INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Redaktor serwisu internetowego

Kod: 264207

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Redaktor serwisu internetowego może znaleźć pracę w redakcjach różnego rodzaju serwisów internetowych. Serwisy te mogą różnić się pod względem:

 • podejmowanej tematyki (serwisy informacyjne, branżowe, dotyczące stylu życia, zdrowia i inne),
 • charakteru publikowanych treści (serwisy newsowe, poradnikowe, prezentujące recenzje i inne),
 • zasięgu terytorialnego podejmowanej tematyki (serwisy regionalne bądź ogólnopolskie),
 • liczby zatrudnianych pracowników.

Liczba ofert pracy w zawodzie redaktor serwisu internetowego jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie i utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie redaktor serwisu internetowego pracodawcy z reguły nie wymagają posiadania formalnego wykształcenia czy uprawnień zawodowych, ale najchętniej zatrudniają osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Typowy profil wykształcenia redaktora serwisu internetowego obejmuje kierunki humanistyczne i społeczne, takie jak:

 • filologia polska,
 • dziennikarstwo,
 • filmoznawstwo,
 • politologia,
 • socjologia i inne.

W portalach branżowych o wąskiej specjalizacji pracodawcy chętnie zatrudniają również osoby z wyższym wykształceniem technicznym i doświadczeniem w pisaniu tekstów o tematyce podejmowanej na łamach serwisu.

Atutem kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w zawodzie redaktor serwisu internetowego może być także ukończenie studiów podyplomowych, prowadzonych przez szkoły wyższe. Wśród przykładowych kierunków takich studiów można wymienić:

 • słowo na ekranie, w mowie i w piśmie,
 • edytorstwo współczesne,
 • edytorstwo ogólne,
 • edytorstwo tekstów literackich i użytkowych.

Szkolenie

Redaktor serwisu internetowego może doskonalić swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez:

 • pracodawców na potrzeby własne (dla kandydatów do pracy i pracowników),
 • firmy szkoleniowe, organizacje zawodowe oraz szkoły wyższe (prywatne i publiczne).

Przykładowa tematyka takich szkoleń może obejmować:

 • zagadnienia związane z pozycjonowaniem stron w wyszukiwarkach internetowych (SEO),
 • wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego,
 • dostosowanie serwisów www do standardu zbioru wytycznych dotyczących tworzenia dostępnych serwisów internetowych (ang. WCAG – Web Content Accessibility Guidelines) 24.

Z reguły organizatorzy szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie redaktor serwisu internetowego wynosi przeciętnie około 4000 zł brutto miesięcznie. Redaktor serwisu internetowego może dodatkowo otrzymać od swojego pracodawcy służbowy telefon komórkowy i laptop. Wynagrodzenie pracownika w tym zawodzie zależy między innymi od takich czynników, jak:

 • wielkość i kapitał firmy i region zatrudnienia,
 • wykształcenie i staż pracownika.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie redaktor serwisu internetowego możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), przy czym jeśli poruszają się na wózku inwalidzkim, konieczna jest likwidacja barier architektonicznych w miejscu pracy i w drodze do zakładu pracy,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), przy zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia stanowiska pracy i, w razie potrzeby, oprzyrządowania wspomagającego, np. programu komputerowego powiększającego czcionkę,
 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), w tym również głuchych i głuchoniemych, jeśli posługują się językiem polskim w piśmie.

Warunki zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie redaktor serwisu internetowego są szczególnie sprzyjające, jeśli w serwisie praca ma charakter zespołowy i wykonywana jest przez grupę specjalistów, którzy dzielą się zadaniami.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę