INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Redaktor serwisu internetowego

Kod: 264207

2. Opis zawodu

Redaktor serwisu internetowego zajmuje się kreowaniem treści zamieszczanych w serwisie internetowym 18. Odpowiada za tworzenie, pozyskiwanie i opracowywanie publikowanych artykułów i materiałów.

Opis pracy

Redaktor serwisu internetowego wyszukuje, weryfikuje i samodzielnie tworzy teksty oraz innego rodzaju treści (np. galerie zdjęć, quizy 14, relacje na żywo), a następnie zamieszcza je w serwisie internetowym. Współpracuje przy tym z reprezentantami działów marketingu lub sprzedaży (np. udzielając wsparcia merytorycznego przy realizowaniu akcji promocyjnych czy pisaniu artykułów natywnych 2 i sponsorowanych 3), z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów dodatkowych, takich jak grafika czy wideo, a także z zewnętrznymi autorami artykułów i reporterami.

Opracowywane przez redaktora materiały mogą odnosić się do kwestii politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, społecznych czy sportowych. Zwykle dotyczą bieżących wydarzeń, dlatego redaktor serwisu internetowego musi posiadać umiejętność selekcjonowania najbardziej interesujących i istotnych tematów. Materiały mogą również dotyczyć kwestii ogólnych lub związanych ze zjawiskami z przeszłości i mieć charakter przekrojowy bądź podsumowujący.

Niezależnie od charakteru przygotowywanych materiałów, redaktor serwisu internetowego musi dbać o ich wysoką jakość pod względem merytorycznym i językowym oraz o to, by były one atrakcyjne dla użytkowników serwisu. W swojej pracy powinien kierować się nie tylko dążeniem do zdobycia jak największej liczby odsłon 12 serwisu i wzrostu ilości jego unikalnych 23 i realnych użytkowników 15, ale przede wszystkim brać pod uwagę zasady etyki dziennikarskiej, takie jak obiektywność, bezstronność i uczciwość, szacunek dla prywatności innych i poszanowanie prawa.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie redaktor serwisu internetowego wykonuje pracę polegającą na:

 • dokonywaniu codziennych przeglądów informacji na portalach zagranicznych, krajowych i lokalnych w określonych obszarach tematycznych w celu pozyskania treści do zamieszczenia w serwisie internetowym,
 • uczestnictwie w posiedzeniach kolegium redakcyjnego 7,
 • obsłudze platformy CMS 21,
 • tworzeniu autorskich materiałów, takich jak artykuły, wywiady, galerie zdjęć, quizy, relacje na żywo,
 • współpracy z autorami zewnętrznymi i reporterami – zlecaniu napisania artykułów, komentarzy publicystycznych, reportaży czy fotoreportaży na zgłoszone przez nich lub wyselekcjonowane wcześniej tematy,
 • opracowywaniu tekstów pod względem językowym i stylistycznym z zachowaniem dbałości o poprawność i standardy wydawnicze,
 • dbaniu o wysoki poziom merytoryczny udostępnianych treści,
 • dbaniu o atrakcyjną formę nagłówków 10, tytułów 22 i leadów 8 udostępnianych materiałów w celu przyciągnięcia uwagi użytkowników serwisu internetowego,
 • współpracy z fotoedytorami i grafikami – zlecaniu i nadzorowaniu prac związanych z przygotowaniem materiałów wizualnych, takich jak grafika, fotografie czy wideo,
 • korzystaniu z analiz i raportów dotyczących aktywności użytkowników serwisu internetowego i popularności publikowanych materiałów,
 • współpracy z działami sprzedaży lub marketingu – udzielaniu wsparcia merytorycznego przy tworzeniu akcji promocyjnych i oferty handlowej (artykuły sponsorowane, artykuły natywne, kampanie reklamowe itd.).

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Redaktor serwisu internetowego wykonuje swoją pracę w zamkniętych pomieszczeniach biurowych – siedzibie redakcji serwisu internetowego. Pomieszczenia redakcji mogą być podzielone na mniejsze, osobne gabinety, ale praca może obywać się również w dużej, otwartej przestrzeni, w której rozmieszczone są poszczególne stanowiska pracy. Niekiedy redaktor serwisu internetowego wykonuje swoje obowiązki poza biurem – opuszcza je w celu przeprowadzenia wywiadu lub relacji z jakiegoś wydarzenia. Zdarza się, że redaktor serwisu internetowego pracuje zdalnie, wykonując swoje obowiązki z domu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Redaktor serwisu internetowego w działalności zawodowej wykorzystuje:

 • komputer z dostępem do internetu,
 • typowe oprogramowanie biurowe umożliwiające przygotowywanie plików tekstowych, prezentacji, edycję materiałów graficznych w podstawowym zakresie oraz przeszukiwanie zasobów www, a także wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej,
 • aplikacje umożliwiające analizowanie statystyk serwisu 20 internetowego,
 • platformy CMS,
 • komunikatory umożliwiające sprawne porozumiewanie się z pozostałymi członkami redakcji w kwestii bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu,
 • drukarki, skanery oraz inne typowe urządzenia biurowe,
 • telefony.

Organizacja pracy

Sposób organizacji pracy redaktora serwisu internetowego różni się w zależności od specyfiki i wielkości serwisu, który go zatrudnia. W dużych serwisach informacyjnych najczęściej obowiązuje kilkuzmianowy system pracy: pierwsza zmiana rozpoczyna się około godziny 6.00, a ostatnia kończy około 2.00 nad ranem. Redaktor wykonuje swoje zadania zawodowe również w dni wolne i świąteczne. Przeciętnie pracuje przez 8 godzin dziennie, ale zdarza się, że praca musi być wykonywana dłużej – wówczas czas pracy wyznaczają obowiązki związane z przygotowaniem i publikacją konkretnego materiału. W mniejszych serwisach, które nie mają charakteru newsowego 11, praca może odbywać się w systemie jednozmianowym, w stałych godzinach.

Niezależnie od charakteru serwisu, redaktor wykonuje swoje obowiązki samodzielnie i jeśli zajmuje niższe stanowisko w hierarchii służbowej, jest kontrolowany przez przełożonego. Z kolei osoby na wyższych stanowiskach w hierarchii redakcji (redaktorzy naczelni, kierownicy poszczególnych działów redakcji) zarządzają pracą własną i grupy podległych im pracowników. Bez względu na zajmowane stanowisko, praca redaktora wymaga częstych kontaktów z ludźmi – członkami zespołu redakcyjnego, fotoedytorami, grafikami, autorami publikowanych materiałów.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Wykonywanie pracy w zawodzie redaktora serwisu internetowego wiąże się z długotrwałą pracą przy komputerze, co może powodować choroby układu mięśniowo-szkieletowego (bóle pleców, drętwienie karku) oraz układu krążenia, a także stwarza ryzyko powstania wady wzroku.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód redaktor serwisu internetowego ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność palców;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia informatyczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • podzielność uwagi,
 • dobra pamięć,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność improwizacji,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • autoprezentacja,
 • operatywność i skuteczność,
 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • szacunek dla godności człowieka,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • ciekawość poznawcza,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • wysoka kultura osobista,
 • zainteresowania redakcją tekstu,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca redaktora serwisu internetowego nie jest szczególnie obciążająca fizycznie, pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej obciążenie umysłowe związane np. z organizowaniem, analizowaniem,  rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji. Ponadto praca odbywa się pod dużą presją czasu i wiąże się z odpowiedzialnością, co powoduje stres. W związku z tym nie powinny wykonywać jej osoby cierpiące na choroby psychiczne. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest również niepełnosprawność intelektualna. Ze względu na konieczność obsługi urządzeń biurowych, w tym klawiatury komputera, trudności z wykonywaniem zawodu mogą mieć również osoby z dysfunkcjami kończyn górnych.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie redaktor serwisu internetowego preferowane jest ukończenie szkoły wyższej I lub II stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich, o profilu humanistycznym lub społecznym. Serwisy internetowe specjalizujące się w określonej dziedzinie chętnie zatrudniają osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym (np. technicznym) oraz doświadczeniem w zakresie tworzenia i redagowania tekstów.

Podstawą ubiegania się o pracę w tym zawodzie jest bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz umiejętność biegłego posługiwania się nim w mowie i w piśmie, jak również orientacja w tematyce, którą podejmuje dany portal.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu redaktor serwisu internetowego nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia. Jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu humanistycznym lub społecznym,
 • znajomością języków obcych (najlepiej udokumentowaną: certyfikatami, zaświadczeniami ukończenia kursów językowych lub suplementem do dyplomu ukończenia studiów wyższych obejmującym ocenę z obcego języka nowożytnego na określonym poziomie nauczania),
 • zaawansowaną znajomością obsługi komputera, internetu i programów do edycji tekstu,
 • doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczeniem w pracy z systemami zarządzania treścią CMS i SEO 13,
 • znajomością narzędzi do analizy statystyk serwisów www.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie redaktora serwisu internetowego może rozpocząć swoją karierę od pracy na stanowisku młodszego redaktora, a następnie, w miarę nabywanego doświadczenia, awansować na stanowisko starszego redaktora. Jeśli wykazuje się inicjatywą i uzyskuje dobre wyniki, może awansować na stanowisko kierownika redakcji/działu redakcji lub na stanowisko wydawcy serwisu. Awans w hierarchii zawodowej zależny jest od doświadczenia, nabywanych kompetencji, stażu pracy, zdolności, umiejętności i cech osobowości.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu zadań redaktora serwisu internetowego mogą również znaleźć zatrudnienie w innych mediach, np. w prasie lub w telewizji.

WAŻNE:

Osoba posiadająca kompetencje w zawodzie redaktor serwisu internetowego ma ponadto możliwość podjęcia pracy w innych, pokrewnych zawodach, takich jak np.: redaktor wydawniczy, dziennikarz, redaktor programowy.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie redaktor serwisu internetowego nie ma możliwości formalnego potwierdzenia kompetencji zawodowych. Po ukończeniu szkoleń organizowanych przez pracodawcę bądź kursów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty szkoleniowe redaktor może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia przydatnego w jego pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie redaktor serwisu internetowego może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Redaktor wydawniczy

264104

Dziennikarz

264201

Redaktor programowy

264204

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę