INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel matematyki

Kod: 233015

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie nauczyciel matematyki wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie procesu dydaktycznego uwzględniającego indywidualizację procesu nauczania-uczenia się 3 matematyki.
 • Z2 Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela matematyki.
 • Z3 Prowadzenie dokumentacji szkolnej nauczyciela matematyki.
 • Z4 Realizowanie podstawy programowej w oparciu o program nauczania matematyki z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.
 • Z5 Kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie uczenia się matematyki.
 • Z6 Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych z matematyki.
 • Z7 Podejmowanie działań wychowawczych i kierowanie procesem uczenia się matematyki, wyzwalającym wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
 • Z8 Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu wspomagania procesu nauczania matematyki oraz wychowania.
 • Z9 Prowadzenie ewaluacji własnych działań oraz osiągnięć uczniów.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie, realizowanie i ewaluowanie procesu nauczania-uczenia się matematyki obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie procesu dydaktycznego uwzględniającego indywidualizację procesu nauczania-uczenia się matematyki;

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI– potrafi:

 • Akty prawne regulujące pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą nauczyciela;
 • Sposoby indywidualizacji zajęć uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe, edukacyjne i psychofizyczne uczniów;
 • Zasady planowania dydaktycznego.
 • Stosować zapisy aktów prawnych w zakresie pracy nauczyciela;
 • Projektować proces nauczania-uczenia się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości uczniów;
 • Opracowywać programy i plany pracy, w tym indywidualnej z uczniem.

Z2

Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela matematyki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady organizowania przestrzeni edukacyjnej;
 • Rodzaje i funkcje środków dydaktycznych;
 • Środki dydaktyczne wspomagające indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i psychofizyczne uczniów.
 • Organizować przestrzeń edukacyjną 7 sprzyjającą rozwojowi kompetencji uczniów;
 • Dobierać środki dydaktyczne wspomagające proces nauczania-uczenia się uczniów;
 • Budować własny warsztat pracy nauczyciela.

Z3

Prowadzenie dokumentacji szkolnej nauczyciela matematyki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Akty prawne i regulaminy w zakresie prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz ochrony danych osobowych;
 • Procedury projektowania i dokumentowania procesu nauczania-uczenia się, opieki i wychowania.
 • Prowadzić dokumentację szkolną;
 • Opracowywać programy, plany, dokumenty, arkusze, karty zadań, sprawdziany, analizy, sprawozdania itp.

Z4

Realizowanie podstawy programowej w oparciu o program nauczania matematyki z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawę programową kształcenia ogólnego na określonym etapie, poziomie kształcenia;
 • Procedurę dopuszczania do użytku programów nauczania, wychowania i opieki;
 • Formy i metody pracy z uczniem;
 • Funkcje środków dydaktycznych;
 • Zasady projektowania dydaktycznego.
 • Wdrażać zapisy podstawy programowej w proces nauczania-uczenia się, opieki i wychowania;
 • Opracowywać własny program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów;
 • Aranżować sytuacje dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji uczniów;
 • Dobierać metody, formy, oraz środki dydaktyczne do realizacji zaplanowanych celów;
 • Różnicować, indywidualizować oraz personalizować pracę z uczniami 5.

Z5

Kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie uczenia się matematyki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Znaczenie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania-uczenia się uczniów;
 • Modele i funkcje dotyczące stosowania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym;
 • Dynamikę zmian w zakresie rozwoju środków i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Projektować wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym;
 • Aktualizować zasoby, aplikacje i źródła w oparciu o bieżącą analizę rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • Dobierać środki i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych uczniów w procesie nauczania-uczenia się matematyki.

Z6

Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych z matematyki

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Akty prawne regulujące organizację i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych z matematyki;
 • Znaczenie egzaminów zewnętrznych w ścieżce rozwoju ucznia;
 • Rodzaje i typy zadań oraz procedury występujące podczas egzaminów zewnętrznych.
 • Wdrażać do praktyki edukacyjnej założenia organizacyjne i procedury związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego z matematyki;
 • Przygotowywać uczniów do świadomej aktywności w zakresie uczestnictwa w egzaminie zewnętrznym oraz stosowania obowiązujących zasad i procedur;
 • Projektować różne typy i rodzaje zadań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Z7

Podejmowanie działań wychowawczych i kierowanie procesem uczenia się matematyki, wyzwalającym wszechstronny rozwój osobowości ucznia

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Teorie pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne służące wszechstronnemu rozwojowi ucznia w procesie edukacji;
 • Znaczenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie;
 • Założenia edukacji spersonalizowanej 2;
 • Zasady projektowania działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;
 • Metody, techniki i formy sprzyjające wielokierunkowej aktywności uczniów.
 • Dobierać, tworzyć i testować materiały dydaktyczne służące wszechstronnemu rozwojowi uczniów;
 • Inspirować i angażować uczniów do rozwijania kreatywności, myślenia krytycznego;
 • Projektować i wdrażać działania innowacyjne w pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 • Organizować zajęcia pozaszkolne z matematyki dla uczniów.

Z8

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu wspomagania procesu nauczania matematyki oraz wychowania

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Modele współpracy z rodzicami;
 • Przedstawicieli środowiska lokalnego, ich możliwości i potrzeby;
 • Zasady kształtowania postaw uczniów we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.
 • Stosować różne modele współpracy z rodzicami;
 • Budować przestrzeń do współpracy z przedstawicielami środowiska lokalnego;
 • Aranżować sytuacje dydaktyczne sprzyjające rozwijaniu postawy otwartości, współdziałania, inicjatywności, kreatywności oraz wdzięczności we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym szkoły.

Z9

Prowadzenie ewaluacji własnych działań oraz osiągnięć uczniów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Przepisy prawa oświatowego w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • Proces oceniania, stosowane procedury, metody i narzędzia;
 • Zasady i sposoby diagnozowania potrzeb możliwości i zdolności uczniów;
 • Sposoby wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie oceniania wspierającego uczniów;
 • Metody i narzędzia prowadzenia ewaluacji w codziennej pracy z uczniami.
 • Obserwować, dokumentować i analizować zdarzenia pedagogiczne, sytuacje dydaktyczne i osiągnięcia uczniów;
 • Projektować i prowadzić badania diagnostyczne w odniesieniu do własnej praktyki pedagogicznej;
 • Diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności uczniów pod kątem przygotowywania spersonalizowanych programów nauczania matematyki;
 • Projektować proces oceniania wspierającego ucznia z wykorzystaniem różnych form informacji zwrotnej;
 • Stosować i przygotowywać narzędzia do oceny osiągnięć uczniów;
 • Prowadzić różnymi metodami ewaluację zajęć oraz wykorzystywać wyniki do podnoszenia, jakości pracy własnej.

Pracownik w zawodzie nauczyciel matematyki powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w swojej działalności, kierując się przede wszystkim szacunkiem dla każdego człowieka i dobra wychowanka.
 • Budowania relacji wzajemnego zaufania i współdziałania pomiędzy wszystkimi podmiotami procesu nauczania-uczenia się.
 • Promowania i kształtowania u uczniów postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem zasad skutecznej komunikacji i mediacji.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnych działań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych i podjętych decyzji.
 • Podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów oraz środowiska lokalnego.
 • Pełnienia różnych ról podczas pracy w zespołach (nauczycielskich, z rodzicami, z przedstawicielami społeczności lokalnej bądź otoczenia społeczno-gospodarczego).
 • Podejmowania samokształcenia i planowania ścieżki własnego rozwoju.
 • Analizowania i dokonywania samooceny prowadzonych działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciel matematyki.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciel matematyki

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie nauczyciel matematyki nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę