INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

Kod: 821302

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń może być zatrudniony w różnych gałęziach gospodarki związanych z techniką elektroniczną, która jest najszybciej rozwijającą się branżą całego przemysłu elektromaszynowego i stanowi jeden z największych sektorów przemysłowych na świecie.

Miejscem pracy montera elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń mogą być:

 • zakłady przemysłu elektronicznego, produkujące lub montujące np. maszyny elektroniczne, silniki elektryczne, kable i przewody, aparaty niskiego i wysokiego napięcia, multimetry, mierniki elektroniczne, przekształtniki, automatykę, urządzenia elektrotermiczne, osprzęt instalacyjny elektrotechniczny, izolatory ceramiczne, urządzenia audiowizualne, radioodbiorniki, telewizory, komputery, aparaty telefoniczne, sprzęt grzewczy, chłodniczy, klimatyzacyjny,
 • organizacje wykorzystujące lub eksploatujące podzespoły elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń, np.: transformatory, tranzystory, kondensatory, układy scalone.

Monterzy elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń mogą również być zatrudnieni w laboratoriach badawczych, jako personel pomocniczy, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.

Kształcenie w zawodach pokrewnych (szkolnych) elektronik, technik elektronik, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, mechatronik, technik mechatronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oferują szkoły branżowe I i II stopnia i technika.

Natomiast kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych), w zakresie kwalifikacji:

 • EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów mechatronicznych,
 • EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
 • EE.20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych,
 • EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych,
 • EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym,
 • EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej,

mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje wyodrębnione w ww. zawodach potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Alternatywną ofertę potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń oferuje system rzemieślniczego przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie monter-elektronik. Kompetencje w tym zawodzie potwierdzają Izby Rzemieślnicze.

Szkolenie

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń może rozwijać i doskonalić kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach/ specjalistycznych szkoleniach. Przykładowa tematyka to np.:

 • montaż układów elektronicznych,
 • lutowanie zespołów elektronicznych,
 • pomiar i testowanie systemów cyfrowych,
 • projektowanie i programowanie urządzeń z mikrokontrolerami,
 • montaż, demontaż i regeneracja wyprowadzeń komponentów BGA 4/CSP 5,
 • montaż kabli i wiązek przewodów.

Kursy i szkolenia organizowane są przez placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, ośrodki naukowo-dydaktyczne krajowe i zagraniczne.

Z reguły instytucje te poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń kształtuje się w granicach ok. od 2300 zł do 4100 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od doświadczenia i kompetencji osób pracujących na stanowisku pracy, ale poziom wynagrodzeń uzależniony jest także od:

 • wielkości przedsiębiorstwa,
 • kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • regionu zatrudnienia.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcja kończyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokość krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 • z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 • innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (itp. zastrzyków insulinowych).

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę