INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

Kod: 821302

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Ocenianie jakości i przygotowywanie elementów i podzespołów stosowanych do montażu elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.
 • Z2 Montowanie elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń, uruchamianie maszyn po montażu.
 • Z3 Diagnozowanie przyczyn awarii maszyny lub urządzenia.
 • Z4 Demontowanie i naprawianie uszkodzonych elektronicznych zespołów lub podzespołów maszyn i urządzeń oraz montowanie ich po naprawie.
 • Z5 Wykonywanie konserwacji elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.

Kompetencja zawodowa Kz1: Montowanie, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Ocenianie jakości i przygotowywanie elementów i podzespołów stosowanych do montażu elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawy mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i fizyki;
 • Zasady i metody dokonywania pomiarów parametrów elementów i układów elektronicznych i elektrycznych;
 • Zasady dobierania elementów i układów elektronicznych;
 • Zasady odczytywania schematów ideowych, blokowych i montażowych oraz rysunków warsztatowych.
 • Stosować podstawowe prawa, definicje i zasady z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i fizyki podczas przygotowywania elementów i podzespołów elektronicznych do montażu;
 • Określać zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu stałego i zmiennego;
 • Dokonywać pomiarów parametrów elementów przed montażem;
 • Rozróżniać elementy, podzespoły i urządzenia elektroniczne na podstawie ich wyglądu zewnętrznego, oznaczeń i cech fizycznych;
 • Odczytywać schematy ideowe 14, blokowe 13montażowe 15 oraz rysunki warsztatowe 12.

Z2

Montowanie elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń, uruchamianie maszyn po montażu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady tworzenia i czytania dokumentacji technicznej;
 • Zasady wykonywania instalacji i połączeń elektrycznych;
 • Procedury i technologie montażu urządzeń elektronicznych;
 • Metody doboru właściwych narzędzi do wykonywanych czynności monterskich;
 • Zasady posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym;
 • Dokumentacje techniczną wykorzystywaną przy montowaniu modułów oraz wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Procedury i zasady uruchamiania poszczególnych podzespołów w warunkach symulowanych i w warunkach rzeczywistych sygnałów zadających i obciążeń;
 • Zasady i procedury rozruchu maszyn i urządzeń wyposażonych w urządzenia elektroniczne.
 • Tworzyć i posługiwać się dokumentacją techniczną;
 • Wykonywać instalacje oraz połączenia elektryczne zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • Obsługiwać automatyczne maszyny przeznaczone do montażu urządzeń elektronicznych;
 • Montować układy regulacyjne i sterujące, np. czujniki stanu elektrycznego i elektronicznego, wyposażenia pulpitów sterujących, elementów sygnalizacji;
 • Montować aparaturę kontrolno-pomiarową integralnie związaną z montowanym urządzeniem, np. wskaźników analogowych 17cyfrowych 18, połączeń interfejsu 3, monitorów ekranowych;
 • Uruchamiać poszczególne podzespoły w warunkach symulowanych i w warunkach rzeczywistych sygnałów zadających i obciążeń;
 • Przeprowadzać rozruch maszyn i urządzeń wyposażonych w urządzenia elektroniczne pod nadzorem średniego dozoru technicznego;
 • Rozróżniać podstawowe narzędzia i przyrządy do montażu, diagnostyki i programowania elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń oraz korzystać z nich;
 • Posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną przy montowaniu modułów oraz wyposażenia maszyn i urządzeń.

Kompetencja zawodowa Kz2: Diagnozowanie przyczyn awarii, naprawianie i konserwowanie elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Diagnozowanie przyczyn awarii maszyny lub urządzenia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady, metody i procedury diagnozowania uszkodzonych maszyny i urządzenia;
 • Kryteria poprawności działania maszyn i urządzeń;
 • Zasady i metody przeprowadzania kontroli jakości wykonywanych prac diagnostycznych;
 • Zasady i metody regulacji parametrów elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Oprogramowanie specjalistyczne do programowania elektronicznego wyposażenia maszyn urządzeń.
 • Sprawdzać poprawność połączeń elementów i podzespołów elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Dobierać mierniki do wykonywanych zadań diagnostycznych;
 • Diagnozować uszkodzone elementy, układów elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Oceniać jakość wykonywanych prac serwisowych i diagnostycznych;
 • Regulować parametry zgodnie z dokumentacją elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Programować elementy elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.

Z4

Demontowanie i naprawianie uszkodzonych elektronicznych zespołów lub podzespołów maszyn i urządzeń oraz montowanie ich po naprawie

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i zasady pomiarów elektrycznych;
 • Instrukcje obsługi i dokumentację techniczną wykorzystywaną podczas serwisowania urządzeń i maszyn;
 • Metody lokalizowania usterek w maszynach i urządzeniach;
 • Metody i sposoby naprawy uszkodzonych zespołów i podzespołów elektronicznych;
 • Metody doboru właściwych narzędzi do wykonywanych czynności naprawczych.
 • Wykonywać prace mechaniczne związane z naprawą maszyn i urządzeń;
 • Posługiwać się instrukcjami obsługi i dokumentacją techniczną przy serwisowaniu urządzeń i maszyn;
 • Lokalizować usterki w maszynach i urządzeniach;
 • Określać funkcje elementów i układów elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • Dobierać metody i sposoby naprawy uszkodzonych zespołów i podzespołów elektronicznych;
 • Dobierać metody i przyrządy do wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych w maszynach i urządzeniach;
 • Określać wpływ czynników zewnętrznych na pracę maszyn i urządzeń.

Z5

Wykonywanie konserwacji elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury i technologie serwisowania elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Źródła informacji niezbędne do serwisowania elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Metody doboru właściwych narzędzi do wykonywanych czynności konserwujących;
 • Sposoby dokumentowania wykonanych prac konserwacyjnych.
 • Wykonywać prace mechaniczne związane z serwisem i konserwacją elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Korzystać z literatury fachowej oraz innych źródeł informacji potrzebnych do serwisowania elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń;
 • Dobierać metody i przyrządy do wykonywania pomiarów parametrów elektrycznych w maszynach i urządzeniach;
 • Dokumentować wykonane prace konserwacyjne.

Pracownik w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystywane w zakresie montowania elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności w środowisku pracy.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.
 • Współpracowania i komunikowania się w zespole.
 • Oceniania i weryfikowania wykonywanych przez siebie prac w zakresie montowania elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w zakresie działalności związanej montażem elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę