INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Nauczyciel przedszkola

Kod: 234201

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie nauczyciel przedszkola wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie i realizowanie zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego 9.
 • Z2 Dokonywanie obserwacji dziecka, określanie zakresu jego rozwoju.
 • Z3 Decydowanie w sprawie doboru metod, form, literatury i środków dydaktycznych w pracy z dzieckiem.
 • Z4 Wspieranie wielokierunkowości rozwoju i aktywności dziecka celem przygotowania do podjęcia nauki w szkole.
 • Z5 Wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zdolności i zainteresowań.
 • Z6 Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie: poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka, a potrzeby tworzenia relacji osobowych.
 • Z7 Wdrażanie dzieci do przyjętych norm społecznych.
 • Z8 Współdziałanie z rodzicami i specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Z9 Współdziałanie z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami celem tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

Kompetencja zawodowa Kz1: Realizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego w nauczaniu przedszkolnym obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1 Planowanie i realizowanie zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • Procedurę dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego;
 • Formy i metody pracy w tym metody integracyjne;
 • Zasady opracowywania planów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i programów indywidualnego wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
 • Zasady sprawowania opieki nad dziećmi;
 • Zasady wdrażania dzieci do samoobsługi.
 • Planować i realizować zajęcia dydaktyczne;
 • Opracowywać plany miesięczne wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze;
 • Planować tygodniowe tematy kompleksowe do realizacji, cele, formy i metody pracy oraz środki dydaktyczne;
 • Dokonywać poprawnych zapisów w dziennikach zajęć zgodnych z planem miesięcznym, tygodniowym rozkładem zajęć i ramowym rozkładem dnia;
 • Realizować prace dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego, programy własne, projekty, akcje edukacyjne i zajęcia dodatkowe;
 • Planować i organizować własny warsztat pracy;
 • Zachowywać właściwą proporcję zagospodarowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu;
 • Planować różnorodne zabawy dziecięce i gry dydaktyczne wykorzystywane w przedszkolu;
 • Planować adaptację dzieci w przedszkolu;
 • Stwarzać dzieciom warunki do zabaw twórczych.

Z2

Dokonywanie obserwacji dziecka, określanie zakresu jego rozwoju

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Akty prawne regulujące pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą;
 • Metodykę wychowania w przedszkolu;
 • Podstawy psychologii rozwojowej dziecka;
 • Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji specjalistycznych, z uwzględnianiem danych wrażliwych dziecka;
 • Zasady diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka oraz indywidualizowanie pracy z nim;
 • Obserwację, jako jedną z metod poznawania dziecka w przedszkolu.
 • Planować i prowadzić obserwację pedagogiczną
 • i odnotowywać w arkuszach obserwacji;
 • Analizować i prowadzić obowiązującą dokumentację dziecka;
 • Stosować wiedzę metodyczną w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub rozwojowych.

Z3

Decydowanie w sprawie doboru metod, form, literatury i środków dydaktycznych w pracy z dzieckiem

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metodykę wychowania i nauczania w przedszkolu;
 • Zasadę zaspokajania potrzeb, aktywności i indywidualizacji dziecka;
 • Formy i metody aktywizujące pracę z dziećmi;
 • Sposoby wykorzystywania środków dydaktycznych wpływające na wdrażanie do różnorodnej aktywności i samodzielności;
 • Programy komputerowe;
 • Potrzeby stałego doskonalenia swojego warsztatu pracy.
 • Rozpoznawać w sposób właściwy specjalne potrzeby edukacyjne każdego wychowanka;
 • Analizować i dobierać utwory literackie do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka;
 • Przygotowywać pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw i uroczystości;
 • Dobierać tematykę zajęć dostosowaną do rozwoju psychofizycznego dziecka w przedszkolu;
 • Zastosować metody słowne, oglądowe i praktyczne w pracy z dziećmi;
 • Aktywizować dzieci podczas zajęć wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych wykorzystując żetony, pacynki, ilustracje, historyjki, teatrzyki, itp.

Z4

Wspieranie wielokierunkowości rozwoju i aktywności dziecka celem przygotowania do podjęcia nauki w szkole

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady planowania zajęć edukacyjnych w przedszkolu ukierunkowanych do podjęcia nauki w szkole;
 • Zadania i obszary podstawy programowej, które przygotowują do podjęcia nauki w szkole;
 • Mechanizmy uczenia się prowadzące do osiągnięcia poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • Uwarunkowania rozwoju mowy, kształtowania się kompetencji językowych;
 • Zasady opracowania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Diagnozować, monitorować i analizować osiągnięcia dzieci;
 • Opracowywać programy własne; celem wspomagania rozwoju każdego dziecka;
 • Dokonywać diagnozy gotowości szkolnej dziecka;
 • Tworzyć warunki umożliwiające swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek dzieci;
 • Umożliwiać każdemu dziecku zaprezentowanie swojej wiedzy oraz zdobytych umiejętności, osiągnięć i zdolności do podjęcia nauki w szkole;
 • Przygotowywać dzieci do udziału w konkursach plastycznych, wokalno-muzycznych, recytatorskich itp.

Z5

Wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zdolności i zainteresowań

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Terminy z zakresu psychologii i pedagogiki;
 • Potrzeby na poszczególnych etapach życia przedszkolnego dziecka w rozwijaniu umiejętności i sprawności;
 • Potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia;
 • Metody i sposoby rozbudzania zainteresowań;
 • Znaczenie problemu dla rozwoju i funkcjonowania dziecka.
 • Określać kierunek pracy z dzieckiem;
 • Opracowywać programy i plany pracy indywidualnej;
 • Kierować i stymulować rozwój dzieci, dobierać materiały i pomoce dydaktyczne;
 • Rozwijać zainteresowania i zdolności dzieci wykorzystując różne techniki i utwory literackie;
 • Promować dzieci w środowisku lokalnym.

Z6

Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie: poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka, a potrzeby tworzenia relacji osobowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kształtowania postaw w kontakcie z poznanym otoczeniem społecznym;
 • Zasady dobrej komunikacji w relacji dziecko, rodzic, nauczyciel;
 • Znaczenie wpływu postaw wychowawczych rodziców i opiekunów prawnych dziecka;
 • Zasady wychowania i współżycia społecznego;
 • Potrzeby organizowania sytuacji sprzyjających dobremu samopoczuciu dziecka w przedszkolu.
 • Dostrzegać umiejętnie sytuacje indywidualności i oryginalności dziecka;
 • Oceniać stany emocjonalne dziecka i pomagać mu w ich rozumieniu;
 • Chronić dziecko przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej;
 • Kształtować postawy dziecka, jako członka zbiorowości przedszkolnej;
 • Kształtować prawidłowe współżycie w grupie o zróżnicowanym wieku;
 • Wspierać dzieci w radzeniu sobie z trudnościami i niską samooceną;
 • Rozmawiać z dzieckiem tak, aby podnieść jego poczucie wartości.

Z7

Wdrażanie dzieci do przyjętych norm społecznych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady kształtowania umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny;
 • Zasady rozwijania umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi ludźmi;
 • Zasady polubownego rozwiązywania konfliktów i umiejętności dochodzenia do kompromisu;
 • Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania.
 • Wspierać dziecko w radzeniu sobie z trudnościami;
 • Kształtować podstawowe powinności moralne, takie jak: życzliwość, tolerancja, sprawiedliwość
 • i uczciwość;
 • Uświadamiać dzieciom ich prawa i obowiązki;
 • Pomagać w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”;
 • Opracowywać „Kodeks zachowań przedszkolaka” 2 celem wspierania i motywowania dzieci;
 • Kształtować życzliwy i otwarty stosunek do ludzi i przyrody.

Z8

Współdziałanie z rodzicami i specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzeby i oczekiwania rodziców i dzieci;
 • Zasady opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 • Zasady budowania zaufania w kontaktach z rodzicami/prawnymi opiekunami;
 • Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Pomagać rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka;
 • Realizować zalecenia zawarte w opinii lub orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 6;
 • Nawiązywać współpracę z innymi nauczycielami, specjalistami, instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 • Rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka i przestrzegać procedur postępowania w przypadku ich podejrzenia;
 • Opracowywać prawa i obowiązki rodziców;
 • Wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych – przygotowywać prelekcje, pogadanki, warsztaty, rozmowy indywidualne, tablice graficzne, filmy edukacyjne, propozycje ćwiczeń i zabaw.

Z9

Współdziałanie z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami celem tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Potrzeby współpracy z rodzicami, rozszerzania i pogłębiania wiedzy o dziecku oraz ustalanie wspólnych, jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 • Środowisko lokalne;
 • Zasady kształtowania postawy dziecka, jako członka środowiska poza przedszkolnego;
 • Znaczenie wychowawcze bezpośrednich kontaktów z otoczeniem dziecka;
 • Przykłady realizacji wybranych zagadnień z wychowania społeczno-moralnego.
 • Planować i organizować wycieczki do różnych instytucji użyteczności społecznej;
 • Prowadzić rozmowy na tematy okolicznościowe związane z zainteresowaniami dzieci;
 • Organizować uroczystości i imprezy przedszkolne z udziałem dzieci;
 • Przybliżać dzieciom pracę ludzi o różnych zawodach;
 • Współpracować ze środowiskiem rodzinnym dziecka;
 • Promować sukcesy dzieci.

Pracownik w zawodzie nauczyciela przedszkola powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnych działań edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych i podjętych decyzji, dotyczących wychowanków przedszkola.
 • Podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy z dzieckiem.
 • Wykazywania empatii i asertywności pozwalającej na wspieranie rozwoju dzieci przedszkolnych.
 • Posługiwania się umiejętnością udzielania wzmocnień społecznych (nagradzania), które umożliwiają wywieranie większego wpływu na dziecko.
 • Budowania autorytetu i rozwiązywania problemów, reagowania w przypadku częstego występowania konfliktów w grupie dzieci.
 • Rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki zawodu nauczyciel przedszkola.
 • Przestrzegania etyki zawodowej w tym zasad uczciwości, rzetelności, wzorców zachowania i moralności.
 • Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w celu ulepszania warsztatu pracy z dzieckiem.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciela przedszkola.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu nauczyciela przedszkola

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie nauczyciela przedszkola nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę