INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Maszynista

Kod: 831104

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie maszynista wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Obsługa pociągu.
 • Z2 Wykonywanie pracy manewrowej.
 • Z3 Reagowanie na zdarzenia na terenie kolejowym.
 • Z4 Realizowanie przewozów kolejowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Z5 Prowadzenie dokumentacji pociągowej.
 • Z6 Wykonywanie czynności przygotowawczych pojazdów przydzielonych do wykonywanej pracy przed rozpoczęciem ruchu pociągu.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie i obsługa pociągów związana z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w procesie realizacji przewozów kolejowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Obsługa pociągu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury związane z procesem obsługi pociągu;
 • Wewnętrzne rozkłady jazdy pociągów;
 • Regulacje związane z zasadami współpracy z pracownikami, którzy są odpowiedzialni za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów np. dyżurny ruchu, dyspozytor;
 • Instrukcje stanowiskowe dotyczące pracy maszynisty w zakresie obsługi pociągu.
 • Realizować zadania i wymagania dotyczące procesu obsługi pociągu;
 • Przestrzegać zapisów dotyczących czasu jazdy i postojów pociągów;
 • Współpracować i informować o zagrożeniach pracowników, którzy są odpowiedzialni za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów np. dyżurny ruchu, dyspozytor;
 • Przestrzegać praw i obowiązków określonych w instrukcjach stanowiskowych dot. obsługi pociągu.

Z2

Wykonywanie pracy manewrowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje o prowadzeniu ruchu kolejowego 4, technice pracy manewrowej, sygnalizacji oraz regulaminy techniczne stacji i regulaminy pracy bocznic kolejowych;
 • Obowiązki maszynisty w czasie wykonywania pracy manewrowej;
 • Przepisy wewnętrzne i regulacje zarządcy infrastruktury dotyczące wykazów ostrzeżeń stałych oraz rozkazów pisemnych.
 • Stosować się do wytycznych zawartych w instrukcjach o prowadzeniu ruchu kolejowego, technice pracy manewrowej, sygnalizacji oraz w regulaminach technicznych stacji i w regulaminach pracy bocznic kolejowych;
 • Zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób zatrudnionych przy manewrach;
 • Stosować zapisy wewnętrznych rozkładów jazdy, wykazów ostrzeżeń stałych oraz rozkazów pisemnych.

Z3

Reagowanie na zdarzenia na terenie kolejowym

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Regulacje dotyczące sytuacji i zagrożeń mogących wystąpić podczas ruchu pociągów;
 • Procedury dotyczące zdarzeń na terenie kolejowym;
 • Instrukcje dot. sygnałów alarmowych.
 • Dostosowywać prędkość jazdy do sytuacji lub w razie konieczności zatrzymać pojazd kolejowy;
 • Przestrzegać wytycznych zawartych w procedurach dotyczących zdarzeń na terenie kolejowym oraz rozpoznawać zagrożenia;
 • Nadawać sygnał „Alarm 1”, „Radio-stop 12”, „Baczność 2”.

Z4

Realizowanie przewozów kolejowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy, instrukcje oraz ogłoszenia 7 dotyczące prowadzenia pojazdów kolejowych;
 • Regulacje dotyczące miejsca pracy;
 • Instrukcje i procedury wewnętrzne przewoźnika kolejowego;
 • Budowę, rodzaje i typy pojazdów kolejowych.
 • Stosować się do przepisów kolejowych w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego, a w szczególności: Instrukcji dla maszynistów pojazdów kolejowych, Instrukcji sygnalizacji zarządcy infrastruktury, Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy drużyn trakcyjnych, spalinowych i elektrycznych pojazdów trakcyjnych, Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów;
 • Wykonywać swoje obowiązki na pojeździe kolejowym w obrębie wyznaczonego posterunku ruchu 10 zgodnie z posiadaną wiedzą i znajomością regulaminu technicznego stacji w części dotyczącej zakresu jego pracy;
 • Wykonywać swoje obowiązki zgodnie z posiadaną wiedzą dotyczącą infrastruktury kolejowej 3;
 • Obsługiwać i dokonywać pobieżnych napraw pojazdów kolejowych.

Z5

Prowadzenie dokumentacji pociągowej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy dotyczące znajomości infrastruktury kolejowej;
 • Procedury wewnętrzne przewoźnika kolejowego;
 • Regulacje dot. znajomości pojazdu trakcyjnego;
 • Dokumentację pociągową.
 • Prowadzić dokumentację związaną ze znajomością infrastruktury kolejowej (Karta znajomości szlaku i odcinków kolejowych 5);
 • Prowadzić dokumentację pociągową w postaci dokonywania wpisów do książki pokładowej pojazdu kolejowego;
 • Dokonywać oceny i oględzin budowy i obsługi pojazdu trakcyjnego;
 • Wypełniać dokumenty związane z pracą oraz opisywać nieprawidłowości w pracy pojazdów trakcyjnych.

Z6

Wykonywanie czynności przygotowawczych pojazdów przydzielonych do wykonywanej pracy przed rozpoczęciem ruchu pociągu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Proces realizacji przewozów;
 • Budowę i konstrukcję pojazdów kolejowych;
 • Obsługę lokomotywy i urządzeń pociągowych w niej zamontowanych;
 • Procedury związane z uruchomieniem pociągu (zgłoszenie się do dyspozytora, odebranie kluczy, dokumentów, sprawdzenie pojazdu) itp.
 • Sprawdzać w książce pokładowej pojazdu z napędem zapisy potwierdzające wykonanie przeglądu, odnotowanych napraw, prawidłowego działania układów urządzeń hamulcowych, celem upewnienia się o przydzieleniu do obsługi pojazdu sprawnego technicznie;
 • Dokonywać wzrokowych, zewnętrznych i wewnętrznych oględzin lokomotywy, celem sprawdzenia czy nie ma widocznych uszkodzeń, braków itd.;
 • Uruchamiać lokomotywę oraz sprawdzać słuchowo i wzrokowo jej pracę, sprawność radiołączności pociągowej i systemu Radio-stop oraz urządzeń czujności maszynisty, jak również osygnalizowanie lokomotywy i sprawność dźwiękowego urządzenia ostrzegającego;
 • Realizować zadania i wymagania dotyczące uruchamiania pojazdów trakcyjnych i zasad współpracy z dyspozytorem.

Pracownik w zawodzie maszynista powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Prowadzenia pociągów w sposób planowy i bezpieczny.
 • Dokonywania wnikliwej oceny własnych działań zawodowych.
 • Przestrzegania obowiązujących norm etycznych, zasad uczciwości w relacjach zawodowych.
 • Zachowania odpowiedzialności na stanowisku pracy za powierzonych pracowników podczas zmiany oraz osób szkolących się na stanowisko pomocnika maszynisty lub maszynisty oraz dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i towarów.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu maszynista.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu maszynista

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie maszynisty nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę