INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Redaktor serwisu internetowego

Kod: 264207

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Agencja prasowa

Instytucja, które gromadzi bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i innych dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowuje je i udostępnia środkom masowego przekazu, wydaje biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych. Gromadzony przez agencje prasowe materiał prasowy pochodzi od własnych korespondentów krajowych i zagranicznych, różnych instytucji (głównie rządowych), a także od innych agencji prasowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/agencje-prasowe;3866265.html

[dostęp: 31.10.2018]

2. Artykuł natywny

Artykuł, w którym reklama stanowi integralną część przekazu – wpisuje się w jego stylistykę i wkomponowuje w treść. Taka reklama, w przeciwieństwie do innych form tradycyjnej reklamy, nie ma charakteru inwazyjnego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/133/reklama-natywna-%E2%80%93-po-tym-tekscie-zrozumiesz-czym-jest

[dostęp: 31.10.2018]

3. Artykuł sponsorowany

Forma reklamy w prasie lub w Internecie. Przyjmuje postać publikacji, która w subtelny sposób promuje dany produkt, firmę lub usługę i jest opłacony przez tę firmę lub agencję reklamową.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie

https://www.semtec.pl/slownik-seo/artykul-sponsorowany

[dostęp: 31.10.2018]

4. Clickmapa

Narzędzie do analizy zachowań użytkowników strony internetowej. Służy do wizualizowania miejsc na stronie, w które odwiedzający klikają najczęściej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Kurek O., Metody badań medioznawczych, https://slideplayer.pl/slide/816998/

[dostęp: 31.10.2018]

5. HTML (Hypertext Markup Language)

Język programowania używany do opisu informacji hipertekstowej (hipertekst) w sieci internet. Program w HTML jest przesyłany przez sieć i wykonywany przez przeglądarkę; w efekcie wykonania programu zostaje wyświetlony na ekranie komputera obraz strony. Program w HTML zawiera tekst, który należy wyświetlić, oraz dodatkowe polecenia opatrzone tak zwanymi etykietami. Polecenia te mogą określać między innymi zmianę wyglądu wyświetlanego tekstu (np. zmianę kroju czcionki), włączenie w danym miejscu rysunku lub zdjęcia, polecenie animowania danego tekstu lub rysunku (np. obracania obiektu pokazanego na rysunku), ustanowienie hipertekstowego związku danego słowa lub rysunku z inną stroną (wskazanie danego miejsca spowoduje wyświetlenie tej strony) itp.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/HTML;3912986.html

[dostęp: 31.10.2018]

6. Kaskadowe arkusze stylów (ang. CSS – Cascading Style Sheets)

Rozszerzenie formatu pliku HTML, umożliwiające stosowanie stylów (czcionki, kolory) na stronach www; można je umieszczać w oddzielnym pliku lub wewnątrz pliku HTML.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/CSS;3888300.html

[dostęp: 31.10.2018]

7. Kolegium redakcyjne

Zebranie pracowników danej redakcji (najczęściej redaktorów, wydawców, fotoedytorów), podczas którego zgłaszane i omawiane są pomysły i podejmowane decyzje dotyczące publikacji materiałów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://zudit.pl/index.php/2016/06/13/zostan-dziennikarzem-czyli-co-warto-wiedziec-przychodzac-do-redakcji/

[dostęp: 31.10.2018]

8. Lead

Wstępna, wprowadzająca część artykułu prasowego, występująca po tytule.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/sjp/lead;2565758.html

[dostęp: 31.10.2018]

9. Marketing internetowy

Forma działań marketingowych, wykorzystująca możliwości internetu i stron www. Działania marketingowe obejmują między innymi określanie potrzeb, kształtowanie produktu z punktu widzenia potrzeb nabywców, tworzenie i utrzymywanie popytu, dystrybucję (tworzenie kanałów dystrybucji, organizacja fizycznego przepływów towarów), promocję (aktywizacja sprzedaży, propaganda gospodarcza, reklama, public relations).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/marketing;3937899.html

[dostęp: 31.10.2018]

10. Nagłówek

Element materiału opublikowanego w serwisie, najczęściej składający się z tytułu oraz podtytułu (dopełnienia tytułu, informującego czytelnika, co znajduje się w tekście głównym). Nagłówki widoczne są na stronie głównej serwisu i odsyłają użytkowników do stron z poszczególnymi materiałami. Nagłówek może, choć nie musi, mieć identyczne brzmienie jak tytuł materiału.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Pisarek W. (red.): Słownik terminologii medialnej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006

11. News

Informacja z ostatniej chwili.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://sjp.pwn.pl/sjp/news;2569106.html

[dostęp: 31.10.2018]

12. Odsłona

Pojedynczy przypadek wczytania (lub ponownego wczytania) strony przez przeglądarkę. Odsłony to parametr podający łączną liczbę wyświetlonych stron.

https://support.google.com/analytics/answer/6086080?hl=pl

[dostęp: 31.10.2018]

13. Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. SEO – Search Engine Optimization)

Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych. Ogół procesów, których celem jest osiągnięcie przez serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych (darmowych) wyszukiwarek internetowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/pozycjonowanie-i-seo-to-dwa-rozne-pojecia/

[dostęp: 31.10.2018]

14. Quiz

Rodzaj zabawy konkursowej sprawdzającej zasób wiadomości jej uczestników. Polega na odpowiadaniu na pytania, zwykle dotyczące z góry określonego tematu.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kwiz;3929737.html

[dostęp: 31.10.2018]

15. Realny użytkownik

Rzeczywista osoba, która odwiedziła daną witrynę. Ilość realnych użytkowników oblicza się z uwzględnieniem takich zmiennych, jak współkorzystanie wielu osób z jednego komputera czy zjawisko kasowalności cookies (plików z informacjami, wysyłanymi przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywanymi na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik podczas przeglądania stron internetowych).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://gk24.pl/realny-a-unikalny-uzytkownik-czy-znasz-roznice/ar/10158412

[dostęp: 31.10.2018]

16. RSS (ang. Really Simple Syndication)

Usługa pozwalająca na dystrybucję i rozpowszechnianie treści (np. Aktualności, Komunikaty) zawartych na stronach www. W pliku RSS można znaleźć tytuły aktualnych artykułów z zasubskrybowanych przez użytkownika stron, ich krótki opis oraz link do pozostałej części artykułu. Pliki RSS pogrupowane są w kanały tematyczne.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie

https://www.mswia.gov.pl/pl/rss

[dostęp: 31.10.2018]

17. Scrollmapa

Narzędzie do analizy zachowań użytkowników strony internetowej. Pokazuje, które treści znajdują się poza standardowym zakresem widoku użytkowników. Służy do wizualizowania, do którego miejsca użytkownicy najczęściej przewijają treści na stronie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://get.hotjar.com/heatmaps/

[dostęp: 31.10.2018]

18. Serwis internetowy

Zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w Internecie z jednego adresu domenowego za pośrednictwem usługi www.

https://sjp.pwn.pl/sjp/serwis-internetowy;5579204.html

[dostęp: 31.10.2018]

19. Sesja internetowa

Sesja to grupa interakcji użytkownika, które zachodzą w witrynie w danym przedziale czasu. Jedna sesja może np. obejmować kilka odsłon, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce. Służy to sprawdzaniu ile artykułów o podobnej tematyce, średnio czytają użytkownicy podczas konkretnej wizyty na stronie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=pl

[dostęp: 31.10.2018]

20. Statystyki serwisu

Informacje między innymi na temat ilości użytkowników serwisu, ilości odwiedzin poszczególnych stron, źródeł odwiedzin na stronach, czasu, jaki użytkownicy spędzają w serwisie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://olagosciniak.pl/statystyki-strony-internetowej/

[dostęp: 31.10.2018]

21. System zarządzania treścią (ang. CMS – Content Management System)

Rodzaj oprogramowania, które pozwala na tworzenie, aktualizację i rozbudowywanie serwisu internetowego bez posiadania zaawansowanej wiedzy z zakresu informatyki. Edytowanie treści w serwisie odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów (części oprogramowania, która odpowiada za interakcję z osobą korzystającą z tego oprogramowania).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Frankowski P.: CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007

22. Tytuł

Początkowa część każdej publikacji. Zachęca do lektury i odpowiada treści utworu; powinien być lapidarny, ciekawy, celny i treściwy, a przy tym zgodny z charakterem środka przekazu, w jakim się ukazuje. Tytuł może być równoważnikiem zdania, a także zdaniem pojedynczym lub złożonym. W tytule może znaleźć się informacja, komentarz, apel, aluzja lub metafora.

Pisarek W. (red.): Słownik terminologii medialnej. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006

23. Unikalny użytkownik

Użytkownik, który odwiedza stronę po raz pierwszy w przeciągu badanego okresu czasu. Zazwyczaj unikalnego użytkownika identyfikuje się na podstawie plików cookie.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://gk24.pl/realny-a-unikalny-uzytkownik-czy-znasz-roznice/ar/10158412

[dostęp: 31.10.2018]

24. Zbiór wytycznych dotyczących tworzenia dostępnych serwisów internetowych (ang. WCAG – Web Content Accessibility Guidelines)

Zbiór wytycznych dotyczących tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Serwis dostępny to taki, który może być postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, gorzej wykształconych lub takich, które ze względu na sytuację materialną nie mogą korzystać z najnowszego oprogramowania i sprzętu wysokiej jakości.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/

[dostęp: 31.10.2018]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę