INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel nauczania początkowego

Kod: 234113

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Nauczyciel nauczania początkowego może pracować w:

 • podstawowych szkołach publicznych i niepublicznych,
 • klubach dziecięcych,
 • domach dziecka,
 • w oddziałach przedszkolnych dla sześciolatków,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • hospicjach,
 • środowiskowych domach dziecka,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • szkołach integracyjnych,

oraz jako nauczyciel domowy.

Według wyników barometru zawodów na rok 2018, liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie nauczyciela nauczania początkowego. Ponad 95% osób zatrudnionych na stanowisku nauczyciel nauczania początkowego pracuje na podstawie umowy o pracę.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Kształcenie w zawodzie nauczyciel nauczania początkowego oferują w ramach studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych:

 • uniwersytety,
 • państwowe i prywatne uczelnie wyższe,
 • akademie.

Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych umożliwiają natomiast dwie grupy instytucji:

 • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oferujące możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych w formie studiów podyplomowych,
 • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację właściwego Kuratorium Oświaty, oferujące pedagogiczne kursy kwalifikacyjne.

Szkolenie

Szkolenia i kursy w formie stacjonarnej oraz on-line oferują prywatne i państwowe uczelnie. Szkolenia oferowane są również przez ośrodki metodyczne i instytucje funkcjonujące na wolnym rynku usług edukacyjno-szkoleniowych, w tym w ramach projektów realizowanych z Funduszy Europejskich. Przykładowa tematyka szkoleń oferowanych nauczycielom nauczania początkowego:

 • kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,
 • asertywność w pracy nauczyciela. Jak budować autorytet i dobre relacje z uczniem?
 • jak pomóc dziecku w werbalnym komunikowaniu się? Komunikacja wspomagająca i alternatywna,
 • jak uczy się mózg? Kreatywność i wspieranie uczenia się dzieci,
 • terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • uczeń zdolny – jak pomóc mu rozwinąć skrzydła?
 • uczymy programowania przez zabawę – Scratch w szkole,
 • wprowadzenie do programowania dla najmłodszych,
 • rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
 • strategie rozwiązywania zadań z treścią,
 • teatr dla małych i dużych,
 • neurodydaktyka w pracy nauczyciela.

Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie nauczyciel nauczania początkowego jest zróżnicowane i uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra, wynosi od 2574 zł do 4051 zł brutto miesięcznie. Natomiast średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden etat (mediana) wynosi 3250 zł brutto miesięcznie.

Poziom wynagrodzenia na ogół zależy od:

 • wykształcenia,
 • stopnia awansu zawodowego,
 • stażu pracy,
 • rodzaju instytucji,
 • rodzaju, formy zatrudnienia (instytucja, osoba prywatna),
 • wysokości dodatków (za wychowawstwo, motywacyjnego, opiekuna stażu) ustalanych przez organ nadzorujący.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie nauczyciel nauczania początkowego możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) – jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę