INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter wyrobów z drewna

Kod: 821905

2. Opis zawodu

Monter wyrobów z drewna montuje elementy konstrukcyjne 6 z drewna i tworzyw drzewnych 18 w wyroby gotowe. Odpowiada za prowadzenie prac, planowanie oraz kontrolowanie i odbiór wyrobów.

Opis pracy

Monter wyrobów z drewna odpowiada za kompletowanie i montaż 10 elementów konstrukcyjnych i akcesoriów 1 w wyrób gotowy, a także ich pakowanie i magazynowanie zgodnie z dokumentacją wyrobu. Może również wykonywać drobne naprawy i renowacje 15 elementów składowych wyrobu. Uczestniczy w doborze i przygotowaniu do pracy maszyn i urządzeń. Ocenia jakość 8 surowców oraz zmontowanych wyrobów.

Sposoby wykonywania pracy

Monter wyrobów z drewna w zależności od wielkości produkcji wykonuje prace ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń. Jego praca polega na:

 • zapoznaniu się z dokumentacją montażową 4 wyrobu,
 • ocenie ilościowej i jakościowej przewidzianych oraz przygotowanych do montażu elementów i podzespołów,
 • ustaleniu logistycznego planu prac związanych z montażem,
 • doborze i przygotowaniu maszyn, narzędzi, urządzeń,
 • ocenie miejsca montażu pod względem możliwości wykonywania określonych prac,
 • montażu elementów konstrukcyjnych i akcesoriów w wyrób gotowy,
 • wykonaniu drobnych napraw i renowacji elementów składowych wyrobu,
 • ocenie jakościowej zmontowanego i wykończonego wyrobu,
 • określeniu możliwości dokonania demontażu 2 zmontowanego wyrobu, innych wyrobów z drewna lub tworzyw drzewnych w całości albo jego poszczególnych części,
 • pakowaniu gotowego wyrobu,
 • organizacji stanowiska roboczego zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Praca może być wykonywana w zakładzie produkcyjnym lub miejscu montażu wyrobów wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Monter wyrobów z drewna może pracować:

 • w halach produkcyjnych,
 • w miejscu montażu wyrobu w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak np. dom, biuro,
 • na zewnątrz budynku, np. na tarasie.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Monter wyrobów z drewna w działalności zawodowej wykorzystuje m.in:

 • strugarki 16,
 • pilarki tarczowe 13,
 • frezarki 7,
 • wiertarko-frezarki 20,
 • piły poprzeczne 14,
 • strugnice 17,
 • obrabiarki przenośne 11,
 • maszyny do uszlachetniania płyt 9,
 • elektronarzędzia 5: wiertarki i wkrętarki, wyrzynarki, strugi elektryczne, szlifierki oscylacyjne, ostrzałki do wierteł, szlifierki stołowe, szlifierki do ostrzenia noży i frezów, zszywarki, gwoździarki,
 • osprzęt do maszyn 12: frezy stolarskie, piły tarczowe o różnym zastosowaniu, wiertła i rozwiertaki stolarskie, klucze płaskie, nasadowe, trzpieniowe i nastawne,
 • narzędzia: dłuta 3, strugi, pobijaki stolarskie i młotki, piły ręczne, pilniki, szczypce uniwersalne i czołowe, ściski, śrubokręty,
 • sprzęt i urządzenia pomiarowe 19: przymiary kreskowe, miary zwijane, kątowniki, cyrkle, suwmiarki, poziomice, wilgotnościomierze do drewna, laserowe przyrządy pomiarowe,
 • narzędzia do malowania: pistolet natryskowy, pędzle, wałki.

Organizacja pracy

Monter wyrobów z drewna w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub w 2-3-osobowych zespołach, czasem większych, np. przy budowie domów z drewna. Osoby w tym zawodzie zwykle pracują w systemie jedno- lub dwuzmianowym w stałych godzinach pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Monter wyrobów z drewna podczas pracy może być narażony na następujące zagrożenia:

 • urazy i skaleczenia związane ze stosowaniem ostrych narzędzi tnących, które ze względu na duże prędkości obrotowe stwarzają zagrożenia wypadkowe,
 • uciążliwości związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, np. upał, chłód, deszcz, wiatr w przypadku pracy na zewnątrz,
 • praca w środowisku zanieczyszczonym pyłem drzewnym, hałasem pochodzącym od elektronarzędzi oraz oparami klejów, lakierów i innych materiałów chemicznych stosowanych w procesie montażu i wykończenia wyrobu,
 • praca w wymuszonej pozycji ciała oraz na wysokości.

Do występujących u montera wyrobów z drewna chorób zawodowych należy zaliczyć związane z wymienionymi zagrożeniami:

 • pylicę,
 • choroby skóry,
 • ostre reakcje alergiczne.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód monter wyrobów z drewna ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność układu wzroku i słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • czucie dotykowe,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność palców,
 • zręczność rąk,
 • zmysł równowagi;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnia techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność do współdziałania,
 • rozumowanie logiczne;

w kategorii cech osobowościowych

 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek,
 • dokładność,
 • samokontrola,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych,
 • dokładność.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4 Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca montera wyrobów z drewna należy do prac lekkich lub umiarkowanie ciężkich. W tym zawodzie wymagana jest wysoka ogólna sprawność fizyczna, dobry wzrok i słuch.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są m.in.: wady wzroku niepoddające się korekcji, daltonizm, wszelkie choroby ograniczające sprawność manualną rąk, a także przewlekłe choroby dróg oddechowych i alergie.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie monter wyrobów z drewna preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w pokrewnym zawodzie stolarz lub wykształcenie uzyskane w systemie nauki zawodu w rzemiośle w tym samym zawodzie.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie monter wyrobów z drewna ułatwiają:

 • posiadanie potwierdzonych kwalifikacji wyodrębnionych w pokrewnym zawodzie (szkolnym) stolarz, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym stolarz, nadawanych w ramach kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu montera wyrobów z drewna są:

 • posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie produkcji wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych,
 • dyplomy lub certyfikaty z zakresu specjalistycznych szkoleń w ramach zawodu, np. w montażu podzespołów okien, drzwi, sauny, specjalistycznych okuć itp.,
 • podstawowe umiejętności obsługi edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i programów komputerowych do wizualizacji montowanych wyrobów,
 • posiadanie uprawnień elektrycznych niezbędnych do montażu np. sprzętu AGD,
 • posiadanie prawa jazdy min. kategorii B,
 • specjalistyczne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych do obróbki drewna i tworzyw drzewnych oraz gotowych wyrobów,
 • uprawnienia operatora wózków widłowych.

Pracę w zawodzie monter wyrobów z drewna może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy,
 • odbyła szkolenie zorganizowane w firmie specjalizującej się w usługach montażu wyrobów z drewna lub w wyspecjalizowanym ośrodku szkoleniowym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Monter wyrobów z drewna może:

 • pracować fizycznie, realizując zadania związane z montażem elementów i podzespołów z drewna oraz tworzyw drzewnych w wyroby gotowe,
 • awansować na stanowisko brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 • dalej kształcić się w szkole branżowej II stopnia lub średniej (np. w zawodzie technik technologii drewna), a następnie po zdaniu matury i ewentualnym ukończeniu uczelni wyższej na kierunku technologia drewna awansować na stanowisko kierownicze,
 • doskonalić swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez producentów wyrobów z drewna, uzyskując dyplomy lub certyfikaty,
 • dzięki kursom kwalifikacyjnym zdobyć dodatkowe kwalifikacje rozszerzające uprawnienia przydatne w tym zawodzie z zakresu wykonywania instalacji elektrycznej,
 • rozszerzać kompetencje poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie monter wyrobów z drewna nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie szkolnym.

Istnieje możliwość potwierdzenia (również w trybie eksternistycznym) przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne kwalifikacji w zawodzie pokrewnym (szkolnym) stolarz, w zakresie kwalifikacji AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie stolarz oferuje system kształcenia rzemieślniczego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza w zawodzie stolarz. Dokumentami potwierdzającymi te tytułu są odpowiednio świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski, wydawane przez Izby Rzemieślnicze.

W zależności od stanowiska pracy, na jakim może być zatrudniona osoba w tym zawodzie, pracodawcy również sami organizują szkolenia lub mogą skorzystać z usług szkoleniowych firm komercyjnych albo szkół zawodowych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie monter wyrobów z drewna może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Sortowacz materiałów drzewnych

752105

StolarzS

752205

Stolarz meblowy

752208

Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych

752302

Operator urządzeń do polerowania drewna

752304

Strugacz drewna

752307

Szlifierz materiałów drzewnych

752308

Tokarz w drewnie

752310

Wiertacz w drewnie

752312

Operator strugarek i frezarek do drewna

817207

Pilarz

817210

Monter mebli

821902

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę