INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel przedszkola

Kod: 234201

2. Opis zawodu

Nauczyciel przedszkola czuwa nad prawidłowym rozwojem dziecka we wszystkich sferach rozwojowych (motoryka duża 4, sensomotoryka 11, mowa i myślenie, uspołecznienie, uczucia i emocje, przyzwyczajenia i nawyki) i przygotowuje je po podjęcia nauki w szkole (gotowość szkolna).

Opis pracy

Praca w zawodzie nauczyciel przedszkola ma charakter samodzielny, choć zwyczajowo grupy prowadzone są przez dwóch nauczycieli.

Nauczyciel przedszkola realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze wobec powierzonych mu dzieci oraz oddziałuje na kształtującą się osobowość dzieci w bezpośrednim kontakcie. Ze względu na wiek dzieci w przedszkolu i poziom ich rozwoju psychicznego funkcje te są szczególnie ważne.

Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym jest często trudna i wymaga osobistego zaangażowania, a także wypracowania takiego sposobu kontaktowania się z dziećmi, który w największym stopniu sprzyja efektywnemu oddziaływaniu wychowawczemu.

WAŻNE:

Nauczyciel przedszkola podczas pracy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.

Sposoby wykonywania pracy

Praca nauczyciela przedszkola wymaga bezpośrednich kontaktów z dziećmi. W swojej pracy nauczyciel wykorzystuje metody, techniki, formy i środki dydaktyczne dostosowane do potrzeb, wieku i możliwości dzieci oraz zgodne z aktualnymi trendami w zakresie wychowania przedszkolnego. Praca nauczyciela przedszkola polega między innymi na:

 • planowaniu pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej,
 • prowadzeniu zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego dziecka i indywidualnych jego potrzeb,
 • kształtowaniu samodzielności dziecka,
 • stymulowaniu wszystkich sfer rozwojowych i przygotowywaniu dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • stosowaniu nowoczesnych metod wychowawczych,
 • udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku,
 • współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,
 • prowadzeniu dokumentacji dziecka,
 • realizowaniu założeń statutowych przedszkola.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Praca nauczyciela przedszkola wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych w placówce, lub na wolnym powietrzu poza budynkiem przedszkola (zajęcia na placu zabaw, wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki dydaktyczne).

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Nauczyciel przedszkola w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • zabawki,
 • instrumenty muzyczne,
 • płyty z muzyką i piosenkami,
 • pomoce dydaktyczne stymulujące wszechstronny rozwój dziecka,
 • książki, bajki, filmy, czasopisma, albumy,
 • narzędzia i przybory techniczne oraz plastyczne,
 • sprzęt audiowizualny,
 • piaskownice,
 • huśtawki,
 • karuzele i inne urządzenia znajdujące się na placu zabaw.

Organizacja pracy

Praca nauczyciela przedszkola może mieć charakter pracy jednozmianowej lub zmianowej, w zależności od organizacji pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego pracuje 5 dni w tygodniu.

Liczba godzin dydaktycznych w tygodniu zależy od grupy wiekowej dzieci. W oddziałach młodszych (3, 4, 5-latki) pensum 8 nauczyciela przedszkola wynosi 25 godzin dydaktycznych, a w grupie starszaków (6-latki) wynosi 22 godziny dydaktyczne.

Nauczyciel realizując swoje zadania zawodowe współpracuje z innymi nauczycielami i dyrekcją przedszkola, w którym pracuje oraz z rodzicami dzieci.

Nauczyciel przedszkola organizuje różne uroczystości przedszkolne oraz jest odpowiedzialny za estetyczny wygląd sali, w której pracuje. Praca nauczyciela przedszkola nie jest praca rutynową, wymaga ciągłej kreatywności i samorozwoju.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Nauczyciel przedszkola w trakcie swojej pracy może być narażony w szczególności na:

 • kontuzje fizyczne,
 • przeciążenia narządu ruchu,
 • zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego: konieczność częstego pochylania się, przykucania,
 • urazy mechaniczne,
 • przeciążenia aparatu mowy,
 • agresję słowną i fizyczną ze strony dzieci.

Do występujących chorób w zawodzie możemy zaliczyć m.in.:

 • choroby krtani i strun głosowych,
 • choroby alergiczne,
 • choroby narządu ruchu, w szczególności zwyrodnienia kręgosłupa.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód nauczyciel przedszkola ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność układu mięśniowo,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu oddechowego,

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • rozróżnianie barw,
 • spostrzegawczość,
 • zmysł równowagi,

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • podzielność uwagi,
 • spostrzegawczość i umiejętność obserwacji,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • szybki refleks i adekwatna reakcja,
 • zdolności organizacyjne,
 • zdolność improwizacji,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • zdolność pracy w zespole,
 • predyspozycje do pracy z małymi dziećmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • samodzielność,
 • samokontrola, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • empatia,
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • odpowiedzialność za innych,
 • rzetelność oraz dokładność,
 • stanowczość i opanowanie,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wyrozumiałość,
 • ekspresyjność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Nauczyciel przedszkola powinien mieć dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz odporny układ nerwowy. Istotna w wykonywaniu pracy jest duża sprawność narządów mowy, wzroku i słuchu.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola są:

 • niesprawność ruchowa,
 • choroby przewlekłe,
 • zdiagnozowana dyskopatia,
 • niewydolność układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • choroby psychiczne,
 • choroby powodujące utratę przytomności (np. cukrzyca, epilepsja),
 • niesprawność narządu wzroku nie dająca się skorygować okularami,
 • nosicielstwo chorób zakaźnych i pasożytniczych,
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Od nauczyciela przedszkola wymagane jest wykształcenie wyższe: studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Nauczycielem przedszkola może być również osoba, która ukończyła studia I lub II stopnia, lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku i dodatkowo ukończyła studia podyplomowe o specjalności edukacja przedszkolna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciel przedszkola zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa (rok 2018), ma osoba, która posiada dyplom ukończenia:

 • studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna, lub
 • studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku, a ponadto ukończyła studia podyplomowe o specjalności edukacja przedszkolna.

W celu zdobycia kwalifikacji pedagogicznych, nauczyciel musi odbyć wymaganą prawem liczbę zajęć teoretycznych (z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej) oraz praktyki pedagogicznej. Aktualnie (2018 r.) limit godzin dla zajęć teoretycznych wynosi nie mniej niż 270 oraz nie mniej niż 150 godzin dla praktyki pedagogicznej. Przygotowanie pedagogiczne potwierdzić mogą następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię,
 • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Pracodawcy dodatkowo preferują osoby posiadające świadectwo egzaminu z języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym albo świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego stopnia II, a także posiadające umiejętność gry na instrumencie i/lub uzdolnienia plastyczno-techniczne oraz wokalne.

WAŻNE:

Zawód nauczyciel przedszkola jest regulowany Ustawą – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Nauczyciel przedszkola z chwilą rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Aby zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej, konieczne jest odbycie odpowiednio długiego stażu i spełnienie określonych wymogów formalnych. Są cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli 12: stażysta, nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Przechodzenie między poszczególnymi etapami wymaga od nauczyciela nie tylko czasu, ale także osiągnięć, odpowiedniego dorobku zawodowego i wykazania dużej aktywności na rzecz uczniów, całej szkoły oraz społeczności lokalnej.

Nauczyciele przedszkola podejmują często dodatkowe studia podyplomowe, podnoszące ich kompetencje, obejmujące np.: terapię pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), pedagogikę specjalną 7, logopedię 3 lub arteterapię 1.

Nauczyciel przedszkola ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych, ukończenie studiów doktoranckich, uzyskanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą, objęcie stanowiska dyrektora szkoły/placówki oświatowej (pod warunkiem ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą i wygrania konkursu na to stanowisko).

Możliwości potwierdzania kompetencji

Nauczyciel przedszkola potwierdza swoje kompetencje uprawniające do pracy w zawodzie kończąc studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie i/lub studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej.

Potwierdzeniem przygotowania pedagogicznego jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych.

Kompetencje zawodowe nauczyciela potwierdzane są na drodze awansu zawodowego i na podstawie oceny pracy. Po podjęciu pracy zawodowej, nauczyciel przedszkola potwierdza spełnienie wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do nadania kolejnych stopni awansu zawodowego:

 • w przypadku nauczyciela stażysty, stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły, po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną,
 • w przypadku nauczyciela kontraktowego, stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę, po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną,
 • w przypadku nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela, skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie nauczyciela przedszkola może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Nauczyciel nauczania początkowego

234113

Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)

235201

Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)

235203

Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

235204

Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

235205

Nauczyciel logopeda

235906

Nauczyciel nauczania na odległość

235907

Nauczyciel domowy

235918

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę