może pracować w ponadnormatywnym wymiarze czasu pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń narażony jest głównie na:

 • porażenie prądem elektrycznym,
 • działania pola elektromagnetycznego,
 • hałas, zapylenie, wibracje (w zależności od miejsca pracy),
 • urazy mechaniczne spowodowane ruchomymi częściami maszyn i urządzeń,
 • upadek z wysokości,
 • bóle pleców, rąk z powodu wymuszonej pozycji ciała,
 • zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym wytężaniem wzroku i pracą w niedostatecznym oświetleniu,
 • wdychanie powietrza zanieczyszczonego gazami wytworzonymi podczas lutowania,
 • skaleczenia ostrymi przyrządami do zdejmowania izolacji z przewodów.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolność koncentracji uwagi,
 • uzdolnienia techniczne,
 • rozumowanie logiczne,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • gotowość do współdziałania,
 • dbałość o jakość pracy,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • zainteresowania techniczne,
 • zainteresowania informatyczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Do pracy w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, a przede wszystkim sprawność kończyn górnych, ostrość widzenia i możliwość rozróżniania barw.

Przeciwskazaniem jest posiadanie wbudowanych urządzeń elektronicznych (np. rozrusznik serca).

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń preferowane jest wykształcenie zawodowe (branżowa szkoła I stopnia – dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu elektronicznym bądź mechatronicznym.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń ułatwia:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnych (pokrewnych): monter-elektronik, technik elektronik, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, mechatronik, technik mechatronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, uzyskanych po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym monter-elektronik, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu w tym zawodzie są:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • doświadczenie na identycznym lub podobnym stanowisku pracy,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, montażu i konserwacji,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji i instrukcji serwisowej,
 • udokumentowane szkolenia specjalistyczne z zakresu stosowania urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń pracę rozpoczyna zwykle jako monter, który pracuje pod nadzorem. Wraz ze zdobyciem doświadczenia może pracować jako:

 • konserwator elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń,
 • samodzielny serwisant elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.

Po zdobyciu dalszego doświadczenia zawodowego, posiadając zdolności i umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi, może awansować na stanowisko brygadzisty, kierownika grupy/zespołu monterów, kierownika zmiany.

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń może się również kształcić i rozwijać w zakresie zawodów pokrewnych, szkolnych, np.: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik. Po zdaniu egzaminu maturalnego i ukończeniu uczelni wyższej np. na kierunku elektryka, elektromechanika, elektronika, mechatronika może awansować na stanowisko kierownicze, bądź realizować zadania związane z projektowaniem nowych rozwiązań w wymienionych branżach.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie kształcenia formalnego.

Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi, w zawodach pokrewnych (szkolnych):

 • elektronik, w zakresie kwalifikacji: EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • technik elektronik, w zakresie kwalifikacji: EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych oraz EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, w zakresie kwalifikacji: EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym,
 • mechatronik, w zakresie kwalifikacji: EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów mechatronicznych,
 • technik mechatronik, w zakresie kwalifikacji: EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów mechatronicznych, EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • technik elektroniki i informatyki medycznej, w zakresie kwalifikacji: EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej,
 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, w zakresie kwalifikacji: EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, EE.20 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń oferuje system nauki zawodu w rzemiośle, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie monter-elektronik. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio: świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Technik elektronikS

311408

Technik mechatronikS

311410

Technik elektroniki i informatyki medycznejS

311411

Monter-elektronikS

742102

Monter mechatronikS

742114

Monter-elektronik - urządzenia radiokomunikacyjne

742206

Monter-elektronik - urządzenia radiowo-telewizyjne

742207

Monter elektroniki samochodowej

821303

Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

821304

Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego

821305

Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych

821306

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę