INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter wyrobów z drewna

Kod: 821905

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Osoby poszukujące pracy w zawodzie monter wyrobów z drewna mają duże możliwości zatrudnienia zwłaszcza w licznych prywatnych mikro- i małych przedsiębiorstwach przetwórstwa drewna oraz tworzyw drzewnych, tj.:

 • stolarniach,
 • tartakach,
 • zakładach przetwórstwa surowców (drewna i tworzyw drzewnych),
 • zakładach produkujących elementy konstrukcyjne wyrobów z drewna,
 • zakładach produkujących elementy wyrobów z tworzyw drzewnych,
 • zakładach usługowych.

W całym kraju dostępna jest duża liczba ofert pracy, co świadczy o tym, że występuje deficyt dostępnej siły roboczej w stosunku do zapotrzebowania (2018 r.). Są też oferty przedsiębiorców polskich, dotyczące pracy za granicą.

Monter wyrobów z drewna może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, np. firmę usługową montażu wyrobów (mebli) z drewna i tworzyw drzewnych z surowca powierzonego.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się pracowników w zawodzie monterów wyrobów z drewna w formach szkolnych.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu monter wyrobów z drewna można uzyskać, podejmując kształcenie w branżowej szkole I stopnia w zawodzie pokrewnym stolarz lub w systemie nauki zawodu w rzemiośle (z udziałem pracodawców rzemieślników) w tym samym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (dla osób dorosłych) w szkolnym zawodzie stolarz, w zakresie kwalifikacji AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich mogą prowadzić:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikację właściwą dla wyżej wymienionego zawodu pokrewnego potwierdzają odpowiednio Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oraz Izby Rzemieślnicze.

Szkolenie

Szkolenie dla kandydatów do pracy i pracowników w zawodzie monterów wyrobów z drewna może być organizowane na własne potrzeby przez przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby z drewna i tworzyw drzewnych.

Szkolenia mogą być też oferowane przez szkoły, ośrodki kształcenia zawodowego i inne instytucje szkoleniowe działające na rynku usług szkoleniowych oraz realizujące szkolenia w zakresie montażu wyrobów z drewna.

Przykładowa tematyka szkoleń to:

 • techniki montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • obsługa maszyn i urządzeń montażu wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

http://www.zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie monter wyrobów z drewna jest zróżnicowane i wynosi od 3000 zł do 6500 zł brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat.

Poziom wynagrodzeń:

 • w przypadku stanowisk o niższym poziomie wymagań (robotnik produkcyjny, monter) mieści się w granicach 2500–4000 zł brutto,
 • na stanowisku wymagającym wyższych kompetencji oraz znacznego doświadczenia (brygadzista) kształtuje się w przedziale 3000–6500 zł.

Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód monter wyrobów z drewna uzależniony jest od:

 • szczegółowego zakresu zadań,
 • formy wynagradzania,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 • rodzaju pracodawcy (prywatny, publiczny),
 • liczby przedsiębiorstw działających na danym terenie w obszarze montażu wyrobów z drewna i tworzyw drewnopodobnych,
 • lokalizacji miejsca pracy,
 • koniunktury na rynku branżowym.

Część osób może wykonywać zawód montera wyrobów z drewna w niepełnym wymiarze pracy, traktując ją jako pracę dodatkową (np. usługi montażu).

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie monter wyrobów z drewna możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie jest identyfikacja indywidualnych barier oraz dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej precyzyjnych czynności,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia,
 • słabosłyszących, głuchych i głuchoniemych (03-L), pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej pomocy technicznej oraz właściwego przygotowania środowiska i stanowiska pracy, np. pod kątem możliwości percepcji sygnałów alarmowych.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę