INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter wyrobów z drewna

Kod: 821905

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie monter wyrobów z drewna wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie dokumentacji montażowej wyrobu.
 • Z2 Kompletowanie, pakowanie, magazynowanie elementów i podzespołów wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych.
 • Z3 Transportowanie elementów i akcesoriów przeznaczonych do montażu.
 • Z4 Dobieranie oraz przygotowywanie narzędzi i urządzeń montażowych do pracy.
 • Z5 Posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami stosowanymi podczas montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.
 • Z6 Ocenianie miejsca montażu pod względem zgodności z założeniami projektowymi wyrobu oraz projektem budynku lub warunkami zabudowy terenowej miejsca montażu.
 • Z7 Montowanie elementów i podzespołów z drewna, tworzyw drzewnych oraz odpowiednich akcesoriów.
 • Z8 Sporządzanie dokumentacji powykonawczej wyrobu oraz odbiór i ocena jakościowa wykonania wyrobu.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie oraz transportowanie elementów i podzespołów z drewna i tworzyw drzewnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie dokumentacji montażowej wyrobu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady stosowania dokumentacji technicznej wyrobu;
 • Zasady stosowania dokumentacji ilościowej i jakościowej wyrobu;
 • Zasady stosowania dokumentacji montażowej danego wyrobu z uwzględnieniem zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
 • Sporządzać i stosować dokumentację techniczną wyrobu;
 • Sporządzać i stosować dokumentację ilościową i jakościową wyrobu;
 • Sporządzać i stosować dokumentację montażową wyrobu z uwzględnieniem zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Z2

Kompletowanie, pakowanie oraz magazynowanie elementów i podzespołów wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kompletowania elementów, podzespołów i akcesoriów przeznaczonych do montażu w oparciu o dokumentację wyrobu;
 • Zasady przygotowania elementów i akcesoriów do pakowania, transportu oraz magazynowania;
 • Zasady doboru i zastosowania materiałów do pakowania elementów oraz akcesoriów przeznaczonych do montażu;
 • Zasady składowania materiałów i akcesoriów przeznaczonych do montażu w magazynach oraz miejscu ich montażu;
 • Zasady pakowania oraz magazynowania elementów, podzespołów, akcesoriów w kontekście przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska.
 • Kompletować elementy, podzespoły i akcesoria przeznaczone do montażu zgodnie z dokumentacją wyrobu;
 • Przygotowywać elementy i akcesoria do pakowania, transportu oraz magazynowania;
 • Dobierać i stosować materiały opakowaniowe do odpowiednich elementów, akcesoriów itp.;
 • Magazynować elementy i akcesoria przeznaczone do montażu w magazynie oraz miejscu ich montażu;
 • Stosować podstawowe zasady BHP, ppoż. i ochrony środowiska podczas kompletowania, pakowania oraz magazynowania elementów, podzespołów i akcesoriów przeznaczonych do montażu.

Z3

Transportowanie elementów i akcesoriów przeznaczonych do montażu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady związane z transportem materiałów przeznaczonych do montażu z uwzględnieniem BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska;
 • Zasady przygotowania materiałów przeznaczonych do transportu drogowego oraz na miejscu montażu;
 • Zasady doboru i przygotowania środków transportowych do transportu;
 • Zasady prawidłowego mocowania ładunku na środkach transportu;
 • Zasady transportu w ruch drogowym oraz parkowania na miejscu montażu.
 • Stosować zasady związane z transportem materiałów przeznaczonych do montażu z uwzględnieniem BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska;
 • Przygotowywać materiały przeznaczone do transportu;
 • Dobierać i przygotowywać środki transportowe do transportu drogowego oraz w miejscu montażu;
 • Mocować w sposób prawidłowy transportowany ładunek na środkach transportu;
 • Transportować ładunek zgodnie z zasadami ruchu drogowego;
 • Parkować środek transportu na miejscu montażu lub jego okolicy.

Kompetencja zawodowa Kz2: Montowanie elementów i podzespołów z drewna i tworzyw drzewnych w wyrób gotowy obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z4

Dobieranie oraz przygotowywanie narzędzi i urządzeń montażowych do pracy

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP dotyczące doboru, przygotowania oraz stosowania narzędzi i urządzeń montażowych podczas prac montażowych;
 • Zasady doboru narzędzi i urządzeń montażowych w zależności od ich przeznaczenia;
 • Zasady przygotowania narzędzi i urządzeń montażowych do pracy;
 • Zasady konserwacji narzędzi i urządzeń przeznaczonych do prac montażowych.
 • Stosować zasady i przepisy BHP dotyczące doboru, przygotowania oraz stosowania narzędzi i urządzeń montażowych podczas prac montażowych;
 • Dobierać narzędzia i urządzenia montażowe w zależności od ich przeznaczenia;
 • Przygotowywać narzędzia i urządzenia montażowe do pracy;
 • Konserwować narzędzia i urządzenia przeznaczone do prac montażowych.

Z5

Posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami stosowanymi podczas montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska oraz ergonomii dotyczące posługiwania się narzędziami i urządzeniami montażowymi podczas prac montażowych;
 • Zasady posługiwania się instrukcjami obsługi narzędzi i urządzeń montażowych stosowanych podczas montażu;
 • Zasady stosowania narzędzi i urządzeń montażowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska oraz ergonomii dotyczące posługiwania się narzędziami i urządzeniami montażowymi podczas prac montażowych;
 • Posługiwać się instrukcjami obsługi narzędzi i urządzeń montażowych stosowanych podczas montażu;
 • Stosować narzędzia i urządzenia montażowe zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z6

Ocenianie miejsca montażu pod względem zgodności z założeniami projektowymi wyrobu oraz projektem budynku lub warunkami zabudowy terenowej miejsca montażu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i ergonomii podczas organizacji pracy w miejscu montażu wyrobów;
 • Podstawowe zasady wykonywania i realizacji projektów budowlanych pod kątem instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych i innych;
 • Zasady prowadzenia instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych i innych w miejscu montażu;
 • Zasady związane z przygotowaniem miejsca przeznaczonego do montażu;
 • Zasady i wpływ montowanych wyrobów na otoczenie mieszkalne i środowisko naturalne.
 • Stosować zasady BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii podczas organizacji pracy w miejscu montażu wyrobów;
 • Stosować zasady wykonywania i realizacji projektów budowlanych pod kątem instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych i innych;
 • Określać miejsce prowadzenia instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych i innych w miejscu montażu wyrobu;
 • Przygotowywać miejsce przeznaczone do montażu wyrobów;
 • Określać wpływ montowanych wyrobów na otoczenie mieszkalne i środowisko naturalne.

Z7

Montowanie elementów i podzespołów z drewna i tworzyw drzewnych oraz odpowiednich akcesoriów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas prac związanych z montażem wyrobów;
 • Zasady i normy jakościowego wykonywania montażu wyrobów;
 • Zasady doboru materiałów i akcesoriów do montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • Zasady posługiwania się rysunkiem technicznym i instrukcjami technicznymi;
 • Metody i warianty wykonania połączeń elementów w podzespoły oraz w wyrób gotowy;
 • Zasady doboru połączeń i łączników stosowanych podczas montażu wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych;
 • Metody i warianty montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • Zasady doboru odpowiedniego rodzaju wykończenia wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • Metody i warianty demontażu wyrobów, ich magazynowania lub utylizowania.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas prac związanych z montażem wyrobów;
 • Stosować zasady i normy jakościowego wykonywania montażu wyrobów;
 • Dobierać i stosować materiały oraz akcesoria do montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • Posługiwać się rysunkiem technicznym i instrukcjami technicznymi;
 • Dobierać i stosować metody oraz warianty wykonania połączeń elementów w podzespoły i w wyrób gotowy;
 • Dobierać i stosować połączenia oraz łączniki do montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • Dobierać i stosować metody oraz warianty montażu wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • Dobierać i stosować odpowiedniego rodzaju wykończenia wyrobów z drewna oraz tworzyw drzewnych;
 • Dobierać i stosować metody oraz warianty demontażu wyrobów, ich magazynowania lub utylizowania.

Z8

Sporządzanie dokumentacji powykonawczej wyrobu oraz odbiór i ocena jakościowa wykonania wyrobu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy i zasady związane z dokumentowaniem powykonawczym wyrobu;
 • Zasady, normy odbioru i kontroli jakości wykonania wyrobu;
 • Zasady postępowania w przypadku reklamacji zmontowanego wyrobu.
 • Stosować przepisy i zasady związane z dokumentowaniem powykonawczym wyrobu;
 • Stosować zasady, normy odbioru i kontroli jakości wykonania wyrobu;
 • Postępować zgodnie z zasadami w przypadku reklamacji zmontowanego wyrobu.

Pracownik w zawodzie monter wyrobów z drewna powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za przygotowanie, transport oraz montaż elementów z drewna i tworzyw drzewnych w wyroby gotowe.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za terminowy i zgodny z wymaganiami technologicznymi montaż wyrobu.
 • Podejmowania współdziałania i konsultacji z współpracownikami oraz klientami podczas prac montażowych wyrobów z drewna.
 • Dokonywania samooceny i weryfikacji wykonanej przez siebie lub zespół pracy.
 • Oceniania wpływu swoich działań realizowanych w ramach współpracy podczas prac montażowych wyrobów z drewna i ponoszenia odpowiedzialność za ich skutki.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych rozwiązań techniczno-technologicznych.
 • Funkcjonowania w zespole pracowniczym w różnych miejscach montażu wyrobów z drewna.
 • Dostosowywania zachowań do zmian wynikających z warunków montażu wyrobów z drewna.
 • Dokonywania oceny zagrożeń zdrowia i życia swojego oraz osób postronnych a także podejmowanie działań adekwatnych do stopnia zagrożenia.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu monter wyrobów z drewna.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu monter wyrobów z drewna

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie monter wyrobów z drewna nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę