INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter wyrobów z drewna

Kod: 821905

6. Źródła dodatkowych informacji o zawodzie

Podstawowe regulacje prawne:

Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.

 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:

 • Czuraj M.: Tablice miąższości drewna okrągłego. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa 2004.
 • Fierek A., Wnorowska M., Borysiuk P., Hikiert M.A., Kowaluk G.: Przewodnik po płytach drewnopochodnych, Wydawnictwo SPPDwP, Warszawa 2013.
 • Gazeta Przemysłu Drzewnego, Miesięcznik. Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o.
 • Kimbar R.: Wady drewna. Wydawnictwo Robert Kimbar, Osie 2011.
 • Kozakiewicz P., Krzosek S.: Inżynieria materiałów drzewnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
 • Majkowski D. (tłum.), Jaśkiewicz G. (tłum.): Technologia drewna cz.1, Podręcznik do nauki zawodu, Wydawnictwo REA, Konstancin-Jeziorna 2006.
 • Majkowski D. (tłum.), Jaśkiewicz G. (tłum.): Technologia drewna cz.2, Podręcznik do nauki zawodu, Wydawnictwo REA, Konstancin-Jeziorna 2008.
 • Majkowski D. (tłum.), Jaśkiewicz G. (tłum.): Technologia drewna cz.3, Podręcznik do nauki zawodu, Wydawnictwo REA, Konstancin-Jeziorna 2004.
 • Nicewicz D., Borysiuk P., Pawlicki J.: Tworzywa drzewne specjalnego przeznaczenia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 • Nowak H.: Stolarstwo 2 – Technologia i materiałoznawstwo. WSiP, Warszawa 2010.
 • Prażmo J.: Stolarstwo cz. 1, cz. 2. WSiP, Warszawa 2010.
 • Wroński J.: Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna – Vademecum BHP w praktyce. Zacharek Dom Wydawniczy, Warszawa 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę